Zakład Mikrobiologii

Gdzie się znajdujesz: Strona główna » Pomoc medyczna » Zakład Mikrobiologii

Lokalizacja:

I. piętro budynku głównego Szpitala

Kontakt:

tel.: 728 949 081, 728 949 171
e-mail: bakteriologia@szpital.wolica.pl

Zakład Mikrobiologii wykonuje badania w kierunku prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis complex) oraz tlenowej flory nieswoistej (identyfikacja oraz określenie wrażliwości na leki) oraz molekularną diagnostykę wirusów (SARS-CoV-2, Grypa A i B, RSV, HIV-1, HBV, HCV) z materiałów klinicznych od pacjentów.

Badania w zakresie bakteriologii swoistej – prątka:

Diagnostyka klasyczna:

 1. Bakterioskopie –  po opracowaniu takich materiałów jak plwocina, popłuczyny oskrzelowe, sporządza się preparaty, które  barwi się metodą Ziehl – Neelsena.
 2. Posiewy w/w materiałów opracowanych metodą cysteinową  na podłoża Loewensteina – Jensena ( L- J ).
 3. Identyfikacja prątków poprzez mikroskopową i makroskopową ocenę wyrosłych kolonii oraz testy niacynowe.

Diagnostyka molekularna – aparat GeneXpert:

 1. Półilościowe wykrywanie DNA kompleksu Mycobacterium tuberculosis oraz mutacji genu rpoB związanych z opornością na ryfampicynę – test Xpert MTB/RIF Ultra.
 2. Półilościowe wykrywanie DNA kompleksu Mycobacterium tuberculosis oraz mutacji genów związanych z opornością na leki przeciwgruźlicze (izoniazyd, fluorochinolony, amikacynę, kanamycynę, kapreomycynę i etiomamid) – test Xpert MTB/XDR.

Zakres badań:

 • Identyfikacja prątków gruźliczych – Mycobacterium tuberculosis complex i niegruźliczych – MOTT
 • Określenie lekowrażliwości prątków gruźlicy metodami molekularnymi.

Badania w zakresie bakteriologii ogólnej – nieswoistej

 1. Posiewy w atmosferze tlenowej i w podwyższonej zawartości CO2 następujących materiałów: plwocina, popłuczyny oskrzelowe, płyn z jam ciała, krew, mocz, cewnik, dren, wymaz z gardła, wymaz z nosa, wymaz z odbytu, wymaz z rany/ropy, wymaz ze środowiska szpitalnego na odpowiednie podłoża agarowe (Columbia z 5% dodatkiem krwi baraniej, MacConkeya, Haemophilus, czekoladowym, Chapmana, Sabouraud, chromogennych) oraz bulion (BHI) .
 2. Identyfikacja wyhodowanych drobnoustrojów jest prowadzona metodami biochemicznymi (krążkowymi lub przy zastosowaniu gotowych paneli), lateksowymi oraz przy pomocy preparatów barwionymi metodą Grama.

Zakres identyfikacji obejmuje:

 • paciorkowce o typie hemolizy alfa z wyodrębnieniem Streptococcus pneumoniae
 • paciorkowce o typie hemolizy beta z wyodrębnieniem z gr. serologicznej D rodzaju Enterococcus
 • gronkowce z podziałem na koagulazo-dodatnie (Staphylococcus aureus) i grupę koagulazo-ujemnych obejmującą 30 gatunków
 • pałeczki hemofilne (Haemophilus influenzae i Haemophilus parainfluenzae);
 • dwoinki Gram-ujemne z rodzaju Moraxella i Neisseria
 • pałeczki Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriacae
 • pałeczki Gram-ujemne niefermentujące z rodzaju Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas
 • maczugowce
 • mikrokoki
 • drożdże, pleśnie, dermatofity

3.  Określanie lekowrażliwości odbywa się  metodą dyfuzyjno-krążkową jak również poprzez oznaczanie minimalnych stężeń hamujących (MIC), wg aktualnych rekomendacji Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST)

Zakres badań obejmuje następujące mechanizmy:

 • pneumokoki – oporność na penicylinę
 • gronkowce – oporność na metycylinę (MRSA)
 • gronkowce, paciorkowce –  oporność na makrolidy, linkozamidy i streptograminy (MLSb)
 • enterokoki – wysoka oporność na aminoglikozydy (HLAR)/ oporność na wankomycynę (VRE)
 • pałeczki hemofilne produkujące beta – laktamazy (BLNAR)
 • pałeczki Gram-ujemne produkujące beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL, AmpC)
 • pałeczki Gram-ujemne – karbapenemazy MBL, KPC, OXA-48 (metoda fenotypowa), potwierdzane metodą molekularną (KPC, NDM, IMP, VIM, OXA-48) – test Xpert Carba-R

Diagnostyka molekularna wirusów:

 1. Wykrywanie jakościowe RNA wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z nosogardzieli (test Xpert Xpress SARS-CoV-2).
 2. Wykrywanie jakościowe RNA wirusa grypy typu A, grypy typu B i RSV w wymazach z nosogardzieli ( test Xpert Xpress FLU/RSV).
 3. Pomiar ilościowy DNA wirusa zapalenia wątroby typu B w surowicy (test Xpert HBV Viral Load).
 4.  Pomiar ilościowy RNA wirusa zapalenia wątroby typu C w surowicy (test Xpert HCV Viral Load).
 5. Wykrywanie jakościowe RNA wirusa ludzkiego niedoboru odporności typu 1 w próbkach krwi pełnej (test Xpert HIV-1 Qual XC).

Diagnostyka w kierunku Clostridium difficile:

U pacjentów z biegunką wykonuje się kasetkowe testy immunochromatograficzne wykrywające antygen GDH oraz toksynę A i B lub testy molekularne wykrywające toksynę B, toksynę binarną oraz delecję nukleotydu w pozycji 117 genu tcdC – rybotyp 027 (test Xpert C. difficile BT).

Badania wykonywane komercyjnie:

 • wykrywanie materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z nosogardzieli metodą Real Time PCR (test Xpert Xpress SARS-CoV-2) – możliwość otrzymania wyniku w języku            angielskim/niemieckim.
 • wykrywanie antygenu wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z nosogardzieli metodą immunochromatograficzną (test kasetkowy Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device firmy Abbott) – możliwość otrzymania wyniku w języku angielskim/niemieckim.

Zakład Mikrobiologii  współpracuje z następującymi jednostkami:

 • Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu
 • Krajowym Ośrodkiem Referencyjnym d.s. Lekowrażliwości Drobnoustrojów
 • Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Zakład od lat uczestniczy w Ogólnopolskich Sprawdzianach Wiarygodności Badań w Mikrobiologii “POLMICRO” organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w zakresie identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości bakterii oraz w sprawdzianach organizowanych przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

 

 

Kierownik Zakładu Mikrobiologii Ikona - rozwiń

lek.wet. Wojciech Kujawa
specjalista  mikrobiolog

Kontakt:
tel.: 728 949 081, 728 949 171
e-mail:  bakteriologia@szpital.wolica.pl

 • dyplom lekarza weterynarii, 1978 r.
 • specjalizacje:

–  I. stopnia – z higieny i epidemiologii, 1986 r.
–  I. stopnia – z  bakteriologii, 1994 r.
–  II. stopnia – z  mikrobiologii, 1997 r.

 • prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego nr 01504

– od 1989 r. zajmuje się laboratoryjną diagnostyką mikrobiologiczną w zakresie bakteriologii i  mikologii
– Nagroda Ministra Zdrowia  za prace nad tworzeniem podstaw systemu akredytacji laboratoriów diagnostycznych (2001r.)
– odznaka Zasłużonego  Diagnosty Laboratoryjnego. ( 2012r,)

Zespół Zakładu Mikrobiologii Ikona - rozwiń

Kierownik Zakładu Mikrobiologii

lek.wet. Wojciech Kujawa
specjalista  mikrobiolog

Kontakt:
tel.: 728 949 081, 728 949 171
e-mail:  bakteriologia@szpital.wolica.pl

 • dyplom lekarza weterynarii, 1978 r.
 • specjalizacje:

– I stopnia – z higieny i epidemiologii, 1986 r.

-I stopnia – z bakteriologii, 1994 r.

-II stopnia – z mikrobiologii, 1997 r.

 • prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego nr 01504

– od 1989 r. zajmuje się laboratoryjną diagnostyką mikrobiologiczną w zakresie bakteriologii i mikologii
– Nagroda Ministra Zdrowia za prace nad tworzeniem podstaw systemu akredytacji laboratoriów diagnostycznych (2001r.)
– odznaka Zasłużonego Diagnosty Laboratoryjnego. ( 2012r,)

 

Zespół Zakładu Mikrobiologii

Kierownik Zakładu Mikrobiologii:

lek. wet. Wojciech Kujawa – specjalista mikrobiolog

 

Z-ca Kierownika Zakładu Mikrobiologii:

mgr Gabriela Dopierała (w trakcie specjalizacji z mikrobiologii medycznej)

 

Zespół: 

  • mgr Gabriela Dopierała -Absolwentka kierunku analityka medyczna na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (2012), NPWZ 12688
  • mgr Ewa Nagłowska – Absolwentka kierunku analityka medyczna na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (2020), NPWZ 18522
  • Jolanta  Mocek – st.technik analityki medycznej.
  • Anna Nagłowska – st. technik analityki medycznej

 

Najczęściej
zadawane pytania
Dla wygody użytkownikó przygotowaliśmy spis ABC pacjenta.
Środkami komunikacji miejskiej: 
 • Autobus KLA linii 3B (rozkład jazdy: pobierz )

Własnym środkiem transportu,

 • Zgodnie z poniższą mapką

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że podczas przyjęcia do Szpitala, w Izbie Przyjęć należy przedstawić następujące dokumenty:

 • skierowanie do szpitala
 • dowód osobisty
 • dokumentację medyczną dotychczasowego leczenia (wypisy ze szpitala, dotychczasowe badnia, spis przyjmowanych leków)

W trakcie wypełniania dokumentacji medycznej pacjent podaje również:

 • swój numer telefonu
 • dane i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu oraz otrzymywania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta


Szanowni Państwo, 

częste poczucie senności, które może się urealnić bez naszej świadomości, a tym samym stać się w niektórych przypadkach groźne dla nas samych i dla otoczenia może być objawem chorobowym naszego organizmu. Zanim jednak skierujemy się z tym problemem do lekarza, sami możemy wstępnie ocenić sytuację, wypełniając poniższą tabelkę (ocenę senności w skali EPWORTH). Jeżeli wynik przyjmie dwucyfrową postać, wskazane jest udanie się do lekarza rodziinego po skierowanie do naszej Pracowni Badanai Snu.

Prosimy określić, jak duże było w ostatnim czasie prawdopodobieństwo zaśnięcia w wymienionych poniżej sytuacjach, w odróżnieniu od uczucia ogólnego zmęczenia. Jeśli Pan/i  nie wykonywał/a  tych czynności w ostatnim okresie, proszę je sobie wyobrazić i określić, jak wpłynęłyby one na Pana/ią.

Proszę posłużyć się poniższą skalą od 0 do 3 i wybrać cyfrę, najbardziej pasującą do każdej sytuacji:

0 = zerowe prawdopodobieństwo zaśnięcia
1 = małe prawdopodobieństwo zaśnięcia
2 = średnie prawdopodobieństwo zaśnięcia
3 = duże prawdopodobieństwo zaśnięcia

Z jaką łatwością zapada Pan/i  w sen w sytuacjach niżej opisanych?

 

1. Siedząc lub/i czytając 0 1 2 3
2. Oglądając telewizję 0 1 2 3
3. Siedząc w miejscu publicznym, np.: w teatrze, na zebraniu, w kościele 0 1 2 3
4. Podczas godzinnej jazdy autobusem, koleją, samochodem jako pasażer 0 1 2 3
5. Leżąc i odpoczywając po południu, jeśli okoliczności na to pozwalają 0 1 2 3
6. W czasie rozmowy, siedząc 0 1 2 3
7. Po obiedzie (bez alkoholu), siedząc w spokojnym miejscu 0 1 2 3
8. Prowadząc samochód, podczas kilkuminutowego postoju w korku lub na czerwonym świetle 0 1 2 3
Suma punktów  

 


Aktualny cennik usług medycznych obowiązujący od 10 stycznia 2024 r. Cennik usług medycznych, Szpital Wolica w Kaliszu Cennik_2024_a


Dieta podstawowa

Dozwolone są wszystkie produkty i potrawy, oraz wszystkie techniki sporządzania posiłków. Planuje się 4 – 5 posiłków dziennie, spożywa się większą liczbę posiłków o mniejszej objętości, nie występują wtedy objawy pełności i wzdęcia. Celem diety jest zabezpieczenie zapotrzebowania pacjenta na energię, oraz wszystkie niezbędne składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, utrzymania masy ciała i zachowania zdrowia.

Dieta lekkostrawna

Liczba posiłków w ciągu dnia to pięć razy dziennie, a przerwy między posiłkami od 3-4 godzin, ale nie dłuższe. Wyklucza się w niej potrawy wędzone, smażone, tłuste, pikantne, surowe owoce oraz pokarmy zawierające duże ilości błonnika. Podaje się czerstwe białe pieczywo, chude gotowane mięso cielęce lub drób, chude ryby, świeże mleko i jajka. Potrawy można gotować w wodzie lub na parze, piec w folii lub pergaminie.

Dieta cukrzycowa

Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze.Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu.

Dieta cukrzycowo insulinowa

Cele i zalecenia żywieniowe w diecie cukrzycowo insulinowej pozostają takie same jak w diecie cukrzycowej, a postępowanie dietetyczne skupia się przede wszystkim na kontroli glikemii. Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze. Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu

Dieta wątrobowa

Celem tej diety jest dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych, aby utrzymać równowagę metaboliczną i wyrównać niedobory pokarmowe. Zaleca się produkty zawierające białko zwierzęce ze znacznym ograniczeniem ilości białka roślinnego. Należy wyeliminować wywary z mięs, podroby, grzyby, makarony, kasze i produkty roślinne zawierające dużą ilość białka.

Dieta bogatobiałkowa

Celem tej diety jest dostarczenie organizmowi odpowiednich do odbudowy tkanek i ilości białka. Podstawowymi produktami są:chude mięsa cielęce, wołowe i drobiowe gotowane bądź pieczone w folii, a także wędliny drobiowe, mleko i jego przetwory oraz jajka.

Dieta papkowata

Potrawy w tej diecie podajemy w formie niewymagającej gryzienia stosowana jest u osób, które mają problem z rozdrabnianiem pokarmu i połykaniem. Zalecamy pieczywo miękkie, delikatne pozbawione skórki, namoczone w mleku, jajka na parze, mięso, ryby i drób zmiksowane, wędliny zmielone i przygotowane w formie pasty. Warzywa i ziemniaki ugotowane do całkowitej miękkości.

Dieta kleikowa

Składa się z kleiku z ryżu, kaszy jęczmiennej, płatków owsianych na wodzie, gorzkiej herbaty i namoczonych sucharków. Można dodać cukier, masło, sól, przegotowane przetarte owoce lub mleko.

Dieta bezglutenowa

Wykluczamy z jadłospisu produkty zawierające gluten i uważamy na produkty, w których gluten jest ukryty. Zakaz spożywanie pieczywa i wszystkich wyrobów zawierających pszenną mąkę. Unikamy zbożowej kawy, owocowych przetworów, gotowych sosów i lodów. Owoce i warzywa można jeść bez ograniczeń, pieczywo, makarony bezglutenowe, masło, świeże mięso, podroby, ryby i wędliny są w grupie dozwolonej.


dietetyk: Daria Pawlak

Kontakt  e-mail: 
d.pawlak@szpital.wolica.pl


Szanowni Państwo,

kadra medyczna oraz personel administracji Szpitala i specjalistycznej Przychodni dokładają wszelkich starań, by opieka nad Pacjentem spełniała oczekiwania chorego w zakresie leczenia i rehabilitacji pulmonologicznej. Jeśli jednak uznacie Państwo, że w trakcie pobytu w naszym Szpitalu zostały naruszone Wasze prawa, możecie  złożyć  skargę do:

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – p. Natalia Bartczak
drogą pocztową, na adres:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy
Wolica 113, 62-872 Godziesz Małe
lub e-mailem na adres: prawapacjenta@szpital.wolica.pl

Macie Państwo również prawo skierować swoje uwagi i skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, działającego przy Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przyjmuje interesantów w dni powszednie (poniedziałek-piątek)
w  godzinach : 9.00 -15.00; tel.: 22 532 82 50, fax.: 22 532 82 30, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 – 190 – 590

(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna: poniedziałek ? piątek,  w godz. 9.00 – 21.00

Swoje zastrzeżenia można przekazać drogą pocztową, na adres:
Rzecznik Praw Pacjenta – Krystyna B. Kozłowska,
ul. Młynarska 46,
01-171 Warszawa

Uwaga!
Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat.
Kartę Praw Pacjenta znajdziecie na stronie:
www.bpp.gov.pl 

Poniżej do pobrania – Prawa i obowiązki Pacjenta. Wersja 04 z dnia 12.09.2022

Prawa i obowiązki pacjenta_wersja_04 z dnia 12_09_2022Rzecznika Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 – 190 – 590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
tel: (22) 532 – 82 – 50
fax: (22) 506 – 50 – 64

Zadania Rzecznika

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika należy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53;
 • w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;
 • ochrona praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685);
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów

Pełnomocnik Rzecznika ds. Praw Pacjenta

Bożena Jopek – Pielęgniarka oddziałowa Oddział C

Tel. 62 761-25-01

+48 728 949 013

e-mail: b.jopek@szpital.wolica.pl

 


Kto wchodzi w skład zespołu ds Etyki?

W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, psycholog oraz osoba duchowna.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii, w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
3. Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:

 • personel ? pacjent bądź jego rodzina
 • przełożony ? pracownik,
 • pracownik ? pracownik.

4. Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:

 • naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny,
 • naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
 • trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia
 • podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu,
 • wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,
 • donacji narządów i podejmowanych rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobraniu narządów (wsparcie dla lekarza, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
 • wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii);

5. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
6. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki, Kodeksu Etyki Lekarskiej, Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej, Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa bądź Kodeksu Etyki innych grup zawodowych.

Kiedy i w jakich okolicznościach wskazany jest kontakt z Zespołem ds Etyki?

Kontakt z Zespołem Etyki jest wskazany, w sytuacji gdy:

1. Osoba zgłaszająca dostrzega, że istnieje problem etyczny w opiece nad chorym jak naruszenie jego praw, godności, otwarty konflikt, działanie na szkodę etc. lub gdy
2. Mimo upływu czasu istnieje brak możliwości wypracowania satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania problemu.
3. Do kontaktu i współpracy z Zespołem ds Etyki zachęcamy ponadto wszystkich pracowników Szpitala, którzy chcą w konstruktywny sposób ulepszyć pracę Zespołu.

Czego mogę oczekiwać od Zespołu ds Etyki po zgłoszeniu wniosku?

Zespół ds. Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek. W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Jak mogę skontaktować się z Zespołem?

 • Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję Etyczną może odbywać się przez:
  pisemnie do Administracji Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki,
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: n.bartczak@szpital.wolica.pl

Wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
2. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
3. adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej),
4. opis problemu etycznie wątpliwego.
Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z zasadą poufności.


Informujemy, że od dnia 29.05. 2019 r. funkcjonują w sekretariatach Oddziałów A, B, C Rejestry odbioru wyników histopatologicznych przez pacjentów lub osoby upoważnione. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej i zawiera dane osobowe: imię i nazwisko pacjenta, pesel, czytelny podpis osoby odbierającej lub osoby upoważnionej.

Przy odbieraniu podpisu będzie zachowana ochrona danych osobowych- uwidocznione będzie tylko imię, nazwisko i pozostałe dane zainteresowanego pacjenta / odbierającego.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jacek Gołdych


Ikona - Kontakt

Nie udało Ci się znaleźć pomocy?

Jeżeli nie udało Ci się znaleźć interesującego tematu,
a potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Nami

Skontaktuj się z Nami
Ikona - Strefa pacjenta Strefa pacjenta Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź
Ikona - Strefa pracownika Strefa pracownika Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź