Deklaracja dostępności

Gdzie się znajdujesz: Strona główna » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza

 

Dostępność cyfrowa

Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Chorób Płuc i Gruźlicy
Wolica 113, 62- 872 Godziesze Małe
powiat kaliski, woj.wielkopolskie

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony internetowej WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

Częściowo:

 • dokumenty tekstowe
 • dokumenty tekstowo-graficzne
 • pliki multimedialne

Wyżej wymienione treści prezentowane w Internecie zostaną poddane przebudowie i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor szpitala – lek. med. Sławomir Wysocki
 • centrala:  664 175 311,  62 761 25 00
 • e-mail: sekretariat@szpital.wolica.pl

Informacja na temat procedury

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynków WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza

 

Budynek Główny Szpitala  – Wolica 113,  62- 872 Godziesze Małe

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla pacjentów i osób towarzyszących dostępne są 3 wejścia do budynku. Przed jednym z wejść dostępna jest pochylnia (planowana jest modernizacja pochylni ze względu m.in. na brak odpowiedniego rozstawu poręczy oraz jego zadaszenie). Wejście/wjazd na teren szpitala odbywa się przez bramę otwieraną przez portiera. Ciąg pieszo-jezdny jest utwardzony, a drzwi do budynku otwierane są ręcznie. Rejestracja znajduje się przy wejściu głównym. Blat przy okienku izby przyjęć nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku (planowany jest remont/modernizacja pomieszczeń szpitalnych). Obszary kontroli: po wejściu do budynku szpitala wszystkie osoby kontrolowane są przez personel izby przyjęć pod kątem temperatury ciała i ogólnego stanu zdrowia (ręczny pomiar temperatury i ankieta epidemiologiczna).

 1. Dostępność korytarzy, schodów, wind i toalet.

Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. Korytarze są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością, nie posiadają progów. W budynku dla pacjentów i osób towarzyszących dostępna są 2 windy przystosowane do przewozy pacjentów na łóżkach (planowana jest modernizacja dźwigu 3-kondygnacyjnego). Toalety dla osób niepełnosprawnych (dostępne na każdym piętrze) wymagają modernizacji, konieczne jest odnowienie infrastruktury technicznej. Na klatce schodowej wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych.

 1. Opis dostosowań, na przykład oznaczeń Braille’a, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W windzie 3-kondygnacyjnej brak informacji głosowej, na którym piętrze znajduje się kabina – Szpital zapewnia dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby. Planowana jest modernizacja dżwigu. Informacja o rozkładzie pomieszczeń na parterze zapewniona jest w sposób wizualny (tablica informacyjna) i głosowy (informacje udzielane przez personel). W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących – alternatywnie dostępny jest tzw. pokój cichej obsługi, którego funkcję pełni np. gabinet zabiegowy, gabinet lekarski. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Dostępność w tym obszarze zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika szpitala.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie szpitala są miejsca parkingowe dla pacjentów, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych (planowana jest modernizacja/rozbudowa parkingu i zwiększenie miejsc dla osób niepełnosprawnych). Przed drzwiami głównymi jest plac manewrowy, gdzie istnieje możliwość swobodnego asystowania przy wysiadaniu z samochodu pacjenta z niepełnosprawnością ruchową. Odległość z parkingu do wejścia głównego wynosi około 5m – istnieją bariery architektoniczne tj. krawężniki, nierówności powierzchni, zbyt szeroki rozstaw poręczy przy pochylni (planowana jest modernizacja dróg dojazdowych i wymiana nawierzchni).

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Dopuszcza się wstęp do budynku z psem asystującym do całego budynku z wyłączeniem pomieszczeń/sal wymagających zachowania warunków podwyższonego reżimu epidemiologicznego tj. gabinet bronchoskopii, spirometrii, USG, RTG, pomieszczenia laboratorium, odcinki izolacyjne, gabinety zabiegowe.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szpital umożliwia dostęp do środków wspierających komunikowanie się (np. kontakt poprzez korzystanie z poczty elektronicznej, telefonów dla pacjentów, w tym bezprzewodowych) oraz zapewnia możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

 

Budynek Administracji Szpitala  – Wolica 113,  62- 872 Godziesze Małe

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla pacjentów i osób towarzyszących dostępne jest jedno wejście. Wejście/wjazd na teren szpitala odbywa się przez bramę otwieraną przez portiera. Ciąg pieszo-jezdny utwardzony, drzwi do budynku otwierane ręcznie. Przed wejściem do budynku brak pochylni – alternatywnie wykorzystywany jest schodołaz, wsparcie personelu. Możliwa jest zmiana organizacji funkcjonowania i organizowanie spotkań w miejscu dostępnym architektonicznie. Obszary kontroli: po wejściu do budynku szpitala wszystkie osoby kontrolowane są przez portiera/ochronę pod kątem temperatury ciała i ogólnego stanu zdrowia (kamera termowizyjna i ankieta epidemiologiczna).

 1. Dostępność korytarzy, schodów, wind i toalet.

Na klatce schodowej wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych. Budynek piętrowy bez windy – dostęp alternatywny w postaci schodołazu lub zmiany organizacji funkcjonowania (organizacja spotkań poza budynkiem administracyjnym). Brak toalet dla osób ze szczególnymi potrzebami – planowana jest modernizacja/remont budynku.

 1. Opis dostosowań, na przykład oznaczeń Braille’a, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, brak tablicy informującej o rozmieszczeniu pomieszczeń. Szpital zapewnia dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby. Planowana jest modernizacja/remont obiektu. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących – alternatywnie dostępny jest tzw. pokój cichej obsługi.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie obiektu szpitalnego są miejsca parkingowe dla pacjentów, w tym 1 dla osób ze
szczególnymi potrzebami (planowana jest modernizacja/rozbudowa parkingu i zapewnienie dodatkowych miejsc dla osób niepełnosprawnych). Przed drzwiami głównymi jest plac manewrowy, gdzie istnieje możliwość swobodnego asystowania przy wysiadaniu z samochodu pacjenta z niepełnosprawnością ruchową. Odległość z parkingu do wejścia głównego wynosi około 5m – istnieją bariery architektoniczne tj. krawężniki, nierówności powierzchni, brak poręczy, brak pochylni (planowana jest modernizacja dróg dojazdowych i wymiana nawierzchni).

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Dopuszcza się wstęp do budynku z psem asystującym do całego budynku.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szpital zapewnia możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

 

Apteka przyszpitalna  – Wolica 113,  62- 872 Godziesze Małe

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wstęp na teren obiektu – wyłącznie dla pracowników szpitala. Wejście/wjazd na teren szpitala odbywa się przez bramę otwieraną przez portiera.  Ciąg pieszo-jezdny utwardzony, drzwi do budynku otwierane ręcznie.

 1. Dostępność korytarzy, schodów, wind i toalet.

Budynek jednokondygnacyjny, korytarze umożliwiają poruszanie się osób z niepełnosprawnością, brak progów, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych – konieczne jest odnowienie infrastruktury technicznej.

 1. Opis dostosowań, na przykład oznaczeń Braille’a, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, brak tablicy informującej o rozmieszczeniu pomieszczeń. Szpital zapewnia dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących – alternatywnie dostępny jest tzw. pokój cichej obsługi. Wstęp na teren obiektu – wyłącznie dla pracowników szpitala.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie szpitala są miejsca parkingowe dla pacjentów, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych (planowana jest modernizacja/rozbudowa parkingu i zwiększenie miejsc dla osób niepełnosprawnych). Przed drzwiami głównymi jest plac manewrowy, gdzie istnieje możliwość swobodnego asystowania przy wysiadaniu z samochodu osoby z niepełnosprawnością ruchową. Odległość z parkingu do wejścia głównego wynosi około 6 m – istnieją bariery architektoniczne tj. krawężniki, nierówności powierzchni (planowana jest modernizacja dróg dojazdowych i wymiana nawierzchni).

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Dopuszcza się wstęp do budynku z psem asystującym do całego budynku.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szpital zapewnia możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

 

 

Przychodnia Chorób Płuc i Gruźlicy

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla pacjentów i osób towarzyszących dostępne jest jedno wejście do budynku. Wjazd samochodem na teren szpitala odbywa się przez bramkę otwieraną przez pracownika portierni. Ciąg pieszo-jezdny jest utwardzony, a drzwi do budynku otwierane są ręcznie. Przychodnia znajduje się na parterze. Obszary kontroli: po wejściu do budynku przychodni wszystkie osoby kontrolowane są przez personel pod kątem temperatury ciała i ogólnego stanu zdrowia (ręczny pomiar temperatury i ankieta epidemiologiczna). Na parkingu przez przychodnią dostępne są wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

 1. Dostępność korytarzy, schodów, wind i toalet.

Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia. Korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością, nie posiadają progów. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na korytarzu.

 1. Opis dostosowań, na przykład oznaczeń Braille’a, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Zapewnia się dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby. Brak jest tablic informujących o rozkładzie budynków i lokalizacji przychodni na terenie szpitala. Właściwe tablice zostaną wykonane w tym roku. Doraźnie zapewniono informację w postaci strzałek kierunkowych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących – alternatywnie dostępny jest tzw. pokój cichej obsługi. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Dostępność w tym obszarze zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie obiektu dostępne są miejsca dla osób niepełnosprawnych. Przed drzwiami głównymi jest plac manewrowy, gdzie istnieje możliwość swobodnego asystowania przy wysiadaniu z samochodu pacjenta z niepełnosprawnością ruchową. Odległość z parkingu do wejścia głównego wynosi około 5m.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Dopuszcza się wstęp do budynku z psem asystującym do całego budynku.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szpital zapewnia możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Przed wjazdem na teren szpitala znajduje się portiernia oraz tablica informacyjna z mapą terenu. Na tablicy umieszczone są nazwy komórek organizacyjnych szpitala znajdujących jego terenie wraz z oznaczeniem drogi dojścia do poszczególnych oddziałów/komórek. Tablica wymaga uaktualnienia o Przychodnię. W sposób głosowy można uzyskać ww. informację na portierni.

 

Pliki do pobrania
Nazwa Pobierz
Deklaracja dostępności Pobierz plik
Raport o stanie zapewnienia dostępności Pobierz plik
Raport o stanie zapewnienia dostępności - wersja dostępna Pobierz plik
Deklaracja dostępności - aktualizacja 31.03.2022r. Pobierz plik
Deklaracja dostępności - aktualizacja 31.03.2023r. Pobierz plik
Najczęściej
zadawane pytania
Dla wygody użytkownikó przygotowaliśmy spis ABC pacjenta.
Środkami komunikacji miejskiej: 
 • Autobus KLA linii 3B (rozkład jazdy: pobierz )

Własnym środkiem transportu,

 • Zgodnie z poniższą mapką

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że podczas przyjęcia do Szpitala, w Izbie Przyjęć należy przedstawić następujące dokumenty:

 • skierowanie do szpitala
 • dowód osobisty
 • dokumentację medyczną dotychczasowego leczenia (wypisy ze szpitala, dotychczasowe badnia, spis przyjmowanych leków)

W trakcie wypełniania dokumentacji medycznej pacjent podaje również:

 • swój numer telefonu
 • dane i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu oraz otrzymywania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta


Szanowni Państwo, 

częste poczucie senności, które może się urealnić bez naszej świadomości, a tym samym stać się w niektórych przypadkach groźne dla nas samych i dla otoczenia może być objawem chorobowym naszego organizmu. Zanim jednak skierujemy się z tym problemem do lekarza, sami możemy wstępnie ocenić sytuację, wypełniając poniższą tabelkę (ocenę senności w skali EPWORTH). Jeżeli wynik przyjmie dwucyfrową postać, wskazane jest udanie się do lekarza rodziinego po skierowanie do naszej Pracowni Badanai Snu.

Prosimy określić, jak duże było w ostatnim czasie prawdopodobieństwo zaśnięcia w wymienionych poniżej sytuacjach, w odróżnieniu od uczucia ogólnego zmęczenia. Jeśli Pan/i  nie wykonywał/a  tych czynności w ostatnim okresie, proszę je sobie wyobrazić i określić, jak wpłynęłyby one na Pana/ią.

Proszę posłużyć się poniższą skalą od 0 do 3 i wybrać cyfrę, najbardziej pasującą do każdej sytuacji:

0 = zerowe prawdopodobieństwo zaśnięcia
1 = małe prawdopodobieństwo zaśnięcia
2 = średnie prawdopodobieństwo zaśnięcia
3 = duże prawdopodobieństwo zaśnięcia

Z jaką łatwością zapada Pan/i  w sen w sytuacjach niżej opisanych?

 

1. Siedząc lub/i czytając 0 1 2 3
2. Oglądając telewizję 0 1 2 3
3. Siedząc w miejscu publicznym, np.: w teatrze, na zebraniu, w kościele 0 1 2 3
4. Podczas godzinnej jazdy autobusem, koleją, samochodem jako pasażer 0 1 2 3
5. Leżąc i odpoczywając po południu, jeśli okoliczności na to pozwalają 0 1 2 3
6. W czasie rozmowy, siedząc 0 1 2 3
7. Po obiedzie (bez alkoholu), siedząc w spokojnym miejscu 0 1 2 3
8. Prowadząc samochód, podczas kilkuminutowego postoju w korku lub na czerwonym świetle 0 1 2 3
Suma punktów  

 


Aktualny cennik usług medycznych obowiązujący od 10 stycznia 2024 r. Cennik usług medycznych, Szpital Wolica w Kaliszu Cennik_2024_a


Dieta podstawowa

Dozwolone są wszystkie produkty i potrawy, oraz wszystkie techniki sporządzania posiłków. Planuje się 4 – 5 posiłków dziennie, spożywa się większą liczbę posiłków o mniejszej objętości, nie występują wtedy objawy pełności i wzdęcia. Celem diety jest zabezpieczenie zapotrzebowania pacjenta na energię, oraz wszystkie niezbędne składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, utrzymania masy ciała i zachowania zdrowia.

Dieta lekkostrawna

Liczba posiłków w ciągu dnia to pięć razy dziennie, a przerwy między posiłkami od 3-4 godzin, ale nie dłuższe. Wyklucza się w niej potrawy wędzone, smażone, tłuste, pikantne, surowe owoce oraz pokarmy zawierające duże ilości błonnika. Podaje się czerstwe białe pieczywo, chude gotowane mięso cielęce lub drób, chude ryby, świeże mleko i jajka. Potrawy można gotować w wodzie lub na parze, piec w folii lub pergaminie.

Dieta cukrzycowa

Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze.Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu.

Dieta cukrzycowo insulinowa

Cele i zalecenia żywieniowe w diecie cukrzycowo insulinowej pozostają takie same jak w diecie cukrzycowej, a postępowanie dietetyczne skupia się przede wszystkim na kontroli glikemii. Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze. Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu

Dieta wątrobowa

Celem tej diety jest dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych, aby utrzymać równowagę metaboliczną i wyrównać niedobory pokarmowe. Zaleca się produkty zawierające białko zwierzęce ze znacznym ograniczeniem ilości białka roślinnego. Należy wyeliminować wywary z mięs, podroby, grzyby, makarony, kasze i produkty roślinne zawierające dużą ilość białka.

Dieta bogatobiałkowa

Celem tej diety jest dostarczenie organizmowi odpowiednich do odbudowy tkanek i ilości białka. Podstawowymi produktami są:chude mięsa cielęce, wołowe i drobiowe gotowane bądź pieczone w folii, a także wędliny drobiowe, mleko i jego przetwory oraz jajka.

Dieta papkowata

Potrawy w tej diecie podajemy w formie niewymagającej gryzienia stosowana jest u osób, które mają problem z rozdrabnianiem pokarmu i połykaniem. Zalecamy pieczywo miękkie, delikatne pozbawione skórki, namoczone w mleku, jajka na parze, mięso, ryby i drób zmiksowane, wędliny zmielone i przygotowane w formie pasty. Warzywa i ziemniaki ugotowane do całkowitej miękkości.

Dieta kleikowa

Składa się z kleiku z ryżu, kaszy jęczmiennej, płatków owsianych na wodzie, gorzkiej herbaty i namoczonych sucharków. Można dodać cukier, masło, sól, przegotowane przetarte owoce lub mleko.

Dieta bezglutenowa

Wykluczamy z jadłospisu produkty zawierające gluten i uważamy na produkty, w których gluten jest ukryty. Zakaz spożywanie pieczywa i wszystkich wyrobów zawierających pszenną mąkę. Unikamy zbożowej kawy, owocowych przetworów, gotowych sosów i lodów. Owoce i warzywa można jeść bez ograniczeń, pieczywo, makarony bezglutenowe, masło, świeże mięso, podroby, ryby i wędliny są w grupie dozwolonej.


dietetyk: Daria Pawlak

Kontakt  e-mail: 
d.pawlak@szpital.wolica.pl


Szanowni Państwo,

kadra medyczna oraz personel administracji Szpitala i specjalistycznej Przychodni dokładają wszelkich starań, by opieka nad Pacjentem spełniała oczekiwania chorego w zakresie leczenia i rehabilitacji pulmonologicznej. Jeśli jednak uznacie Państwo, że w trakcie pobytu w naszym Szpitalu zostały naruszone Wasze prawa, możecie  złożyć  skargę do:

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – p. Natalia Bartczak
drogą pocztową, na adres:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy
Wolica 113, 62-872 Godziesz Małe
lub e-mailem na adres: prawapacjenta@szpital.wolica.pl

Macie Państwo również prawo skierować swoje uwagi i skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, działającego przy Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przyjmuje interesantów w dni powszednie (poniedziałek-piątek)
w  godzinach : 9.00 -15.00; tel.: 22 532 82 50, fax.: 22 532 82 30, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 – 190 – 590

(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna: poniedziałek ? piątek,  w godz. 9.00 – 21.00

Swoje zastrzeżenia można przekazać drogą pocztową, na adres:
Rzecznik Praw Pacjenta – Krystyna B. Kozłowska,
ul. Młynarska 46,
01-171 Warszawa

Uwaga!
Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat.
Kartę Praw Pacjenta znajdziecie na stronie:
www.bpp.gov.pl 

Poniżej do pobrania – Prawa i obowiązki Pacjenta. Wersja 04 z dnia 12.09.2022

Prawa i obowiązki pacjenta_wersja_04 z dnia 12_09_2022Rzecznika Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 – 190 – 590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
tel: (22) 532 – 82 – 50
fax: (22) 506 – 50 – 64

Zadania Rzecznika

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika należy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53;
 • w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;
 • ochrona praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685);
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów

Pełnomocnik Rzecznika ds. Praw Pacjenta

Bożena Jopek – Pielęgniarka oddziałowa Oddział C

Tel. 62 761-25-01

+48 728 949 013

e-mail: b.jopek@szpital.wolica.pl

 


Kto wchodzi w skład zespołu ds Etyki?

W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, psycholog oraz osoba duchowna.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii, w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
3. Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:

 • personel ? pacjent bądź jego rodzina
 • przełożony ? pracownik,
 • pracownik ? pracownik.

4. Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:

 • naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny,
 • naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
 • trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia
 • podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu,
 • wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,
 • donacji narządów i podejmowanych rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobraniu narządów (wsparcie dla lekarza, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
 • wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii);

5. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
6. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki, Kodeksu Etyki Lekarskiej, Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej, Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa bądź Kodeksu Etyki innych grup zawodowych.

Kiedy i w jakich okolicznościach wskazany jest kontakt z Zespołem ds Etyki?

Kontakt z Zespołem Etyki jest wskazany, w sytuacji gdy:

1. Osoba zgłaszająca dostrzega, że istnieje problem etyczny w opiece nad chorym jak naruszenie jego praw, godności, otwarty konflikt, działanie na szkodę etc. lub gdy
2. Mimo upływu czasu istnieje brak możliwości wypracowania satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania problemu.
3. Do kontaktu i współpracy z Zespołem ds Etyki zachęcamy ponadto wszystkich pracowników Szpitala, którzy chcą w konstruktywny sposób ulepszyć pracę Zespołu.

Czego mogę oczekiwać od Zespołu ds Etyki po zgłoszeniu wniosku?

Zespół ds. Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek. W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Jak mogę skontaktować się z Zespołem?

 • Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję Etyczną może odbywać się przez:
  pisemnie do Administracji Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki,
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: n.bartczak@szpital.wolica.pl

Wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
2. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
3. adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej),
4. opis problemu etycznie wątpliwego.
Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z zasadą poufności.


Informujemy, że od dnia 29.05. 2019 r. funkcjonują w sekretariatach Oddziałów A, B, C Rejestry odbioru wyników histopatologicznych przez pacjentów lub osoby upoważnione. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej i zawiera dane osobowe: imię i nazwisko pacjenta, pesel, czytelny podpis osoby odbierającej lub osoby upoważnionej.

Przy odbieraniu podpisu będzie zachowana ochrona danych osobowych- uwidocznione będzie tylko imię, nazwisko i pozostałe dane zainteresowanego pacjenta / odbierającego.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jacek Gołdych


Ikona - Kontakt

Nie udało Ci się znaleźć pomocy?

Jeżeli nie udało Ci się znaleźć interesującego tematu,
a potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Nami

Skontaktuj się z Nami
Ikona - Strefa pacjenta Strefa pacjenta Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź
Ikona - Strefa pracownika Strefa pracownika Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź