Dofinansowania UE i krajowe

Gdzie się znajdujesz: Strona główna » Szpital » Dofinansowania UE i krajowe
Uruchomienie Pracowni diagnostyki obrazowej - zakup tomografu wraz z montażem i uruchomieniem. Ikona - rozwiń

zestaw logotypów od lewej logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, herb województwa wielkopolskiego przedstawiający orła białego na czerwonym tle i flaga unii europejskiej

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPWP.09.01.01-30-0027/22 otrzymał środki na „Uruchomienie Pracowni diagnostyki obrazowej – zakup tomografu wraz z montażem i uruchomieniem”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9: „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.1: „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną” Poddziałania 9.1.1: „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Poziom dofinansowania Projektu: 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Całkowita wartość projektu 3 561 309,74 zł
Kwota kosztów kwalifikowalnych  3 201 921,18 zł.
Kwota dofinansowania wynosi 2 721 633,00 zł.

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 09.08.2023 r.
Data zakończenia realizacji Projektu: 29.11.2023 r.

Celem inwestycji jest kompleksowe wsparcie pacjenta i usprawnienie procesu diagnostycznego. Realizacja Projektu pozwoli na: zwiększenie dostępności pacjentów do diagnostyki, zmniejszenie czasu koniecznego do postawienia diagnozy i wdrożenia leczenia, zwiększenie jakości diagnostyki, poprawę wykrywalności nowotworów w I i II stadium, zminimalizowanie skutków braku aktywności zawodowej, dopasowanie opieki zdrowotnej do zmieniających się trendów demograf., poprawę komfortu pacjentów, ograniczenie długości hospitalizacji, a tym samym optymalizację wykorzystania łóżek szpitalnych, poprawę sytuacji finansowej jednostki. Powyższe cele są zbieżne z celami realizacji Osi priorytetowej nr 9 Działania 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, mianowicie: promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, które przyczyniają się do rozwoju regionalnego i lokalnego oraz zmniejszania nierówności, wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt. Misja szpitala w Wolicy brzmi: Szpital dobrej opieki. Realizacja inwestycji pozwoli na wykonanie pełnej gamy badań diagnostycznych. To z kolei pozwoli na uzyskanie informacji kluczowej w dalszym postępowaniu z chorym i poprawę komfortu pacjentów (również psychicznego).

tablica promująca Projekt przedstawiająca logotypy Funduszy Europejskich, flage Unii Europejskiej i Herb Województwa Wielkopolskiego przedstawiający białego orła na czerwonym tle. Po środku tablicy tytuł projektu i cel opisane w informacji o dofinansowaniu

Instalacja magazynowania wody deszczowej i nawadniania terenów zielonych na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza” - zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu pn. „Deszczówka II” Ikona - rozwiń

Całkowita wartość zadania – 149 000 zł

Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 147 836 zł

Wkład własny szpitala – 1 164 zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji magazynowania wody deszczowej i nawadniania terenów zielonych na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k / Kalisza.

Inwestycja ma na celu:

 • magazynowanie wody deszczowej celem nawadnia terenów zielonych w obrębie szpitala,
 • zatrzymanie wód opadowych z dachów obiektów tj. budynek administracyjny oraz apteka szpitalna w miejscu ich występowania (apteka szpitalna pełni rolę wyłącznie apteki wewnętrznej, z której są wydawane leki na oddziały, nie jest to obiekt do dyspozycji osób z zewnątrz i kwalifikuje się wyłącznie w struktury zespołu),
 • przeciwdziałanie skutkom suszy,
 • zwiększenie odporności na zjawiska takie jak ulewy oraz powodzie błyskawiczne,
 • rozsądne gospodarowanie wodą opadową.

Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy sukcesywnie wdraża strategię inwestycyjną opartą na proekologicznych rozwiązaniach, w tym m.in. przyczyniających się do ograniczenia emisji CO2 i ograniczenia zużycia wody. Posiadamy własne ujęcie wody, a z wody gminnej korzystamy tylko w przypadku awarii lub przerwy technicznej w dostępie do zasobów własnych. W ubiegłym roku (2022), przy wsparciu UMWW powstała instalacja magazynowania i nawadniania terenów zlokalizowanych przy budynku głównym szpitala. Budowa systemu umożliwiła zatrzymanie do  450 m3 wody w skali roku w miejscu, w którym spadła w postaci deszczu i powtórne jej wykorzystanie zgodnie z celem inwestycji opisanym w pkt.2. oraz na odciążenie oczyszczalni ścieków. Tegoroczna inwestycja (2023) dotyczy budowy drugiej instalacji na terenie szpitala, wyłapanie wody opadowej z dachów budynku administracyjnego i apteki szpitalnej i nawodnienie powierzchni ok. 900m2 powierzchni. Planuje się iż w ciągu 1 roku kalendarzowego zbiorniki zostaną napełnione min. 15-20 razy, co pozwoli na zmagazynowanie ok. 250 m3 wody opadowej rocznie (250 000 litrów/rok).

Gromadzenie wody opadowej wpisuje się w zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi i pomaga przeciwdziałać niedoborom wody.  Zmagazynowaną wodę deszczową będziemy mogli przechowywać przez długi czas i wykorzystać w razie potrzeby (np. w okresie suszy).

tablica informacyjna programu Deszczówka przedstawiająca logotypy Urzędu Marszałkowskiego i szpitala, tytuł zadania Instalacja magazynowania wody deszczowej i nawadniania terenów zielonych na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy koło Kalisza , wartość całkowitą inwestycji 149 tysięcy złotych, wartość dotacji 147836 złotych i wartość wkładu własnego szpitala 1164 złote.

Projekt Dostępność Plus dla Zdrowia finansowany z Funduszy Europejskich pn.: Dostępność Plus dla zdrowia w W.S. ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k∕Kalisza Ikona - rozwiń

 

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Dostępność Plus, Unia Europejska

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k.Kalisza jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 762 980,37 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła skorzystać z nowej windy, uzyskać informacje nt. funkcjonowania placówki ze strony internetowej zgodnej z wytycznymi WCAG 2.1, dotrzeć do odpowiednich oddziałów oraz skomunikować się z personelem za pomocą pętli indukcyjnych czy tabletów z oprogramowaniem dedykowanym m.in. osobom z zaburzeniami komunikacji werbalnej. Środki pozyskane w ramach projektu pozwolą na zakup aparatury medycznej, która umożliwi wykonanie szeregu badań u pacjentów ze szczególnymi potrzebami na salach bez konieczności ich transportu. Planowane do zakupienia wyposażenie przyczyni się do poprawy warunków leczenia i pobytu w szpitalu oraz pozwoli pacjentom ze szczególnymi potrzebami na zniwelowanie barier i wyrównanie szans na dostęp nowoczesnej diagnostyki co jednocześnie pozytywnie wpłynie na rokowania dot. poprawy stanu zdrowia. Cykl szkoleń zaplanowanych dla pracowników szpitala mający na celu uświadomienie nam wszystkim z jakimi problemami natury architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej borykają się osoby ze szczególnymi potrzebami z pewnością przełoży się na poprawę jakości obsługi. Rozwój kompetencji interpersonalnych pracowników szpitala w zakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami pozwoli zniwelować bariery wynikające z postaw ludzkich i środowiskowych, które utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na zasadzie równości z innymi osobami. Do osiągnięcia celu projektu przyczyni się również zaplanowana w ramach przedsięwzięcia współpraca z OPP oraz powołanie koordynatora ds. dostępności, których efektem będzie niewątpliwie formalne i merytoryczne zbliżenie do siebie instytucji oraz usprawnienie i podwyższenie poziomu koordynacji procesu diagnostyki i leczenia pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Unia Europejska
Instalacja magazynowania wody deszczowej i nawadniania terenów zielonych na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza” - zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu pn. „Deszczówka II” Ikona - rozwiń

Całkowita wartość zadania – 150 675 zł

Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 150 000 zł

Wkład własny szpitala – 675 zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji magazynowania wody deszczowej i nawadniania terenów zielonych na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k / Kalisza.

Inwestycja ma na celu:

 • magazynowanie wody deszczowej celem nawadnia terenów zielonych w obrębie szpitala,
 • odciążenie systemu kanalizacji deszczowej funkcjonującej na terenie szpitala,
 • zatrzymanie wód opadowych z dachów obiektów szpitalnych w miejscu ich występowania,
 • przeciwdziałanie skutkom suszy,
 • zwiększenie odporności na zjawiska takie jak ulewy oraz powodzie błyskawiczne,
 • rozsądne gospodarowanie wodą opadową.

Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy sukcesywnie wdraża strategię inwestycyjną opartą na proekologicznych rozwiązaniach, w tym m.in. przyczyniających się do ograniczenia emisji CO2 i ograniczenia zużycia wody. Retencja umożliwi zatrzymanie do 450 m3 wody w skali roku w miejscu, w którym spadła w postaci deszczu i powtórne jej wykorzystanie zgodnie z celem inwestycji. Gromadzenie wody opadowej wpisuje się w zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi i pomaga przeciwdziałać niedoborom wody. Magazynowanie wody deszczowej to również forma ochrony budynków przed powodzią i gleby przed erozją. W przypadku intensywnych opadów deszczu, zbiorniki na deszczówkę pełnić będą funkcję dodatkowego zabezpieczenia. Dzięki temu spływająca woda nie spowoduje zniszczeń roślin i budynków.

tablica informacyjna – Deszczówka II

Zbieranie, transportowanie oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych wytworzonych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 Ikona - rozwiń

Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy dotacji nr 5027/U/400/589/2021 z dnia 13.07.2021r.

www.wfosgh.poznan.pl

Celem Przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na unieszkodliwieniu wytworzonych przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza wysoko zakaźnych odpadów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zakres rzeczowy zakłada unieszkodliwienie ww. odpadów medycznych o szacunkowej masie 18,6 Mg.

Wysokość dofinansowania stanowi 50% kosztów transportu oraz unieszkodliwiania ww. odpadów medycznych, poniesionych przez WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza w okresie: 17.05.2021r. ? 31.10.2021r.  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 47 196,96 PLN.

PRZEDSIĘWZIĘCIE PN. ?ZBIERANIE, TRANSPORTOWANIE ORAZ UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH O WŁAŚCIWOŚCIACH ZAKAŹNYCH WYTWORZONYCH W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19? DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

Zbieranie, transportowanie oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych wytworzonych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 Ikona - rozwiń

Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy dotacji nr 2050/U/400/64/2021 z dnia 30.03.2021r.

www.wfosgh.poznan.pl

Celem Przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na unieszkodliwieniu wytworzonych przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza wysoko zakaźnych odpadów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zakres rzeczowy zakłada unieszkodliwienie ww. odpadów medycznych o szacunkowej masie 9,3 Mg.

Wysokość dofinansowania stanowi 50% kosztów transportu oraz unieszkodliwiania ww. odpadów medycznych, poniesionych przez WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza w okresie: 10.02.2021r. ? 30.04.2021r.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 22 803,04 PLN.

PRZEDSIĘWZIĘCIE PN. ?ZBIERANIE, TRANSPORTOWANIE ORAZ UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH O WŁAŚCIWOŚCIACH ZAKAŹNYCH WYTWORZONYCH W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19? DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 Ikona - rozwiń

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, w ramach Umowy o partnerstwie nr DZ-IV/78/2020, realizuje projekt nr RPWP.07.02.02-30-0001/20 pt. ?Działania związane z zapobieganiem /łagodzeniem skutków epidemii COVID-19?. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Partnerem wiodącym w Projekcie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa wykonywania usług medycznych przez podmioty lecznicze oraz inne podmioty z województwa wielkopolskiego zaangażowane w przeciwdziałanie epidemii COVID-19, poprzez zakup sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji oraz finansowanie wynagrodzeń personelu, w tym personelu medycznego w okresie od 01.02.2020r. do 31.12.2020r.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, działania 7.2. Usługi społeczne i  zdrowotne Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020.

Całkowita wartość Projektu:        38 830 670,30 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:   33 006 069,75 PLN

Krajowe środki publiczne:             5 824 600,55 PLN

Udział finansowy WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w Projekcie:  400 000 PLN

Sprzęt medyczny przekazany w ramach Projektu: Kardiomonitor stacjonarny MEDIANA M50 ? 5szt., Kardiomonitor MEDIANA M32 ? 2 szt.

Plakat dot. realizacji projektu

 

Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim Ikona - rozwiń

 

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, w ramach Umowy uczestnictwa nr DZ-I-O/9/2020 z dn. 20.05.2020r. realizuje Projekt nr RPWP.09.01.01-30-0001/20 pn. ? Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim? dofinansowany z Funduszy Europejskich. Okres realizacji Projektu: od 01.02.2020r. do 31.12.2020r.

Celem projektu jest poprawa sytuacji epidemiologicznej (w związku z koronawirusem SARS-Cov-2) dzięki zwiększeniu możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych podmiotów leczniczych oraz innych jednostek na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020.

Całkowita wartość Projektu:        20 200 085,99 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:   19 998 085,13 PLN

Krajowe środki publiczne:                   202 000,86 PLN

Środki trwałe przekazane w ramach Projektu: System kamer termowizyjnych ? 2 szt.; Łóżko elektryczne z wagą ? 15szt.

 

Plakat do umowy uczestnictwa DZ-I-O 9 2020

Zakup sprzętu medycznego dla naszego szpitala Ikona - rozwiń

W dniu 27 grudnia 2018 r. została zawarta umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pt. ?Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza ? realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 ?infrastruktura dla kapitału ludzkiego?, Działanie 9.1 ?Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną?, poddziałanie 9.1.1 ?Infrastruktura ochrony zdrowia? Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 2 633 517,00PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 238 489,45PLN

Projekt przewiduje kompleksowe wyposażenie Działu Diagnostyczno- Leczniczego w nowoczesny sprzęt medyczny spełniający aktualne standardy   w zakresie bezpieczeństwa i norm określonych przez UEtj: trzy sztuki bronchoskopów HDTV 1080, procesor obrazu HDTV 108p, źródło światła, wózek endoskopowy, monitor medyczny HDTV, tester szczelności, ssak endoskopowy, myjnia endoskopowa, myjnia ultradźwiękowa wraz z systemem do archiwizacji badań.

Przedmiotem projektu jest także zakup nowoczesnego aparatu kostno-płucnego wraz ze stołem oraz aparatu cyfrowego przyłóżkowego przewoźnego, radiologiczną lekarską stacją diagnostyczna, cztery stacje przeglądowe obrazów RTG, duplikator, serwer i integracja z istniejącym systemem informatycznym. Sprzęt będzie stanowić wyposażenie Zakładu Rentgenodiagnostyki a realizacja projektu  przyczyni się do poprawy efektywności działania Szpitala.

W ramach  projektu zostały zakupione 4 łóżka z napędem elektrycznym oraz 105 łóżek szpitalnych. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w celu zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia orazpromowania włączenia społecznego w woj. wielkopolskim. CELEM BEZPOŚREDNIM jest dostosowanie systemu świadczeń zdrowotnych WojewódzkiegoSpecjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy do obecnych i prognozowanych trendów demograficznych i epidemiologicznych w Województwie Wielkopolskim

Termomodernizacja budynku szpitala Ikona - rozwiń

W dniu 25 lutego 2019 roku została zakończona inwestycja dot. termomodernizacji budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza.

Inwestycja została zrealizowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorrze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO w ramach konkursu nr: RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/17

Całkowity koszt projektu wynosi: 2 834 128,51 PLN.
Kwota dofinansowania: 1 764 423,39 PLN.

Tytuł projektu:

Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza

W ramach poprawy komfortu użytkowania obiektów zlokalizowanych na terenie Szpitala oraz konieczności redukcji kosztów ogrzewania obiektów zdecydowano się na termomodernizację budynków. Termomodernizacji zostały poddane 4 obiekty na terenie Szpitala:

1. Budynek główny oraz  pawilon szpitala w zakresie:

 • docieplenia stropodachu pełnego
 • docieplenia stropodachu wentylowanego
 • montażu nawiewników
 • docieplenia stropu
 • wymiany drzwi na energooszczędne
 • docieplenia ścian zewnętrznych ? pawilon
 • docieplenia ścian zewnętrznych ? budynek główny
 • docieplenia ścian w gruncie ? pawilon
 • docieplenia stropodachu (dach pełny) ? pawilon
 • docieplenia ścian w gruncie (ściana piwnicy) ? budynek główny

2. Budynek administracyjny, w zakresie:

 • wymiany okien
 • montażu pompy ciepła do c.w.u.
 • docieplenia ścian w gruncie
 • wymiany drzwi na energooszczędne
 • docieplenia stropodachu,
 • docieplenia ścian zewnętrznych.

3. Apteka szpitalna, w zakresie:

 • docieplenia ścian zewnętrznych
 • docieplenia stropodachu.

Efektem zaplanowanych zadań jest redukcja emisji dwutlenku węgla w ilości 142,27 te CO2/rok.

Cel projektu: 

Jest przede wszystkim poprawa komfortu cieplnego w budynkach będących przedmiotem wniosku oraz redukcja kosztów związanych z ogrzewaniem.

Beneficjent:

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza.

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” Ikona - rozwiń

Logo Fundusze Europejskie, Samorząd Województwa Wielkoposlkiego, Unia Europejska

W latach 2016-2023 braliśmy udział w Projekcie realizowanym przez Samorząd  Województwa Wielkopolskiego pn.:

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

 Cele projektu:

Wytworzenie 2 e-usług – e-Dokumentacji i e-Rejestracji, stworzenie regionalnej platformy dla Pacjenta z możliwością złożenia wniosku przez stronę WWW o udostępnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz stworzenie systemu wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi.

Planowane efekty:

53 Partnerów i Uczestników biorących udział w Projekcie zostało wyposażonych w infrastrukturę informatyczną służącą wytwarzaniu i przetwarzaniu EDM na poziomie danego podmiotu leczniczego.

Funkcjonalność usługi e-Dokumentacji zapewni Pacjentowi, który złoży wniosek, dostęp do własnych elektronicznych dokumentów medycznych. Ponadto możliwe będzie również udostępnianie EDM na poziomie samych podmiotów leczniczych, które zostaną podłączone do systemu.

Za pośrednictwem usługi e-Rejestracji Pacjent będzie miał możliwość rejestracji on-line do świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowania statusu na liście oczekujących, możliwość elektronicznej rezygnacji z wizyty oraz będzie powiadamiany o terminie wizyty.

Wartość projektu: 97 700 701,76 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 81 182 632,07 zł

Usługa szerokopasmowa bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Ikona - rozwiń

Logo Program Regionalny, Samorząd Województwa Wielkoposlkiego, Unia Europejska

Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego Ikona - rozwiń

Logo Fundusze Europejskie, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska

Najczęściej
zadawane pytania
Dla wygody użytkownikó przygotowaliśmy spis ABC pacjenta.
Środkami komunikacji miejskiej: 
 • Autobus KLA linii 3B (rozkład jazdy: pobierz )

Własnym środkiem transportu,

 • Zgodnie z poniższą mapką

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że podczas przyjęcia do Szpitala, w Izbie Przyjęć należy przedstawić następujące dokumenty:

 • skierowanie do szpitala
 • dowód osobisty
 • dokumentację medyczną dotychczasowego leczenia (wypisy ze szpitala, dotychczasowe badnia, spis przyjmowanych leków)

W trakcie wypełniania dokumentacji medycznej pacjent podaje również:

 • swój numer telefonu
 • dane i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu oraz otrzymywania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta


Szanowni Państwo, 

częste poczucie senności, które może się urealnić bez naszej świadomości, a tym samym stać się w niektórych przypadkach groźne dla nas samych i dla otoczenia może być objawem chorobowym naszego organizmu. Zanim jednak skierujemy się z tym problemem do lekarza, sami możemy wstępnie ocenić sytuację, wypełniając poniższą tabelkę (ocenę senności w skali EPWORTH). Jeżeli wynik przyjmie dwucyfrową postać, wskazane jest udanie się do lekarza rodziinego po skierowanie do naszej Pracowni Badanai Snu.

Prosimy określić, jak duże było w ostatnim czasie prawdopodobieństwo zaśnięcia w wymienionych poniżej sytuacjach, w odróżnieniu od uczucia ogólnego zmęczenia. Jeśli Pan/i  nie wykonywał/a  tych czynności w ostatnim okresie, proszę je sobie wyobrazić i określić, jak wpłynęłyby one na Pana/ią.

Proszę posłużyć się poniższą skalą od 0 do 3 i wybrać cyfrę, najbardziej pasującą do każdej sytuacji:

0 = zerowe prawdopodobieństwo zaśnięcia
1 = małe prawdopodobieństwo zaśnięcia
2 = średnie prawdopodobieństwo zaśnięcia
3 = duże prawdopodobieństwo zaśnięcia

Z jaką łatwością zapada Pan/i  w sen w sytuacjach niżej opisanych?

 

1. Siedząc lub/i czytając 0 1 2 3
2. Oglądając telewizję 0 1 2 3
3. Siedząc w miejscu publicznym, np.: w teatrze, na zebraniu, w kościele 0 1 2 3
4. Podczas godzinnej jazdy autobusem, koleją, samochodem jako pasażer 0 1 2 3
5. Leżąc i odpoczywając po południu, jeśli okoliczności na to pozwalają 0 1 2 3
6. W czasie rozmowy, siedząc 0 1 2 3
7. Po obiedzie (bez alkoholu), siedząc w spokojnym miejscu 0 1 2 3
8. Prowadząc samochód, podczas kilkuminutowego postoju w korku lub na czerwonym świetle 0 1 2 3
Suma punktów  

 


Aktualny cennik usług medycznych obowiązujący od 10 stycznia 2024 r. Cennik usług medycznych, Szpital Wolica w Kaliszu Cennik_2024_a


Dieta podstawowa

Dozwolone są wszystkie produkty i potrawy, oraz wszystkie techniki sporządzania posiłków. Planuje się 4 – 5 posiłków dziennie, spożywa się większą liczbę posiłków o mniejszej objętości, nie występują wtedy objawy pełności i wzdęcia. Celem diety jest zabezpieczenie zapotrzebowania pacjenta na energię, oraz wszystkie niezbędne składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, utrzymania masy ciała i zachowania zdrowia.

Dieta lekkostrawna

Liczba posiłków w ciągu dnia to pięć razy dziennie, a przerwy między posiłkami od 3-4 godzin, ale nie dłuższe. Wyklucza się w niej potrawy wędzone, smażone, tłuste, pikantne, surowe owoce oraz pokarmy zawierające duże ilości błonnika. Podaje się czerstwe białe pieczywo, chude gotowane mięso cielęce lub drób, chude ryby, świeże mleko i jajka. Potrawy można gotować w wodzie lub na parze, piec w folii lub pergaminie.

Dieta cukrzycowa

Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze.Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu.

Dieta cukrzycowo insulinowa

Cele i zalecenia żywieniowe w diecie cukrzycowo insulinowej pozostają takie same jak w diecie cukrzycowej, a postępowanie dietetyczne skupia się przede wszystkim na kontroli glikemii. Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze. Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu

Dieta wątrobowa

Celem tej diety jest dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych, aby utrzymać równowagę metaboliczną i wyrównać niedobory pokarmowe. Zaleca się produkty zawierające białko zwierzęce ze znacznym ograniczeniem ilości białka roślinnego. Należy wyeliminować wywary z mięs, podroby, grzyby, makarony, kasze i produkty roślinne zawierające dużą ilość białka.

Dieta bogatobiałkowa

Celem tej diety jest dostarczenie organizmowi odpowiednich do odbudowy tkanek i ilości białka. Podstawowymi produktami są:chude mięsa cielęce, wołowe i drobiowe gotowane bądź pieczone w folii, a także wędliny drobiowe, mleko i jego przetwory oraz jajka.

Dieta papkowata

Potrawy w tej diecie podajemy w formie niewymagającej gryzienia stosowana jest u osób, które mają problem z rozdrabnianiem pokarmu i połykaniem. Zalecamy pieczywo miękkie, delikatne pozbawione skórki, namoczone w mleku, jajka na parze, mięso, ryby i drób zmiksowane, wędliny zmielone i przygotowane w formie pasty. Warzywa i ziemniaki ugotowane do całkowitej miękkości.

Dieta kleikowa

Składa się z kleiku z ryżu, kaszy jęczmiennej, płatków owsianych na wodzie, gorzkiej herbaty i namoczonych sucharków. Można dodać cukier, masło, sól, przegotowane przetarte owoce lub mleko.

Dieta bezglutenowa

Wykluczamy z jadłospisu produkty zawierające gluten i uważamy na produkty, w których gluten jest ukryty. Zakaz spożywanie pieczywa i wszystkich wyrobów zawierających pszenną mąkę. Unikamy zbożowej kawy, owocowych przetworów, gotowych sosów i lodów. Owoce i warzywa można jeść bez ograniczeń, pieczywo, makarony bezglutenowe, masło, świeże mięso, podroby, ryby i wędliny są w grupie dozwolonej.


dietetyk: Daria Pawlak

Kontakt  e-mail: 
d.pawlak@szpital.wolica.pl


Szanowni Państwo,

kadra medyczna oraz personel administracji Szpitala i specjalistycznej Przychodni dokładają wszelkich starań, by opieka nad Pacjentem spełniała oczekiwania chorego w zakresie leczenia i rehabilitacji pulmonologicznej. Jeśli jednak uznacie Państwo, że w trakcie pobytu w naszym Szpitalu zostały naruszone Wasze prawa, możecie  złożyć  skargę do:

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – p. Natalia Bartczak
drogą pocztową, na adres:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy
Wolica 113, 62-872 Godziesz Małe
lub e-mailem na adres: prawapacjenta@szpital.wolica.pl

Macie Państwo również prawo skierować swoje uwagi i skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, działającego przy Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przyjmuje interesantów w dni powszednie (poniedziałek-piątek)
w  godzinach : 9.00 -15.00; tel.: 22 532 82 50, fax.: 22 532 82 30, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 – 190 – 590

(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna: poniedziałek ? piątek,  w godz. 9.00 – 21.00

Swoje zastrzeżenia można przekazać drogą pocztową, na adres:
Rzecznik Praw Pacjenta – Krystyna B. Kozłowska,
ul. Młynarska 46,
01-171 Warszawa

Uwaga!
Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat.
Kartę Praw Pacjenta znajdziecie na stronie:
www.bpp.gov.pl 

Poniżej do pobrania – Prawa i obowiązki Pacjenta. Wersja 04 z dnia 12.09.2022

Prawa i obowiązki pacjenta_wersja_04 z dnia 12_09_2022Rzecznika Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 – 190 – 590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
tel: (22) 532 – 82 – 50
fax: (22) 506 – 50 – 64

Zadania Rzecznika

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika należy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53;
 • w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;
 • ochrona praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685);
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów

Pełnomocnik Rzecznika ds. Praw Pacjenta

Bożena Jopek – Pielęgniarka oddziałowa Oddział C

Tel. 62 761-25-01

+48 728 949 013

e-mail: b.jopek@szpital.wolica.pl

 


Kto wchodzi w skład zespołu ds Etyki?

W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, psycholog oraz osoba duchowna.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii, w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
3. Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:

 • personel ? pacjent bądź jego rodzina
 • przełożony ? pracownik,
 • pracownik ? pracownik.

4. Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:

 • naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny,
 • naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
 • trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia
 • podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu,
 • wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,
 • donacji narządów i podejmowanych rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobraniu narządów (wsparcie dla lekarza, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
 • wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii);

5. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
6. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki, Kodeksu Etyki Lekarskiej, Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej, Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa bądź Kodeksu Etyki innych grup zawodowych.

Kiedy i w jakich okolicznościach wskazany jest kontakt z Zespołem ds Etyki?

Kontakt z Zespołem Etyki jest wskazany, w sytuacji gdy:

1. Osoba zgłaszająca dostrzega, że istnieje problem etyczny w opiece nad chorym jak naruszenie jego praw, godności, otwarty konflikt, działanie na szkodę etc. lub gdy
2. Mimo upływu czasu istnieje brak możliwości wypracowania satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania problemu.
3. Do kontaktu i współpracy z Zespołem ds Etyki zachęcamy ponadto wszystkich pracowników Szpitala, którzy chcą w konstruktywny sposób ulepszyć pracę Zespołu.

Czego mogę oczekiwać od Zespołu ds Etyki po zgłoszeniu wniosku?

Zespół ds. Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek. W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Jak mogę skontaktować się z Zespołem?

 • Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję Etyczną może odbywać się przez:
  pisemnie do Administracji Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki,
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: n.bartczak@szpital.wolica.pl

Wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
2. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
3. adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej),
4. opis problemu etycznie wątpliwego.
Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z zasadą poufności.


Informujemy, że od dnia 29.05. 2019 r. funkcjonują w sekretariatach Oddziałów A, B, C Rejestry odbioru wyników histopatologicznych przez pacjentów lub osoby upoważnione. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej i zawiera dane osobowe: imię i nazwisko pacjenta, pesel, czytelny podpis osoby odbierającej lub osoby upoważnionej.

Przy odbieraniu podpisu będzie zachowana ochrona danych osobowych- uwidocznione będzie tylko imię, nazwisko i pozostałe dane zainteresowanego pacjenta / odbierającego.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jacek Gołdych


Ikona - Kontakt

Nie udało Ci się znaleźć pomocy?

Jeżeli nie udało Ci się znaleźć interesującego tematu,
a potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Nami

Skontaktuj się z Nami
Ikona - Strefa pacjenta Strefa pacjenta Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź
Ikona - Strefa pracownika Strefa pracownika Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź