Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Gdzie się znajdujesz: Strona główna » Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu

International Conference – The role of green hospitals in counteracting climate change

 

CEL KONFERENCJI – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Celem Konferencji jest poruszenie tematu postępujących zmian klimatycznych oraz możliwych metod ich zapobiegania w ramach kompleksowych rozwiązań (technologicznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych), które mogą zostać wdrożone w instytucjach ochrony zdrowia. Podczas konferencji będziemy prezentować przykłady służące do wymiany poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych wyzwań w społeczeństwie postpandemicznym oraz w kontekście niebezpiecznych zmian klimatu.
Ponadto, założeniem organizatorów jest aktywizacja i integracja środowiska medycznego, władz lokalnych i regionalnych oraz przedstawicieli europejskich szpitali na rzecz promowania zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia, by wspólnie efektywnie wpływać na ochronę środowiska i być ambasadorami zielonej energii i zdrowego klimatu.
I
I
The purpose of the Conference is to address the topic of progressive climate change and possible methods to prevent it through comprehensive solutions (technological, environmental, economic and social) that can be implemented in healthcare institutions. During the conference we will present examples to exchange views on economic, social and health challenges in a post-pandemic society.
In addition, the aim of the organizers is to activate and integrate the medical community, local and regional authorities and representatives of European hospitals to promote healthy and responsible lifestyles in order to make an effective contribution to environmental protection and be ambassadors for green energy and a healthy climate.
I
I
Publikacja na temat konferencji / publication about the conference: conference.pdf
I
Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Szpital w Wolicy jest dumnym członkiem Global Green and Healthy Hospitals

PROGRAM KONFERENCJI

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

środa 1 czerwca 2022 roku
10.00 – 11.00 Wizyta studyjna w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy / Study visit of the Provincial Specialist Healthcare Complex of Lung Diseases and Tuberculosis in Wolica
11.15 – 11.30 Rejestracja uczestników / Registration of participants
11.45 – 12.00 Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości / Opening of the conference
sesja 1: Zielona transformacja w opiece zdrowotnej / Session 1: Green transformation in health care
12.00 – 12.15 W stronę zrównoważonego rozwoju – 70 lat szpitala w Wolicy / Towards balanced development 70 years of the Wolica hospital
12.15 – 12.30
Przykłady zielonego wodoru w medycynie ? zastosowanie w rehabilitacji pocovidowej / Examples of green hydrogen in medicine – application in postcovid rehabilitation
12.30 – 12.45 Wykorzystanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu zielonym szpitalem / Using artificial intelligence in the management of a green hospital
12.45 – 13.00
Między food security a food safety w żywieniu szpitalnym / Between food security and food safety in hospital nutrition
13.00 – 13.15
Sektor budownictwa w perspektywie Europejskiego Zielonego Ładu (wyzwania i szanse) / The construction sector in the perspective of the European Green Deal (challenges and opportunities)
13.15 – 13.30
Wodór szansą na stabilizację i dekarbonizację europejskiego rynku energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora ochrony zdrowia / Hydrogen a road to stabilization and decarbonization of the european energy market with significant emphasis in the health sector
13.30 – 13.45 Panel dyskusyjny / Discussion panel
14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa / Lunch break
sesja 2: Ochrona środowiska, a zrównoważony rozwój w ochronie zdrowia
15.00 – 15.15
Zielona transformacja wielkopolskich szpitali. Prośrodowiskowe rozwiązania w opiece zdrowotne / Green transformation of hospitals in Wielkopolska. Pro-environmental solutions in health care
15.15 – 15.30
Wyzwania klimatyczne dla ochrony zdrowia w Polsce / Climate challenges for health protection in Poland
15.30 – 15.45 Działania WHO na rzecz zwiększania odporności klimatycznej i zmniejszania emisyjności w sektorze zdrowia / WHO activities aimed to increase climate resilience and reduce carbon emissions in the health sector
15.45 – 16.00
Międzynarodowe narzędzia zarządzania danymi, określania celów oraz śledzenia postępów w ochronie zdrowia na rzecz zrównoważonego rozwoju / International tools for data management, target setting and tracking health progress for sustainable developmen
16.00 – 16.15
Wyścig do zerowej emisji, jako najważniejsze zobowiązanie wobec wyzwania klimatycznego opieki zdrowotne / Race to zero as a key commitment to the healthcare climate challenge
16.15 – 16.30
Wielkopolska Kampania ?Jakość powietrza to jakość życia / Greater Poland Campaign “Air quality is the quality of life
16.30 – 17.00 Przerwa kawowa / Coffee break
17.00 – 18.00 Spacer po Kaliszu ? Młode duchem, najstarsze miasto w Polsce / Tour of Kalisz – Young in spirit, the oldest city in Poland
19.30 – 20.10 Uroczysta kolacja podsumowująca pierwszy dzień konferencji. Koncert Agi Zaryan i Michała Tokaja / Gala dinner summarizing the first day of the conference. Concert of Aga Zaryan and Michał Tokaj

 

czwartek, 2 czerwca 2022 roku
sesja 3: Dekarbonizacja i cyfrowa transformacja opieki zdrowotnej – dobre praktyki szpitali w Europie /  The decarbonisation and digital transformation of healthcare – good practices in European Hospitals
10.00 – 10.20 Dobre praktyki placówek medycznych w Hiszpanii / An example in Spain
10.20 – 10.40 Dobre praktyki placówek medycznych w Grecji / An example in Greece
10.40 – 10.55 Zdrowie człowieka, a wpływ klimatu, środowiska i zachowań behawioralnych / Human health and the impact of climate, environment and behavioral tendencies
10.55 – 11.10 Problem zanieczyszczeń farmaceutycznych, a bezpieczna farmacja / The problem of pharmaceutical contamination and safe pharmacy
11.15 – 11.45 Przerwa kawowa / Coffee break
sesja 4: Opieka zdrowotna jako pierwsza linia frontu zmian klimatycznych. Zielone szpitale przyszłością zdrowego świata / Healthcare as the front line against climate change.Green hospitals – the future of a healthy world  
11.45 – 12.00 Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo na przykładzie szpitala w Wolicy / Energy and process efficient buildings, the example of the hospital in Wolica
12.00 – 12.15 Jak system automatyki może zapewnić odpowiedni komfort w szpitalu w sposób efektywny energetycznie / How an automation system can provide adequate comfort in a hospital in an energy-efficient manner
12.15 – 12.30
Pandemia COVID 19- reakcja producentów testów na przykładzie szpitala w Wolicy / Pandemic COVID 19 – response of test manufacturers on the example of the hospital in Wolica
12.30 – 12.45
Korzyści ekonomiczne z zielonego zarządzania w ochronie zdrowia / Economic benefits of green management in health care
12.45 – 13.00
“Smog” mikrobiologiczny: jak ograniczyć jego wpływ na CCP w procedurach Zielonych Szpital / Microbial “smog”: how to reduce its impact on CCPs in the procedures of the Green Hospital
13.00 – 13.15 Linde Green – zrównoważone gazy techniczne
13.15 – 13.45
Debata na temat działania i solidarności w postępowaniu w ochronie środowiska- ?Ludzkość musi zacząć działać natychmiast, by ograniczyć globalne ocieplenie? podsumowanie konferencji / Debate on action and solidarity in environmental protection proceedings – “Mankind must act now to limit global warming” – summary of the conference
13.45 – 14.15 Briefing prasowy na podsumowanie konferencji / Press briefing to summarize the conference
14.15 – 15.15 Zakończenie konferencji / Closing of the conference

 

PRELEGENCI

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Lek. med. Sławomir Wysocki to doświadczony menadżer ochrony zdrowia oraz czynny specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Od stycznia 1999r pełni funkcję dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Wcześniej, w roku 1998, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu. Jako czynny chirurg ogólny, od 1987r. związany z Wojewódzkim Zespolonym Szpitalem im. L.Perzyny w Kaliszu (do 1997r. ? na etacie, od 1999r. współpraca).

Dzięki wspólnym wysiłkom jego i zespołu udało się istotnie zreformować i unowocześnić szpital, znacząco podnosząc jakość świadczonych usług zdrowotnych, jednocześnie dbając o zrównoważony rozwój i środowisko.

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Sławomir Wysocki

Sławomir Wysocki,  is an experienced health care manager and an active specialist in the field of general surgery.

Since January 1999, he has been the director of the Provincial Specialist Team of Health Care Institutions for Lung Diseases and Tuberculosis in Wolica. Earlier, in 1998, he was the director of the Health Department of the Voivodeship Office in Kalisz. As an active general surgeon, since 1987. associated with the L. Perzyna Provincial Hospital in Kalisz (until 1997 – full-time, since 1999 – cooperation).

Thanks to the joint efforts of him and his team, it was possible to significantly reform and modernize the hospital, significantly improving the quality of health services provided, while taking care of sustainable development and the environment.


W Europejskim Centrum Zdrowia i Środowiska Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) kieruje zespołem, który zajmuje się aspektami zdrowotnymi zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu, bezpieczeństwem chemicznym i hałasem środowiskowym, jak też działaniami na rzecz zwiększania odporności klimatycznej, zmniejszania emisyjności i odziaływania środowiskowego w sektorze zdrowia.

Koordynowała m.in., opracowanie globalnych wytycznych WHO jakości powietrza i wytycznych hałasu środowiskowego. Jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; ukończyła roczne podyplomowe studium z zakresu ochrony środowiska w Holandii.

W latach 2005-2014 pracowała w Europejskiej Agencji Środowiska jako ekspert w dziedzinie zdrowia i środowiska; wcześniej, przez 10 lat kierowała pierwszą w Polsce przychodnią medycyny środowiskowej.

Była stypendystką fundacji Fulbrighta, jest członkiem Collegium Ramazzini. Jest autorem publikacji naukowych oraz współautorem raportów WHO i Europejskiej Agencji Środowiska.

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Dorota Jarosińska

At the European Health and Environment Center of the World Health Organization (WHO) leads a team that deals with the health aspects of air pollution and climate change, chemical safety and environmental noise, as well as activities to increase climate resistance, reduce emissivity and environmental impact in the health sector.

She coordinated, among others, the development of the WHO global air quality guidelines and environmental noise guidelines.She is a graduate of the Medical University of Silesia in Katowice; completed a one-year postgraduate study in environmental protection in the Netherlands.

In 2005-2014 she worked at the European Environment Agency as an expert in the field of health and environment; earlier, for 10 years, she ran the first environmental medicine clinic in Poland.

She was a Fulbright scholarship holder and a member of Collegium Ramazzini. He is the author of scientific publications and co-author of reports by WHO and the European Environment Agency.


Pełni funkcję Wspólnego Dyrektora Generalnego Szpitali Ogólnych Wysp Syros i Naxos w Grecji. Od 2002 roku pracuje jako konsultant ds. środowiska.

Greckie Ministerstwo Zdrowia ogłosiło Szpital Ogólny w Syros w 2021 r. ?? nowatorskim, cyfrowym szpitalem?. Zerowe zużycie papieru i całkowita inwestycja w efektywność energetyczną to tylko dwie z inicjatyw Szpitala na rzecz zrównoważonej opieki zdrowotnej w latach 2020-2021. General Hospital of Syros otrzymał kilka międzynarodowych nagród za swoje inicjatywy środowiskowe.

Dziedzictwem pana Zouloufosa będzie priorytetowe traktowanie działań środowiskowych i kampanii o zerowej emisji.

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Michail E. Zouloufos

Serves as Joint CEO for General Hospitals of Syros and Naxos Islands, Greece. He has worked as an environmental consultant since 2002.

The Greek Ministry of Health declared General Hospital of Syros, in 2021, ?? a novel, digital Hospital?. Zero paper use and a complete energy efficiency investment were just two of the Hospital?s initiatives for sustainable healthcare in 2020-2021. General Hospital of Syros has been awarded several international prizes for its environmental initiatives.

Mr. Zouloufos? legacy will be the prioritization of environmental operation and the zero-emissions campaign.


Jest specjalistą ds. klimatu w HCWH Europe i jest odpowiedzialna za administrowanie wyzwaniem klimatycznym dla pielęgniarek, które mobilizuje pielęgniarki w całej Europie do edukowania siebie i innych pracowników służby zdrowia na temat wpływu zmian klimatycznych na zdrowie.

NCC wykorzystuje unikalny i zaufany głos pielęgniarek, aby motywować pracowników służby zdrowia, pacjentów, opinię publiczną i decydentów do podjęcia działań na rzecz klimatu. Ponadto kieruje projektami Health Care Climate Challenge i Race to Zero w Europie, łącząc europejskie szpitale i systemy opieki zdrowotnej w ich wysiłkach, aby stać się inteligentnymi klimatycznie i osiągnąć zerowe emisje netto zgodnie z porozumieniem paryskim.

Anna Fuhrmann ukończyła pielęgniarstwo pediatryczne w Klinice Uniwersyteckiej w Moguncji w Niemczech i pracowała w Niemczech, Ugandzie i Grecji. Dodatkowo studiowała Stosunki Międzynarodowe i Organizacje BSc na Uniwersytecie w Leiden w Holandii oraz na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Jest współzałożycielką i aktywną członkinią zarządu organizacji non-profit, która wspiera ugandyjskie dzieci w dostępie do edukacji.

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Anna Fuhrmann

Is a Climate Officer at HCWH Europe and responsible for administering the Nurses Climate Challenge, which mobilises nurses across Europe to educate themselves and other health professionals on the health impacts of climate change.

The NCC leverages nurses? unique and trusted voice to motivate health professionals, patients, the public, and policymakers to take climate action. Additionally, she leads the Health Care Climate Challenge and Race to Zero in Europe, connecting European hospitals and healthcare systems in their efforts to become climate-smart and reach net-zero emissions in accordance with the Paris agreement.

Anna Fuhrmann holds a degree in paediatric nursing from the University Clinic Mainz in Germany and worked in Germany, Uganda, and Greece. Additionally, she studied International Relations and Organisations BSc at Leiden University in the Netherlands and the Hebrew University of Jerusalem. She is co-founder and active board-member of a nonprofit that supports Ugandan children to get access to education.


Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi (1984), specjalista chorób płuc (1993). W 1999 uzyskała tytuł dr n. medycznych na Akademii Medycznej w Łodzi. Absolwentka studiów podyplomowych ?Zarządzanie w ochronie zdrowia? Akademii Medycznej w Poznaniu i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2004).

Inicjatorka Pracowni Badania Snu w Szpitalu w Wolicy, powstałej w 2010, jednej z najprężniej pracujących jednostek tego typu w kraju. Inicjatorka prowadzenie w Szpitalu w Wolicy leczenia metodą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej u chorych z niewydolnością oddychania, od 2011.

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Ewa Zalc-Budziszewska

Graduate of the Medical Academy in Łódź (1984), specialist in lung diseases (1993). In 1999 she obtained the title of doctor of medical sciences at the Medical Academy in Łódź.

A graduate of postgraduate studies in “Management in health care” at the Medical Academy in Poznań and the Poznań University of Economics (2004). Initiator of the Sleep Research Laboratory at the Hospital in Wolica, established in 2010, one of the most dynamically working units of this type in the country. Initiator of the treatment of patients with respiratory failure at the Wolica Hospital using non-invasive mechanical ventilation, since 2011.


Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doktor nauk prawnych, architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architekto-nicznej. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony środowiska oraz prawa planowania przestrzennego i prawa budowlanego.

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawie ochrony przyrody oraz prawnych aspektach planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego.

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Justyna Goździewicz- Biechońska

Assistant professor at the Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University in Poznań.

Doctor of law, architect with building qualifications in the architectural specialty. Author of numerous scientific publications in the field of environmental protection law as well as spatial planning and construction law.

He specializes in environmental protection law, nature protection law and legal aspects of spatial planning and the investment and construction process.


Kieruje europejskim programem Health Care Without Harm (HCWH) w zakresie Climate-smart Healthcare, którego celem jest przekształcenie europejskiej opieki zdrowotnej w sektor niskoemisyjny i odporny na zmianę klimatu, który chroni zdrowie publiczne przed zmianą klimatu.

Przed dołączeniem do HCWH Europe Scott współpracował z rządem szkockim, zarządzając realizacją wielkoskalowych projektów demonstracyjnych dotyczących odnawialnych źródeł energii i rozwijając politykę na poziomie krajowym w obszarach efektywności energetycznej i ciepła niskoemisyjnego. Wcześniej praktykował w zarządzaniu węglem w dużej instytucji publicznej w Szkocji, opracowując i wdrażając praktyki zarządzania węglem i energią w celu zmniejszenia wpływu organizacji na klimat.

Scott, wykwalifikowany kierownik projektu, posiada dyplom z inżynierii mechanicznej na Glasgow Caledonian University w Szkocji oraz tytuł magistra (z wyróżnieniem) w dziedzinie zarządzania węglem i energią na Uniwersytecie Heriot-Watt w Szkocji. Scott jest również aktywnym członkiem zarządu Glasgow Folk-Music Workshop, organizacji charytatywnej wspierającej rozwój muzyki tradycyjnej w Szkocji.

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Scott Brady

Leads Health Care Without Harm (HCWH) Europe?s Climate-smart Healthcare programme, which aims to transform European healthcare into a low-carbon and climate resilient sector that protects public health from climate change.

Before joining HCWH Europe, Scott worked with the Scottish Government, managing the delivery of large-scale renewable demonstration projects and developing national-level policy in areas of energy efficiency and low carbon heat. Prior to that, he practiced in carbon management in a large public body in Scotland, developing and implementing carbon and energy management practices to reduce the organisation’s climate impact.

A qualified project manager, Scott holds a Diploma in Mechanical Engineering from Glasgow Caledonian University, Scotland, and an MSc (with distinction) in Carbon & Energy Management from Heriot-Watt University, Scotland. Scott is also an active Board Member of the Glasgow Folk-Music Workshop, a charity that supports the development of traditional music in Scotland.


Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny. Autorka wielu publikacji naukowych, w tym monografii, praktycznych komentarzy, artykułów i opracowań prawniczych.

Stypendystką Instytutu Międzynarodowego Prawa Rolnego we Florencji oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Pizie we Włoszech.

Prelegentka na krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych. Specjalizuje się w prawie rolnym, żywnościowym oraz w administracji rolnictwa.

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Katarzyna Leśkiewicz

Associate professor at the Adam Mickiewicz University in Poznań, legal advisor. Author of many scientific publications, including monographs, practical comments, articles and studies legal.

A scholarship holder of the Institute of International Agricultural Law in Florence and Faculty of Law at the University of Pisa in Italy.

Speaker at national and international industry conferences. He specializes in agricultural and food law and in agriculture administration.


Pielęgniarka od 35 lat (oddział zabiegowy, blik operacyjny, opieka paliatywna), nauczyciel akademicki od 15 lat. Wieloletnia zarządzająca kadrą pielęgniarską.

Autorka i współautorka 90 publikacji głównie dotyczących bezpieczeństwa procedur pielęgniarskich.

Trener kadry pielęgniarek / położnych i nie tylko ? obszar bezpieczeństwo procedur (epidemiologiczne, finansowe i prawne).

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Maria Budnik ? Szymoniuk

Nurse for 35 years (treatment ward, operating theater, palliative care), university teacher for 15 years. Many years of managing the nursing staff.

Author and co-author of 90 publications mainly on the safety of nursing procedures.

Trainer of the staff of nurses / midwives and not only – the area of safety of procedures (epidemiological, financial and legal).


Profesor nadzwyczajny Uczelni Łazarskiego w Warszawie, doktor habilitowany nauk medycznych, doktor nauk prawnych. Autorka kilkunastu monografii z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego.

Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, członkini Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Specjalizuje się w aspektach związanych z telemedycyną, sztuczną inteligencją w ochronie zdrowia, ochroną praw osób wykonujących zawody medyczne, odpowiedzialnością cywilną podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Justyna Esthera Król-Całkowska

Associate professor at the Lazarski University in Warsaw, habilitated doctor of medical sciences, doctor of law. Author of several monographs in the field of medical and pharmaceutical law.

Head of the Department of International and European Law of the Łazarski University in Warsaw, member of the Council of Experts at the Patient’s Rights Ombudsman.

He specializes in aspects related to telemedicine, artificial intelligence in health care, protection of the rights of medical professionals, and civil liability of entities performing medical activities.


Doktorat z mikrobiologii na University of Extremadura (Hiszpania) oraz staż podoktorski na University of Minnesota (USA). Ponadto tytuł magistra bioinformatyki i nauki o danych w sektorze opieki zdrowotnej uzyskany w Instituto de Salud Carlos III (Hiszpania) oraz tytuł magistra promocji i zarządzania międzynarodowymi programami badawczymi i innowacyjnymi na Politechnice w Madrycie (Hiszpania).

Jest ekspertem w dziedzinie genetyki i biologii molekularnej, a jego badania koncentrują się na chorobach grzybiczych człowieka i chorobach zakaźnych. Swoją karierę rozwijał w USA, Indiach, Niemczech i Hiszpanii. Autorka kilku artykułów publikowanych w czasopismach naukowych oraz rozdziałów w książkach. Regularny recenzent w europejskich programach finansowania i odpowiednich czasopismach indeksowanych przez JCR.

Uczestniczył jako badacz i główny wykonawca w kilku projektach badawczych oraz koordynator w krajowej i międzynarodowej działalności naukowej. Ekspert zewnętrzny Hiszpańskiej Agencji Leków (AEMPS). Kilka nagród przyznanych przez Rząd Regionalny i Federację Europejskich Towarzystw Mikrobiologicznych; MES.

Był adiunktem na Uniwersytecie Estremadury, a obecnie jest dyrektorem naukowym FundeSalud, Departamentem Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rządu Estremadury oraz profesorem na Uniwersytecie Europejskim. Jego głównym celem jest promowanie badań, innowacji i internacjonalizacji systemu opieki zdrowotnej i opieki w autonomicznym regionie Estremadura (Hiszpania).

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Gomez-Raja

PhD in microbiology from the University of Extremadura (Spain) and a postdoctoral fellowship at the University of Minnesota (USA). In addition, a master’s degree in bioinformatics and data science in the healthcare sector from Instituto de Salud Carlos III (Spain) and a master’s degree in promotion and management of international research and innovation programs at the Polytechnic University of Madrid (Spain).

He is an expert in genetics and molecular biology, and his research focuses on human fungal diseases and infectious diseases. He developed his career in the USA, India, Germany and Spain. Author of several articles published in scientific journals and book chapters. Regular reviewer in European funding programs and relevant JCR-indexed journals.

He participated as a researcher and main contractor in several research projects and as a coordinator in national and international scientific activities. External expert of the Spanish Medicines Agency (AEMPS). Several awards from the Regional Government and the Federation of European Microbiological Societies; MES.

He was an assistant professor at the University of Extremadura, and is currently Scientific Director of FundeSalud, Department of Healthcare and Welfare of the Government of Extremadura, and professor at the European University. Its main goal is to promote research, innovation and internationalization of the healthcare and care system in the Autonomous Region of Extremadura (Spain).


Zastępca kierownika apteki szpitalnej w Wolicy. W codziennej pracy zajmuje się wydawaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Sporządzanie leków cytotoksycznych w dawkach indywidualnych dla pacjentów. Udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych.

Agnieszka Ślusarska w 2008r uzyskała stopień magistra farmacji na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2013r uzyskała stopień specjalisty z farmacji aptecznej. W 2017r uzyskała dyplom dr nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Przez 12 lat pracowała w aptekach ogólnodostępnych służąc porada farmaceutyczna i fachową wiedzą. Od 2020r związana z apteką szpitalna Szpitala Pulmonologicznego i Gruźlicy w Wolicy.

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Agnieszka Ślusarska

Is deputy manager of the hospital pharmacy in Wolica. In his daily work, she deals with the dispensing of medicinal products and medical devices. Preparation of cytotoxic drugs in individual doses for patients. Provision of information on medicinal products and medical devices.

In 2008, Agnieszka Ślusarska obtained a master’s degree in pharmacy at the Karol Marcinkowski Medical University in Poznań. In 2013, she obtained the degree of a specialist in pharmacy pharmacy. In 2017, she obtained a PhD diploma in health sciences at the Medical University of Poznań. For 12 years she worked in public pharmacies providing pharmaceutical advice and expertise. Since 2020, she has been associated with the hospital pharmacy of the Provincial Specialist Complex of Healthcare Institutions of Lung Diseases and Tuberculosis in Wolica.


Jest wieloletnią dziennikarką telewizyjną związaną m.in z TVN24, Polsatem oraz TVP2. Wielokrotnie nagradzana w konkursach dziennikarskich. Prezeska zarządu agencji PR, specjalizującej się w komunikacji dla podmiotów medycznych, szczególnie publicznych i prywatnych szpitali oraz klinik medycznych. Drugim obszarem imagistyki społecznej agencji jest samorząd terytorialny.

Dominika z wyróżnieniem ukończyła prawo w biznesie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, na której uzyskała tytuł magistra. Obecnie kończy prawo jednolite na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych Master Of Business Administration na poziomie Executive akredytowanych przez Apsley Business School-London. W trakcie pisania dysertacji w obszarze nauk o zdrowiu – praca pt. Podnoszenie jakości opieki zdrowotnej przez wykorzystanie algorytmów związanych z ochroną środowiska.

Zwyciężczyni w konkursie na debiut naukowy – najlepsza praca z prawa pt. Rola lokalnego rynku energii w zrownoważonej transformacji energetycznej UE. Obszarami badawczymi są zagadnienia związane z prawem energetycznym, zarządzaniem środowiskowym, a także żywnością innowacyjną oraz jakością w obszarze świadczeń zdrowotnych. Interesuje się historią sztuki, w wolnych chwilach gra w golfa i na saksofonie.

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Dominika Maria Jaśkowiak

Is a longtime television journalist, who worked for TVN24, Polsat, and TVP2 channels. Repeatedly awarded in journalistic competitions. She is the CEO of a PR agency, specializing in communications for medical entities, in particular public and private hospitals and medical centers. The second area of the companies expertise is local government.

Dominika graduated with honors from the Lazarski University in Warsaw, where she received her master’s degree in business law. Currently she is finishing uniform law studies at Adam Mickiewicz University in Poznań. She completed post-graduated Master Of Business Administration studies at the Executive level accredited by Apsley Business School-London. She?s in the process of writing her dissertation in the field of health science, thesis titled: Improving the quality of healthcare by using algorithms related to environmental protection.

The winner of the competition for scientific debut – the best law-related article: The role of the local energy market in sustainable energy transformation the European Union. Areas of research include issues related to energy law, environmental management, as well as innovative food and quality in the sphere of healthcare. She is interested in the history of art; in her free time she plays golf and the saxophone.


Dr Cuchí ma ponad 26 -letnie doświadczenie w dziedzinie zdrowia publicznego w Systemie Narodów Zjednoczonych, w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego oraz w sektorze prywatnym.

Dr Cuchí była wcześniej przedstawicielem PAHO / WHO w Republice Chile. Posiada doświadczenie na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym. Zajmowała techniczne i kierownicze stanowiska w WHO, PAHO, UNAIDS i UNITAID. Niektóre z głównych obszarów pracy to choroby niezakaźne i czynniki ryzyka; promocja zdrowia; starzenie się; reagowanie na sytuacje zagrożenia zdrowia i katastrofy; dostęp do leków; HIV i inne choroby zakaźne; migracja; równość płci, równość i prawa człowieka: cele zrównoważonego rozwoju.

Dr Cuchí posiada dyplom z medycyny i chirurgii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Saragossie oraz tytuł magistra zdrowia publicznego w Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health w Baltimore.

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Paloma Cuchí

On October 15, 2018, Dr Paloma Cuchí assumed the position of Representative of WHO to the Republic of Poland and the Head of Country Office in Warsaw.

Dr. Cuchí has more than 26 years of experience in public health in the United Nations System, in the civil society and in the private sectors.

Dr Cuchí was formerly PAHO/WHO Representative to the Republic of Chile. She has experience at the country, regional and global levels. She has held technical and managerial leadership positions in WHO, PAHO, UNAIDS, and UNITAID. Some of the main areas of work were no-communicable diseases and risk factors; health promotion; aging; health emergencies and disasters response; access to medicines; HIV and other communicable diseases; migration;gender, equity and human rights: sustainable development goals.

Dr Cuchí holds a degree in Medicine and Surgery from the Faculty of Medicine of the University of Zaragoza and a Master?s in Public Health from the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore.


Ukończyła biologię na Uniwersytecie Warszawskim filii w Białystoku. Podjęła pracę Zakładzie Fizjologii Akademii Medycznej w Białymstoku. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu fizjologii i fizjologii klinicznej na wydziale Lekarski i Farmaceutycznym.

Zajmowała się fizjologią wysiłku w okresie ciąży i uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Kolejną pracę podjęła w Zakładzie Biochemii. Klinicznej Akademii Medycznej w Gdańsku.

Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu biochemii klinicznej na wydziale lekarskim. Zajmowała się diagnostyką gospodarki kwasowo-zasadowej oraz kierowała pracownią biochemii klinicznej. Przez kolejne lata pracy pełniła funkcję dyrektor ds. naukowych ? Abbott Laboratories Polska oraz Beckman Coulter Polska – przez cały czas zajmując się także pracą dydaktyczną i szkoleniową.

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Mirosława Nowacka

She graduated in biology from the Białystok branch of the University of Warsaw. She started working in the Department of Physiology of the Medical Academy in Białystok. She conducted didactic classes in the field of physiology and clinical physiology at the Faculty of Medicine and Pharmacy.

She dealt with exercise physiology during pregnancy and obtained the title of doctor of medical sciences. She took another job at the Department of Biochemistry. Clinical Medical Academy in Gdańsk.

She conducted didactic classes in the field of clinical biochemistry at the medical faculty. She dealt with the diagnosis of acid-base metabolism and headed the laboratory of clinical biochemistry. Over the next years of work, she was the research director – Abbott Laboratories Polska and Beckman Coulter Polska – all the time also dealing with didactic and training work.


Dr Vladimir Kendrovski jest lekarzem medycyny i specjalistą w dziedzinie higieny, środowiska i zdrowia. Pracuje jako urzędnik techniczny ds. zmian klimatu i zdrowia w Programie Woda i Klimat w Europejskim Centrum Środowiska i Zdrowia WHO w Bonn, Niemcy.

Zapewnia ekspercki wkład w projekty i zadania zespołu w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu. Pomaga państwom członkowskim Regionu Europejskiego WHO w opracowywaniu i wdrażaniu polityki zdrowotnej w odniesieniu do zmian klimatycznych, ekstremalnych zjawisk pogodowych i kwestii zdrowotnych.

Promuje szkolenia i rozwój potencjału krajowego w zakresie zmian klimatu i zdrowia. Przed rozpoczęciem pracy w Światowej Organizacji Zdrowia w 2012 r. był profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Higieny i Zdrowia Środowiskowego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Cyryla i Metodego w Skopje, Republika Macedonii Północnej.

 

 

 

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Vladimir Kendrovski

Dr Vladimir Kendrovski is a medical doctor and specialist in hygiene and environment and health. He works as a technical offi cer for climate change and health in the Water and Climate Programme in the WHO European Centre for Environment and Health, Bonn, Germany.

He provides expert?s input to the team?s projects and tasks in the area of climate change adaptation. He assists Member States of the WHO European Region in the development and implementation of health policies in relation to climate change, extreme weather events and health issues.

He promotes training and national capacity development on climate change and health. Before joining the World Health Organization in 2012, he was an Associate Professor in the Department of Hygiene and Environmental Health, Medical Faculty, University Cyril and Methodius
in Skopje, Republic of North Macedonia.


mgr inż. Jarosław Adamek. Absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, od 15 lat związany ze specjalistycznym
budownictwem obiektów medycznych.
Doświadczony Menager z uprawnieniami zarówno do projektowania jak i samodzielnego kierowania robotami., który nadzoruje inwestycje na każdym etapie, począwszy od fazy koncepcji, przez projekt i wykonawstwo, a kończąc na przekazywaniu obiektów do użytkowania. Ekspert w dziedzinie efektywnego energetycznie i ekologicznego budownictwa modułowego.
 

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Jarosław Adamek

MSc. Jaroslaw Adamek. A graduate of the Faculty of Environmental Engineering ? Warsaw University of Technology, for 15 years associated with the specialist construction of medical facilities.

Experienced manager with authorizations for both design and independent management of robots, who supervises investments at every stage, starting from the concept phase, through design and execution, and ending with handing over the objects for use.

An expert in the field of energy-efficient and ecological modular construction.


Grzegorz Nawrocki jest kierownikiem administracji w szpitalu w Wolicy. Wcześniej pracował jako manager projektów dla Funduszu Rozwoju Województwa Wielkopolskiego.

Przez kilkanaście lat był prezesem zarządu w spółce, w której udziały posiadał koncern energetyczny oraz ponad 110 jednostek samorządu terytorialnego. Doświadczenie ekonomiczne zdobył pracując wiele lat jako dyrektor w instytucji finansowej.

Grzegorz Nawrocki uzyskał stopień magistra na wydziale zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, później ukończył studia doktoranckie na wydziale ekonomii. Jest też absolwentem Executive MBA Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. Prywatnie interesuje się mechaniką kwantową.

 

 

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Grzegorz Nawrocki

Grzegorz Nawrocki is the head of administration at the hospital in Wolica. Previously, he worked as a project manager for the Wielkopolska Voivodeship Development Fund.

For several years he was the president of the management board in a company, in which an energy concern and over 110 local government units owned shares. He gained economic experience working for many years as a director in a financial institution.

Grzegorz Nawrocki obtained a master?s degree at the Faculty of Management at the Poznan University of Economics, and later completed doctoral studies at the Faculty of Economics. He is also a graduate of the Executive MBA of the Warsaw School of Management in the field of health care management. Privately, he is interested in quantum mechanics.


Inż. Damian Michalak. Przewodniczący Panelu Biznesu Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Zastępca dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego I Zawodowego w Kaliszu.

Laureat pierwszej nagrody Innowacyjni dla Wielkopolski w kategorii H2. Właściciel patentu na elektrolizer do wytwarzania mieszanki wodorotlenowej. Właściciel firmy HHO-POWER.

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Damian Michalak

Eng. Damian Michalak. Chairman of the Business Panel of the Wielkopolska Hydrogen Platform. Deputy director of the Dual and Vocational Training Crafts Support Center in Kalisz.

Winner of the first Innovative Award for Wielkopolska in the H2 category. Owner of the patent for an electrolyser for the production of a hydroxide blend. The owner of the HHOPOWER company.


 

PATRONAT HONOROWY

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Wielkopolska dąży do bycia liderem przemian ku zdrowej przestrzeni dla swoich mieszkańców.

To m.in. promocja technologii ekologicznych i transformacji z tym związanej; otwarcie na nowoczesną edukację oraz wdrażanie przyszłościowych rozwiązań w naszych placówkach ochrony zdrowia.

Cieszę się, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego może patronować wydarzeniu, jakim jest międzynarodowa konferencja pn. ?Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu?, której organizatorem jest nasz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Jest to pierwsze takie wydarzenie, a partnerstwo z WHO oraz Global Green Healthy Hospital podkreśla jego znaczenie.

Mieszkańcy Wielkopolski muszą czuć się zaopiekowani ? chcemy to robić mądrze i kompleksowo, stając się wzorem oraz inicjatorem dla innych instytucji.

Paulina Stochniałek ? Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Szanowni Państwo,

Kalisz ? miasto o najstarszej metryce pisanej ? to miejsce, w którym ekologia i zdrowie mieszkańców należą do priorytetów. Podejmujemy szereg działań, by przystosować miasto do zmian klimatu, a przez to zapobiegać wielu problemom zdrowotnym. Przyznajemy dotacje, by mieszkańcy mogli realizować proekologiczne inwestycje. Zachęcamy do zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne oraz gromadzenia wód opadowych i roztopowych. Proponujemy zwolnienie z podatku od nieruchomości w zamian za utworzenie zielonego dachu, ściany lub ogrodu wertykalnego. Wprowadzamy zieleń, gdzie to tylko możliwe, a w nasze działania angażujemy kaliszan. To tylko niektóre przykłady inicjatyw, które mają sprawić, by Kalisz stawał się coraz bardziej zielony, a przez to przyjazny dla zdrowia mieszkańców.

Jako samorząd wspieramy Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, w którym profesjonalną pomoc medyczną otrzymuje wielu mieszkańców Kalisza. Placówka ta podjęła się realizacji nieoczywistej inwestycji, która wyznacza trendy dla innych tego typu obiektów w regionie. Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej stanowi modelowy budynek, a z doświadczeń szpitala w zakresie budowy modułowej mogą korzystać inni, w tym samorząd.

Jestem przekonany, że wspólnie możemy być ambasadorami zdrowego klimatu.
Życzę Państwu owocnych obrad i udanego pobytu w Kaliszu.

Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Starosta Kaliski Krzysztof Nosal

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Jestem zadowolony i dumny, że pod moim patronatem odbywa się Międzynarodowa Konferencji pn. Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Na terenie naszej Ziemi Kaliskiej będziemy bowiem gościć znakomitych fachowców, m.in. przedstawicieli obszaru ochrony zdrowia, ochrony środowiska, budownictwa ekologicznego. To doskonała okazja, by czerpać z ich ogromne wiedzy. Swoje prelekcje wygłoszą specjaliści, którzy będą omawiać swoje doświadczenia z zakresu tzw. ?zielonej transformacji w opiece zdrowotnej?. Będziemy mogli przyjrzeć się funkcjonowaniu szpitali podążających zgodnie z tym trendem rozwojowym z terenu Niemiec, Hiszpanii czy Włoch. To bardzo ważne, bo zielone szpitale wykorzystują innowacje, pomysłowość i inwestycje, aby wspierać zdrową przyszłość ludzi i naszej planety.

Bardzo się cieszę, że na terenie powiatu kaliskiego funkcjonuje dynamicznie rozwijający się Szpital, która podąża zgodnie z tym kierunkiem rozwoju. To oczywiście szpital w Wolicy, który rozbudowuje się w oparciu o rozwiązania nowoczesne, a przy tym z najwyższą dbałością o otaczające nas środowisko. Szpital w Wolicy, i za to wielkie ukłony dla Dyrekcji i Pracowników, to dziś świetny przykład dobrego leczenia i proekologicznego rozwoju. Życzę powodzenia w realizacji ekologicznych przedsięwzięć.

Starosta Kaliski Krzysztof Nosal

PARTNERZY

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu Firma Beckman Coulter, należąca od 2011 r. do korporacji Danaher, z siedzibę główną w Brea w Kalifornii, oferuje szerokie spektrum produktów dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej.

Wspólną misją ponad 11.000 pracowników Beckman Coulter na całym świecie jest uczynienie świata zdrowszym miejscem do życia.


Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu Obecnie firma Auto Partner Jan Garcarek i Andrzej Garcarek ASO Mercedes-Benz to nie tylko podtrzymywanie wieloletnich tradycji i zamiłowania do motoryzacji, ale również wychodzenie naprzeciw klientom poprzez ciągły rozwój, doskonalenie umiejętności oraz świadczenie usług na jak najwyższym poziomie w celu zaspokojenia tych najbardziej wyszukanych potrzeb. Dlatego też w naszej Autoryzowanej Stacji Obsługi możecie Państwo liczyć na fachową pomoc związaną z zakupem bądź sprzedażą samochodu, jego eksploatacją czy obsługą serwisową.

W swojej ofercie posiadamy wszystkie typy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych marki Mercedes Benz, w tym również pojazdy wielofunkcyjne Unimog oraz Mitsubishi Fuso


Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu Fructon to firma z tradycjami. Przetwarzamy szeroką gamę warzyw i owoców. Specjalizujemy się w produkcji półproduktów przeznaczonych dla zakładów przetwórstwa rybnego i gastronomii. W celu zagwarantowania naszym Klientom wysokiej jakości wyrobów wdrożyliśmy systemy HACCP, BRC, IFS. Posiadamy również własne laboratorium chemiczne i mikrobiologiczne. Większość przetwarzanych przez nas produktów to warzywa z własnych upraw zajmujących obszar kilkuset hektarów. W ten sposób mamy zagwarantowane stałe dostawy najwyższej jakości surowców.

Nasze produkty są cenione na całym świecie. Na rynku polskim otrzymaliśmy szereg wyróżnień. Między innymi znak towarowy WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ. Zdobyliśmy też jedną z nagród w konkursie DOBRE BO POLSKIE.

Naszym celem jest dostarczenie Klientom produktów najwyższej jakości powstałych w czystym ekologicznie procesie produkcyjnym


Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu AGRO BORKÓW Sp. z o.o. to firma rodzinna, która powstała z myślą o tym by w pełni wykorzystać potencjał drzemiący we własnej bazie surowcowej oraz bardzo rozbudowanych kontaktach na polskim i zagranicznym rynku warzyw. Zaopatrujemy zakłady przetwórcze w niezbędny surowiec.

Naszymi głównymi odbiorcami są Przetwórnia Owoców i Warzyw “FRUCTON” KiP Grzegorczyk w Kaliszu oraz Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego “KOTLIN” Sp. z o.o. w Kotlinie. Nasze produkty posiadają certyfikaty jakościowe m.in GLOBAL G.A.P. dzięki którym jesteśmy w stanie zapewnić naszym odbiorcom najwyższej jakości surowiec. Rozpoczęliśmy również współpracę z sieciami handlowymi w zakresie pakowanych warzyw i owoców.


Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu Firma Aesculap Chifa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu należy do międzynarodowego koncernu B.Braun Melsungen AG. W ramach grupy w Polsce działają dwie fabryki ( Nowy Tomyśl i Radzyń Podlaski ) oraz szpital Ortopedicum w Krakowie. W Polsce koncern zatrudnia około 2000 osób.

W Nowym Tomyślu produkowane są narzędzia medyczne o światowych parametrach jakościowych, znajdujące zastosowanie we wszystkich działach chirurgii oraz zestawy kardiologiczne. Oferta firmy obejmuje szereg produktów medycznych wykorzystywanych m.in. w anestezjologii ,chirurgii, ortopedii, endoskopii, stomatologii. W katalogu firmy znaleźć można również produkty z zakresu bezpiecznej linii naczyniowej, pompy infuzyjne, materiały szewne, produkty lecznicze, systemy kontenerowe oraz produkty do dezynfekcji.

Tradycja honorowego handlu jest żywa w firmie B. Braun już od 1839 roku. Z pokolenia na pokolenie przekazujemy poczucie odpowiedzialności za naszych pracowników, społeczeństwo i środowisko. W rezultacie definiujemy zrównoważony rozwój jako jedną z naszych podstawowych wartości, obok innowacyjności i wydajności. Dla nas oznacza to działanie i pracę ukierunkowaną na osiąganie celów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.


Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Termin: 1-2 czerwca 2022 roku
Miejsce: Polska, Komoda Club Residence ul. Niecała 6a, 62-800 Kalisz
Miejsca hotelowe dostępne od 31.05 do 2.06 Komoda Club Residence, https://komodaresidence.pl/
Potwierdzenie udziału w konferencji do 4 maja 2022 r. mail: sekretariat@szpital.wolica.pl

 

TRANSMISJA ONLINE

Międzynarodowa konferencja – Rola ?Zielonych Szpitali? w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Szpital Wolica w Kaliszu

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji za pośrednictwem transmisji na żywo.

Dzień pierwszy: https://youtu.be/x1s2toV0S6Q

Dzień drugi: https://youtu.be/vCMt2iiSPos

 

 

 

 

 

 

Fotorelacja z konferencji Ikona - rozwiń

Pliki do pobrania
Nazwa Pobierz
Podsumowanie konferencji Pobierz plik
Najczęściej
zadawane pytania
Dla wygody użytkownikó przygotowaliśmy spis ABC pacjenta.
Środkami komunikacji miejskiej: 
 • Autobus KLA linii 3B (rozkład jazdy: pobierz )

Własnym środkiem transportu,

 • Zgodnie z poniższą mapką

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że podczas przyjęcia do Szpitala, w Izbie Przyjęć należy przedstawić następujące dokumenty:

 • skierowanie do szpitala
 • dowód osobisty
 • dokumentację medyczną dotychczasowego leczenia (wypisy ze szpitala, dotychczasowe badnia, spis przyjmowanych leków)

W trakcie wypełniania dokumentacji medycznej pacjent podaje również:

 • swój numer telefonu
 • dane i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu oraz otrzymywania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta


Szanowni Państwo, 

częste poczucie senności, które może się urealnić bez naszej świadomości, a tym samym stać się w niektórych przypadkach groźne dla nas samych i dla otoczenia może być objawem chorobowym naszego organizmu. Zanim jednak skierujemy się z tym problemem do lekarza, sami możemy wstępnie ocenić sytuację, wypełniając poniższą tabelkę (ocenę senności w skali EPWORTH). Jeżeli wynik przyjmie dwucyfrową postać, wskazane jest udanie się do lekarza rodziinego po skierowanie do naszej Pracowni Badanai Snu.

Prosimy określić, jak duże było w ostatnim czasie prawdopodobieństwo zaśnięcia w wymienionych poniżej sytuacjach, w odróżnieniu od uczucia ogólnego zmęczenia. Jeśli Pan/i  nie wykonywał/a  tych czynności w ostatnim okresie, proszę je sobie wyobrazić i określić, jak wpłynęłyby one na Pana/ią.

Proszę posłużyć się poniższą skalą od 0 do 3 i wybrać cyfrę, najbardziej pasującą do każdej sytuacji:

0 = zerowe prawdopodobieństwo zaśnięcia
1 = małe prawdopodobieństwo zaśnięcia
2 = średnie prawdopodobieństwo zaśnięcia
3 = duże prawdopodobieństwo zaśnięcia

Z jaką łatwością zapada Pan/i  w sen w sytuacjach niżej opisanych?

 

1. Siedząc lub/i czytając 0 1 2 3
2. Oglądając telewizję 0 1 2 3
3. Siedząc w miejscu publicznym, np.: w teatrze, na zebraniu, w kościele 0 1 2 3
4. Podczas godzinnej jazdy autobusem, koleją, samochodem jako pasażer 0 1 2 3
5. Leżąc i odpoczywając po południu, jeśli okoliczności na to pozwalają 0 1 2 3
6. W czasie rozmowy, siedząc 0 1 2 3
7. Po obiedzie (bez alkoholu), siedząc w spokojnym miejscu 0 1 2 3
8. Prowadząc samochód, podczas kilkuminutowego postoju w korku lub na czerwonym świetle 0 1 2 3
Suma punktów  

 


Aktualny cennik usług medycznych obowiązujący od 10 stycznia 2024 r. Cennik usług medycznych, Szpital Wolica w Kaliszu Cennik_2024_a


Dieta podstawowa

Dozwolone są wszystkie produkty i potrawy, oraz wszystkie techniki sporządzania posiłków. Planuje się 4 – 5 posiłków dziennie, spożywa się większą liczbę posiłków o mniejszej objętości, nie występują wtedy objawy pełności i wzdęcia. Celem diety jest zabezpieczenie zapotrzebowania pacjenta na energię, oraz wszystkie niezbędne składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, utrzymania masy ciała i zachowania zdrowia.

Dieta lekkostrawna

Liczba posiłków w ciągu dnia to pięć razy dziennie, a przerwy między posiłkami od 3-4 godzin, ale nie dłuższe. Wyklucza się w niej potrawy wędzone, smażone, tłuste, pikantne, surowe owoce oraz pokarmy zawierające duże ilości błonnika. Podaje się czerstwe białe pieczywo, chude gotowane mięso cielęce lub drób, chude ryby, świeże mleko i jajka. Potrawy można gotować w wodzie lub na parze, piec w folii lub pergaminie.

Dieta cukrzycowa

Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze.Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu.

Dieta cukrzycowo insulinowa

Cele i zalecenia żywieniowe w diecie cukrzycowo insulinowej pozostają takie same jak w diecie cukrzycowej, a postępowanie dietetyczne skupia się przede wszystkim na kontroli glikemii. Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze. Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu

Dieta wątrobowa

Celem tej diety jest dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych, aby utrzymać równowagę metaboliczną i wyrównać niedobory pokarmowe. Zaleca się produkty zawierające białko zwierzęce ze znacznym ograniczeniem ilości białka roślinnego. Należy wyeliminować wywary z mięs, podroby, grzyby, makarony, kasze i produkty roślinne zawierające dużą ilość białka.

Dieta bogatobiałkowa

Celem tej diety jest dostarczenie organizmowi odpowiednich do odbudowy tkanek i ilości białka. Podstawowymi produktami są:chude mięsa cielęce, wołowe i drobiowe gotowane bądź pieczone w folii, a także wędliny drobiowe, mleko i jego przetwory oraz jajka.

Dieta papkowata

Potrawy w tej diecie podajemy w formie niewymagającej gryzienia stosowana jest u osób, które mają problem z rozdrabnianiem pokarmu i połykaniem. Zalecamy pieczywo miękkie, delikatne pozbawione skórki, namoczone w mleku, jajka na parze, mięso, ryby i drób zmiksowane, wędliny zmielone i przygotowane w formie pasty. Warzywa i ziemniaki ugotowane do całkowitej miękkości.

Dieta kleikowa

Składa się z kleiku z ryżu, kaszy jęczmiennej, płatków owsianych na wodzie, gorzkiej herbaty i namoczonych sucharków. Można dodać cukier, masło, sól, przegotowane przetarte owoce lub mleko.

Dieta bezglutenowa

Wykluczamy z jadłospisu produkty zawierające gluten i uważamy na produkty, w których gluten jest ukryty. Zakaz spożywanie pieczywa i wszystkich wyrobów zawierających pszenną mąkę. Unikamy zbożowej kawy, owocowych przetworów, gotowych sosów i lodów. Owoce i warzywa można jeść bez ograniczeń, pieczywo, makarony bezglutenowe, masło, świeże mięso, podroby, ryby i wędliny są w grupie dozwolonej.


dietetyk: Daria Pawlak

Kontakt  e-mail: 
d.pawlak@szpital.wolica.pl


Szanowni Państwo,

kadra medyczna oraz personel administracji Szpitala i specjalistycznej Przychodni dokładają wszelkich starań, by opieka nad Pacjentem spełniała oczekiwania chorego w zakresie leczenia i rehabilitacji pulmonologicznej. Jeśli jednak uznacie Państwo, że w trakcie pobytu w naszym Szpitalu zostały naruszone Wasze prawa, możecie  złożyć  skargę do:

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – p. Natalia Bartczak
drogą pocztową, na adres:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy
Wolica 113, 62-872 Godziesz Małe
lub e-mailem na adres: prawapacjenta@szpital.wolica.pl

Macie Państwo również prawo skierować swoje uwagi i skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, działającego przy Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przyjmuje interesantów w dni powszednie (poniedziałek-piątek)
w  godzinach : 9.00 -15.00; tel.: 22 532 82 50, fax.: 22 532 82 30, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 – 190 – 590

(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna: poniedziałek ? piątek,  w godz. 9.00 – 21.00

Swoje zastrzeżenia można przekazać drogą pocztową, na adres:
Rzecznik Praw Pacjenta – Krystyna B. Kozłowska,
ul. Młynarska 46,
01-171 Warszawa

Uwaga!
Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat.
Kartę Praw Pacjenta znajdziecie na stronie:
www.bpp.gov.pl 

Poniżej do pobrania – Prawa i obowiązki Pacjenta. Wersja 04 z dnia 12.09.2022

Prawa i obowiązki pacjenta_wersja_04 z dnia 12_09_2022Rzecznika Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 – 190 – 590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
tel: (22) 532 – 82 – 50
fax: (22) 506 – 50 – 64

Zadania Rzecznika

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika należy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53;
 • w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;
 • ochrona praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685);
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów

Pełnomocnik Rzecznika ds. Praw Pacjenta

Bożena Jopek – Pielęgniarka oddziałowa Oddział C

Tel. 62 761-25-01

+48 728 949 013

e-mail: b.jopek@szpital.wolica.pl

 


Kto wchodzi w skład zespołu ds Etyki?

W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, psycholog oraz osoba duchowna.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii, w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
3. Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:

 • personel ? pacjent bądź jego rodzina
 • przełożony ? pracownik,
 • pracownik ? pracownik.

4. Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:

 • naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny,
 • naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
 • trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia
 • podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu,
 • wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,
 • donacji narządów i podejmowanych rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobraniu narządów (wsparcie dla lekarza, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
 • wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii);

5. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
6. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki, Kodeksu Etyki Lekarskiej, Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej, Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa bądź Kodeksu Etyki innych grup zawodowych.

Kiedy i w jakich okolicznościach wskazany jest kontakt z Zespołem ds Etyki?

Kontakt z Zespołem Etyki jest wskazany, w sytuacji gdy:

1. Osoba zgłaszająca dostrzega, że istnieje problem etyczny w opiece nad chorym jak naruszenie jego praw, godności, otwarty konflikt, działanie na szkodę etc. lub gdy
2. Mimo upływu czasu istnieje brak możliwości wypracowania satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania problemu.
3. Do kontaktu i współpracy z Zespołem ds Etyki zachęcamy ponadto wszystkich pracowników Szpitala, którzy chcą w konstruktywny sposób ulepszyć pracę Zespołu.

Czego mogę oczekiwać od Zespołu ds Etyki po zgłoszeniu wniosku?

Zespół ds. Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek. W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Jak mogę skontaktować się z Zespołem?

 • Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję Etyczną może odbywać się przez:
  pisemnie do Administracji Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki,
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: n.bartczak@szpital.wolica.pl

Wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
2. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
3. adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej),
4. opis problemu etycznie wątpliwego.
Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z zasadą poufności.


Informujemy, że od dnia 29.05. 2019 r. funkcjonują w sekretariatach Oddziałów A, B, C Rejestry odbioru wyników histopatologicznych przez pacjentów lub osoby upoważnione. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej i zawiera dane osobowe: imię i nazwisko pacjenta, pesel, czytelny podpis osoby odbierającej lub osoby upoważnionej.

Przy odbieraniu podpisu będzie zachowana ochrona danych osobowych- uwidocznione będzie tylko imię, nazwisko i pozostałe dane zainteresowanego pacjenta / odbierającego.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jacek Gołdych


Ikona - Kontakt

Nie udało Ci się znaleźć pomocy?

Jeżeli nie udało Ci się znaleźć interesującego tematu,
a potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Nami

Skontaktuj się z Nami
Ikona - Strefa pacjenta Strefa pacjenta Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź
Ikona - Strefa pracownika Strefa pracownika Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź