Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, polityczka, przedsiębiorczyni, szkoleniowiec. Inicjatorka działań o edukacji obywatelskiej, wiedzy o samorządzie. Wspierająca rozwój i prawa kobiet. Urodzona w Poznaniu, absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza na kierunku Marketing i Zarządzanie, posiadająca tytuł MBA. Z zawodu przedsiębiorczyni z 25-letnim doświadczeniem zawodowym zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W swojej dotychczasowej karierze była dyrektorką finansową i HR w międzynarodowej korporacji, główną księgową największego w Wielkopolsce szpitala klinicznego, także wykładowczynią wyższej uczelni, a w ostatnich latach prezeską spółki branży IT. W centrum jej zainteresowań jest człowiek, a samorząd postrzega jako służbę mieszkańcom regionu. W roku 2018 głosami wyborców wybrana została z listy Koalicji Obywatelskiej na Radną Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2023. Od lipca 2020 r. w funkcji Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, odpowiedzialna za departamenty: Zdrowia, Edukacji i Nauki oraz jednostkę samorządową: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Jest przekonana, że polityka samorządowa to m.in. odpowiedzialność za kreację postaw prospołecznych, działań dla środowisk lokalnych. Dlatego w jej aktywności widać wsparcie takich działań jak np. promocja ekonomii społecznej – samorządowa marka „Klunkry”, wdrożenie w Urzędzie Marszałkowskim programu Kulczyk Fundation pn. „Cykl kariery”, czy też zainicjowanie cyklu dla młodzieży „Budujemy społeczeństwo obywatelskie”. Prywatnie żona, mama dwójki dzieci, fanka piłki nożnej, górskich wspinaczek, a także wycieczek rowerowych po wielkopolskich szlakach. Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Paulina Stochniałek

Member of the Board of the Wielkopolska Region, politician, entrepreneur, trainer. Initiator of activities on civic education and knowledge about local government. Supporting development and women’s rights. Born in Poznań, graduate of the WSB University in the field of Finance and Accounting and the Adam Mickiewicz University in the field of Marketing and Management, with an MBA degree. An entrepreneur by profession with 25 years of professional experience in both the public and private sectors. In her career so far, she has been a finance and HR director in an international corporation, chief accountant of the largest clinical hospital in Wielkopolska, also a university lecturer, and in recent years the president of an IT company. People are at the center of her interests, and she sees the local government as a service to the inhabitants of the region. In 2018, she was elected by voters from the list of the Civic Coalition as a Councilor of the Wielkopolska Province for the years 2018-2023. From July 2020, as a Member of the Management Board of the Wielkopolskie Voivodeship, responsible for the following departments: Health, Education and Science and the local government unit: Regional Center for Social Policy in Poznań. She believes that local government responsibility for the creation of pro-social attitudes, activities for local communities. Therefore, its activity shows support for such activities as, for example, the promotion of the social economy – the local government brand “Klunkry”, the implementation of the Kulczyk Foundation program at the Marshal’s Office entitled “Career cycle”, or initiating a cycle for young people “We are building a civil society”. Privately, a wife, mother of two children, a fan of football, mountain climbing also bicycle trips along the Greater Poland trails.

Lek. med. Sławomir Wysocki to doświadczony menadżer ochrony zdrowia oraz czynny specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej.  Od stycznia 1999r pełni funkcję dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Wcześniej, w roku 1998, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu. Jako czynny chirurg ogólny, od 1987r. związany z Wojewódzkim Zespolonym Szpitalem im. L.Perzyny w Kaliszu (do 1997r. na etacie, od 1999r. współpraca). Dzięki wspólnym wysiłkom jego i zespołu udało się istotnie zreformować i unowocześnić szpital, znacząco podnosząc jakość świadczonych usług zdrowotnych, jednocześnie dbając o zrównoważony rozwój i środowisko. Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Sławomir Wysocki

Sławomir Wysocki,  is an experienced health care manager and an active specialist in the field of general surgery. Since January 1999, he has been the director of the Provincial Specialist Team of Health Care Institutions for Lung Diseases and Tuberculosis in Wolica. Earlier, in 1998, he was the director of the Health Department of the Voivodeship Office in Kalisz. As an active general surgeon, since 1987. associated with the L. Perzyna Provincial Hospital in Kalisz (until 1997 – full-time, since 1999 – cooperation). Thanks to the joint efforts of him and his team, it was possible to significantly reform and modernize the hospital, significantly improving the quality of health services provided, while taking care of sustainable development and the environment.

Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W swoich kompetencjach ma realizacje zadań dotyczących organizowania opieki zdrowotnej na terenie Województwa zgodnie z kompetencjami Marszałka Województwa. Inicjuje i koordynuje działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, zapobiegania i zwalczania chorób o znaczeniu społecznym, zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.Specjalistka w obszarze zdrowia publicznego, certyfikowany lider zarządzania w ochronie zdrowia. Ponadto, absolwentka studiów z zakresu fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, studiów podyplomowych z zakresu zarzadzania finansami w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz MBA w placówkach ochrony zdrowia na Akademii WSB. Obecnie zdobywa umiejętności w ramach studiów interdyscyplinarnych na Politechnice Poznańskiej z pogranicza architektury, zarządzania i ochrony zdrowia.

W swojej pracy nadzoruje działalność podmiotów leczniczych –  17 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Wielkopolskie jest podmiotem tworzącym, 2 spółek prawa handlowego oraz jednostki budżetowej.

Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Anna Jackowska

Director of the Health Department of the Office of the Marshal of the Wielkopolska Region in Poznan. In its competence has the realization of tasks concerning the organization of health care in the province in accordance with the powers of the Marshal of the province. Initiates and coordinates activities in the field of health promotion and health education, prevention and control of diseases of social importance, tasks in the field of prevention and solution of addiction problems.A specialist in the field of public health, she is a certified leader in health care management. In addition, she is a graduate of physiotherapy studies at the Poznan Medical University, postgraduate studies in financial management in health care at the Wroclaw University of Economics and an MBA in health care institutions at the WSB Academy. She is currently gaining skills in interdisciplinary studies at Poznan University of Technology in the field of architecture, management and health care.

In his work, he supervises the activities of medical entities – 17 independent public health care institutions for which the Wielkopolska Region is the creating entity, 2 commercial companies and a budgetary unit.


Gabriella Abruzzo, specjalista ds. klimatu w Health Care Without Harm Europe, pracuje nad różnymi projektami w ramach programu Climate-smart Healthcare, którego celem jest przekształcenie opieki zdrowotnej w sektor o zerowej emisji dwutlenku węgla netto, odporny na zmiany klimatu.
Posiada tytuł magistra stosunków międzynarodowych i zaawansowany tytuł magistra studiów europejskich.   
Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Gabriella Abruzzo

Gabriella Abruzzo, Climate Officer at Health Care Without Harm Europe, works on different projects within the Climate-smart Healthcare programme, with the aim to transform the healthcare into a net zero carbon and climate-resilient sector.

She holds a Master’s degree in International Relations and an advaced Master’s degree in European Studies. 


mgr inż. Jarosław Adamek. Absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, od 15 lat związany ze specjalistycznym budownictwem obiektów medycznych. Doświadczony Menager z uprawnieniami zarówno do projektowania jak i samodzielnego kierowania robotami., który nadzoruje inwestycje na każdym etapie, począwszy od fazy koncepcji, przez projekt i wykonawstwo, a kończąc na przekazywaniu obiektów do użytkowania. Ekspert w dziedzinie efektywnego energetycznie i ekologicznego budownictwa modułowego.

Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Jarosław Adamek

MSc. Jaroslaw Adamek. A graduate of the Faculty of Environmental Engineering Warsaw University of Technology, for 15 years associated with the specialist construction of medical facilities.  Experienced manager with authorizations for both design and independent management of robots, who supervises investments at every stage, starting from the concept phase, through design and execution, and ending with handing over the objects for use. An expert in the field of energy-efficient and ecological modular construction.

Manager produktu w Dziale Inwestycji Viessmann Sp. z o.o. Od 30 lat w branży. Od 2010 roku specjalizuje się w zakresie odnawialnych źródeł energii. Główny zakres działalności to pompy ciepła średniej i dużej mocy.

Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Wojciech Barczak

Product manager in the Investment Department of Viessmann Sp. z o.o. In the industry for 30 years. Specialized in renewable energy sources since 2010. Main business is medium and high power heat pumps.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu – kierunek Zarządzanie i Marketing, Dyrektor Sprzedaży w Alteris SA (grupa kapitałowa Voxel SA) – od ponad 15 lat współpracuje za Szpitalami w całej Polsce oferując i doradzając nowoczesne rozwiązania z zakresu informatyki szpitalnej, radiologii, sprzętu medycznego do diagnostyki obrazowej wraz z kompleksowym  wykonawstwem i organizacją pracowni. Z sukcesem implementował jedne z pierwszych po polskim rynku systemy automatycznej dystrybucji leków typ Unit Dose. Aktualnie koncentruje się na wykorzystaniu potencjału ekologicznego, modułowego budownictwa drewnianego przy tworzeniu nowych pracowni diagnostycznych i innych obiektów szpitalnych. Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Jakub Borowski

Graduate of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznan – majoring in Management and Marketing, Sales Director at Alteris SA (Voxel SA capital group) – for more than 15 years has been working behind Hospitals all over Poland offering and advising on modern solutions in the field of hospital informatics, radiology, medical equipment for imaging diagnostics along with comprehensive implementation and organization of laboratories. He successfully implemented some of the first on the Polish market automatic drug distribution systems of the Unit Dose type. He is currently focused on exploiting the potential of ecological modular wood construction in the creation of new diagnostic laboratories and other hospital facilities.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Podyplomowego Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny i Medyczny w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Ekonomiki w Opiece Zdrowotnej Georgetown University USA.Aktualnie dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Krystyna Brzezińska

A graduate of the Faculty of Medicine of the Medical University in Poznan and Postgraduate Study of Management in Healthcare conducted jointly by the University of Economics and Medical University in Poznan and Postgraduate Study of Economics in Healthcare at Georgetown University USA. CEO Dr. Roman Ostrzycki Provincial Complex Hospital in Konin

Pielęgniarka od 35 lat (oddział zabiegowy, blik operacyjny, opieka paliatywna), nauczyciel akademicki od 15 lat. Wieloletnia zarządzająca kadrą pielęgniarską. Autorka i współautorka 90 publikacji głównie dotyczących bezpieczeństwa procedur pielęgniarskich. Trener kadry pielęgniarek / położnych i nie tylko obszar bezpieczeństwo procedur (epidemiologiczne, finansowe i prawne).

Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Maria Budnik – Szymoniuk

Nurse for 35 years (treatment ward, operating theater, palliative care), university teacher for 15 years. Many years of managing the nursing staff. Author and co-author of 90 publications mainly on the safety of nursing procedures. Trainer of the staff of nurses / midwives and not only – the area of safety of procedures (epidemiological, financial and legal).

lek. Łukasz Durajski, wakcynolog, wykładowca akademicki Warszawaksiego Uniwersytetu Madycznego, członek Telemedycznego Okragłego Stołu w Ministerstwie Zdrowia, lekarz specjalizujący się w dziedzinie pediatrii, w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Instytutu “Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Łukasz Durajski

Dr. Lukasz Durajski, a vaccinologist, academic lecturer at the Warsaw Madical University, a member of the Telemedical Round Table at the Ministry of Health, a doctor specializing in pediatrics, at the Department of Pediatric Endocrinology and Diabetology of the “Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” Institute in Warsaw

Michał Dybowski, Chief Sustainability Officer PFSz, Były menedżer sieci klinik z 15-letnim doświadczeniem w realizacji operacji zrównoważonego wzrostu, inżynier IcT, certyfikowany w Enhanced Business Administration, właściciel międzynarodowych projektów lotniczych w zakresie zrównoważonego wzrostu, dostawca usług inwestycyjnych w ramach funduszy celowych, ekspert ds. sztucznej inteligencji w Grupie Roboczej ds. Cyfryzacji KPRM w Polsce. Założyciel i koordynator Warsaw Cluster Collaboration Network, dyrektor zarządzający Dybowski P.S.A., prezes Fundacji Nowej Nauki Technologii Telemedycyny i Cyfryzacji, wykładowca akademicki w dziedzinie sztucznej inteligencji i AI Regulatory Sandboxes. Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Michał Dybowski

Ex-manager of a network of clinics with 15 years of experience in implementing sustainable growth measures, IcT engineer, certified in Enhanced Business Administration, owner of international aviation projects in the area of sustainable growth, provider of investment services in special purpose funds, artificial intelligence expert in the NPRM Digitization Working Group in Poland. He is the founder and coordinator of the Warsaw Cluster Collaboration Network, the managing director of Dybowski P.S.A., the president of the New Technologies Telemedicine and Digitization Foundation, and an academic lecturer on artificial intelligence and AI Regulatory Sandboxes.

Jest menedżerem ds. marketingu i komunikacji z ponad 15-letnim doświadczeniem we włoskim sektorze opieki zdrowotnej, szczególnie interesuje się tożsamością marki i społeczną odpowiedzialnością biznesu. W 2022 roku, przekonana o pilnej potrzebie ograniczenia śladu Auxologico i o istotnej roli, jaką może odegrać wśród interesariuszy, poparła projekt dotyczący zrównoważonego rozwoju środowiskowego. To, co na początku wydawało się nierealnym wyzwaniem, dziś stało się strategicznym projektem z dedykowanym Zielonym Zespołem, którego jest jednym z koordynatorów. Jest szczególnie zaangażowana w budowanie sojuszy i partnerstw w celu podnoszenia świadomości w tej kwestii.

Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Isabella Ferrari

A marketing and communications manager with over 15 years of experience in the Italian healthcare sector, I am particularly keen on brand identity and corporate social responsibility. In 2022, convinced of the urgent need to limit Auxologico’s footprint and of the relevant role it can play among its stakeholders, I championed a project on environmental sustainability. What seemed like an unrealistic challenge at the beginning, today has become a strategic project with a dedicated Green Team, of which I am one of the coordinators. I am particularly committed to building alliances and partnerships to raise awareness on this issue.

W Europejskim Centrum Zdrowia i Środowiska Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) kieruje zespołem, który zajmuje się aspektami zdrowotnymi zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu, bezpieczeństwem chemicznym i hałasem środowiskowym, jak też działaniami na rzecz zwiększania odporności klimatycznej, zmniejszania emisyjności i odziaływania środowiskowego w sektorze zdrowia. Koordynowała m.in., opracowanie globalnych wytycznych WHO jakości powietrza i wytycznych hałasu środowiskowego. Jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; ukończyła roczne podyplomowe studium z zakresu ochrony środowiska w Holandii. W latach 2005-2014 pracowała w Europejskiej Agencji Środowiska jako ekspert w dziedzinie zdrowia i środowiska; wcześniej, przez 10 lat kierowała pierwszą w Polsce przychodnią medycyny środowiskowej. Była stypendystką fundacji Fulbrighta, jest członkiem Collegium Ramazzini. Jest autorem publikacji naukowych oraz współautorem raportów WHO i Europejskiej Agencji Środowiska.

Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Dorota Jarosińska

At the European Health and Environment Center of the World Health Organization (WHO) leads a team that deals with the health aspects of air pollution and climate change, chemical safety and environmental noise, as well as activities to increase climate resistance, reduce emissivity and environmental impact in the health sector. She coordinated, among others, the development of the WHO global air quality guidelines and environmental noise guidelines.She is a graduate of the Medical University of Silesia in Katowice; completed a one-year postgraduate study in environmental protection in the Netherlands. In 2005-2014 she worked at the European Environment Agency as an expert in the field of health and environment; earlier, for 10 years, she ran the first environmental medicine clinic in Poland. She was a Fulbright scholarship holder and a member of Collegium Ramazzini. He is the author of scientific publications and co-author of reports by WHO and the European Environment Agency.

Jest wieloletnią dziennikarką telewizyjną związaną m.in z TVN24, Polsatem oraz TVP2. Wielokrotnie nagradzana w konkursach dziennikarskich. Prezeska zarządu agencji PR, specjalizującej się w komunikacji dla podmiotów medycznych, szczególnie publicznych i prywatnych szpitali oraz klinik medycznych. Drugim obszarem imagistyki społecznej agencji jest samorząd terytorialny. Dominika z wyróżnieniem ukończyła prawo w biznesie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, na której uzyskała tytuł magistra. Obecnie kończy prawo jednolite na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych Master Of Business Administration na poziomie Executive akredytowanych przez Apsley Business School-London. W trakcie pisania dysertacji w obszarze nauk o zdrowiu – praca pt. Podnoszenie jakości opieki zdrowotnej przez wykorzystanie algorytmów związanych z ochroną środowiska. Zwyciężczyni w konkursie na debiut naukowy – najlepsza praca z prawa pt. Rola lokalnego rynku energii w zrownoważonej transformacji energetycznej UE. Obszarami badawczymi są zagadnienia związane z prawem energetycznym, zarządzaniem środowiskowym, a także żywnością innowacyjną oraz jakością w obszarze świadczeń zdrowotnych. Interesuje się historią sztuki, w wolnych chwilach gra w golfa i na saksofonie.

Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Dominika Maria Jaśkowiak

Is a longtime television journalist, who worked for TVN24, Polsat, and TVP2 channels. Repeatedly awarded in journalistic competitions. She is the CEO of a PR agency, specializing in communications for medical entities, in particular public and private hospitals and medical centers. The second area of the companies expertise is local government. Dominika graduated with honors from the Lazarski University in Warsaw, where she received her master’s degree in business law. Currently she is finishing uniform law studies at Adam Mickiewicz University in Poznań. She completed post-graduated Master Of Business Administration studies at the Executive level accredited by Apsley Business School-London. Shes in the process of writing her dissertation in the field of health science, thesis titled: Improving the quality of healthcare by using algorithms related to environmental protection. The winner of the competition for scientific debut – the best law-related article: The role of the local energy market in sustainable energy transformation the European Union. Areas of research include issues related to energy law, environmental management, as well as innovative food and quality in the sphere of healthcare. She is interested in the history of art; in her free time she plays golf and the saxophone.

GPA & Market Access Leader w Philips Healthcare CEE, Członek Zarządu Philips Polska oraz Członek Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych – POLMED. Odpowiada za rozwój współpracy i inicjatyw z instytucjami rządowymi, samorządami, uczelniami i szpitalami. Ściśle współpracuje z UNGC w zakresie wdrażania zrównoważonej polityki dla systemu ochrony zdrowia. Zanim związał się z firmą Philips w 2016 r. przez wiele lat pracował w administracji rządowej. Był zatrudniony jako Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, a także Współprzewodniczący Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI 2014-2021 w ochronie zdrowia. Wcześniej był Głównym Ekspertem ds. funduszy przedakcesyjnych Phare i Transition Facility w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (obecnie część MSZ).  Negocjator programów europejskich i mechanizmów finansowych, ekspert w zakresie zarządzania projektami transgranicznymi i inicjatywami o dużej skali, ukierunkowanymi na innowacje.

Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Michał Kępowicz

GPA & Market Access Leader at Philips Healthcare CEE, Board Member of Philips Poland and Board Member of the Polish Chamber of Commerce of Medical Devices – POLMED. He is responsible for developing cooperation and initiatives with governmental institutions, local authorities, universities and hospitals. 
Mr Kępowicz collaborates closely with the UNGC on the implementation of sustainable policies for the healthcare system. Before he joined Philips in 2016 he worked for many years in the governmental administration. He was employed as Director of the Department of European Funds at the Ministry of Health as well as Co-Chairman of the Steering Committee for coordination of EFSI interventions 2014-2021 in healthcare. Prior to that, Mr. Kępowicz was a Chief Expert on pre-accession funds Phare and Transition Facility in the Office of the Committee for European Integration (now part of MFA). Negotiator of European programs and financial mechanisms, expert in the management of cross-border projects and large-scale initiatives focus on innovation.

Product Manager w firmie Famed Żywiec. Jest odpowiedzialny za szkolenie produktowe oraz czynny udział w różnych zabiegach z wykorzystaniem ramion C firmy GE Healthcare oraz stołów operacyjnych i łóżek szpitalnych. Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku inżynieria biomedyczna w specjalizacji elektronika medyczna. Aktualnie student Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych we Wrocławiu na kierunku MBA. Na co dzień aktywnie uprawiający sport a do jego ulubionych należą tenis ziemny oraz narciarstwo alpejskie. Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Łukasz Miaśkiewicz

Product Manager at Famed Żywiec. He is responsible for product training and active participation in various procedures using GE Healthcare C-arms and operating tables and hospital beds. A graduate of the Wrocław University of Technology, majoring in biomedical engineering, specializing in medical electronics. Currently a student of the Wrocław Academy of Business in Applied Sciences in Wrocław, majoring in MBA. He actively practices sports on a daily basis and his favorites are tennis and alpine skiing.

Inż. Damian Michalak. Przewodniczący Panelu Biznesu Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Zastępca dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego I Zawodowego w Kaliszu.  Laureat pierwszej nagrody Innowacyjni dla Wielkopolski w kategorii H2. Właściciel patentu na elektrolizer do wytwarzania mieszanki wodorotlenowej. Właściciel firmy HHO-POWER. Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Damian Michalak

Eng. Damian Michalak. Chairman of the Business Panel of the Wielkopolska Hydrogen Platform. Deputy director of the Dual and Vocational Training Crafts Support Center in Kalisz.  Winner of the first Innovative Award for Wielkopolska in the H2 category. Owner of the patent for an electrolyser for the production of a hydroxide blend. The owner of the HHOPOWER company.

Menadżer ochrony zdrowia i wykładowca akademicki, absolwent studiów socjologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów podyplomowych z zarządzania ochroną zdrowia na Akademii Medycznej we Wrocławiu i MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Doświadczenia w zakresie zarządzania ochroną zdrowia i restrukturyzacji szpitali zdobył w wielu placówkach ochrony zdrowia, publicznych i niepublicznych, a więc między innymi piastował stanowisko dyrektora naczelnego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu, Wojewódzkiej Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, a obecnie Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Pracował też na innych stanowiskach zarządczych, w: Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu na stanowisku kierownika Działu Sprzedaży, Marketingu i Statystyki Medycznej,  Akademickim Szpitalu Klinicznym im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu na stanowisku zastępcy dyrektora ds. sprzedaży i marketingu, Szpitalu Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie na stanowisku pełnomocnika ds. restrukturyzacji oraz wielu innych podmiotach medycznych. Pracował również na wielu uczelniach, w tym Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jako pełnomocnik ds. restrukturyzacji podmiotów leczniczych i organizacji onkologii klinicznej WUM, Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, jako asystent w Zakładzie Organizacji i Zarządzania na Katedrze Zdrowia Publicznego oraz jako wykładowca na wielu uczelniach, między innymi: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. W latach 2019 – 2022 roku pozostawał wiceprzewodniczącym Rady ds. Taryfikacji przy Prezesie AOTMiT. Jest autorem wielu publikacji dotyczących zarządzania, medycznych analiz statystycznych, zdrowia publicznego, negocjacji, marketingu, finansów, budżetowania i controllingu. Ponadto jest ekspertem, doradcą i konsultantem w wielu placówkach medycznych oraz autorem i współautorem wielu programów strategicznych i restrukturyzacyjnych. Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Piotr Nowicki

Piotr Nowicki, MA, health care manager and academic lecturer, graduate of sociological studies at the University of Wrocław, postgraduate studies in health care management at the Wrocław Medical University and MBA at the WSB University in Wrocław. He gained his experience in the field of health care management and hospital restructuring in many health care institutions, public and private, i.e. he held the position of chief executive officer at the Independent Public Clinical Hospital No. 1 in Wrocław, the Provincial Primary Care Clinic, the Independent Public Central Clinical Hospital Warsaw, and currently the Provincial Hospital in Poznań. He also worked in other management positions, in: Voivodship Specialist Hospital in Wrocław as the head of the Department of Sales, Marketing and Medical Statistics, Academic Clinical Hospital of J. Mikulicz-Radecki in Wrocław as the deputy director for sales and marketing, the Children’s Health Center Memorial Hospital in Warsaw as the restructuring representative and many other medical entities. He also worked at many universities, including the Medical University of Warsaw as a representative for the restructuring of medical entities and the organization of clinical oncology of the Medical University of Warsaw, Medical University of Warsaw. Piastów Śląskich in Wrocław, as an assistant at the Department of Organization and Management at the Department of Public Health and as a lecturer at many universities, including: Lazarski University in Warsaw, Medical University in Poznań, Medical University in Wrocław. In the years 2019 – 2022, he was the vice-chairman of the Council for Tariffs at the President of AOTMiT. He is the author of many publications on management, medical statistical analysis, public health, negotiations, marketing, finance, budgeting and controlling. In addition, he is an expert, advisor and consultant in many medical facilities and the author and co-author of many strategic and restructuring programs.

Katia zarządza projektami w ramach programu Circular Healthcare, których celem jest przyspieszenie przejścia na zrównoważoną i nietoksyczną opiekę zdrowotną. Posiada tytuł magistra planowania i zarządzania ekosystemami rolno-terytorialnymi, leśnymi i krajobrazowymi ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń chemicznych i zarządzania środowiskiem na Uniwersytecie Bolońskim. Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Katia Pacella

Katia manages projects within the Circular Healthcare programme, with the aim to speed up the transition towards sustainable and non-toxic healthcare.
She holds a Master’s degree in Planning and Management of Agro-territorial, Forest and Landscape Ecosystems with a focus on chemical pollution and Environmental Management from the University of Bologna.”

Dyrektor SPZOZ w Słupcy, uprzednio dyrektor Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu. Absolwent poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Zarządzania finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od ponad dwudziestu lat związany z Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu jako nauczyciel akademicki oraz autor blisko 60 prac naukowych publikowanych w czasopismach naukowych, a także stanowiące rozdziały książek, swym zakresem tematycznym obejmujących szeroko rozumiane zdrowie publiczne oraz organizację ochrony zdrowia. Pełnił funkcję redaktora naczelnego Polskiego Przeglądu Nauk o Zdrowiu, członek Polskiego Towarzystwa Standardów Medycznych POLSTMED. Współpracował przy opracowaniu Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia dla województwa wielkopolskiego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego.

Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Maciej Sobkowski

Director of SPZOZ in Słupca, formerly Director of the Gynaecological and Obstetric Clinical Hospital of the Poznań University. Graduate of the Poznań Medical University. He also completed a postgraduate degree in Financial Management at the University of Economics. For more than twenty years, he has been affiliated with the University of Medical Sciences named after K. Marcinkowski in Poznań as an academic teacher and author of nearly 60 scientific papers published in scientific journals, as well as constituting chapters of books, with their thematic scope covering widely understood public health and health care organisation. He has served as editor-in-chief of the Polish Health Sciences Review and is a member of the Polish Medical Standards Society POLSTMED. He cooperated in the development of the Health Protection Development Strategy for the Wielkopolska Region commissioned by the Marshal’s Office.

Hulda Steingrimsdottir posiada tytuł magistra/magistra nauk o środowisku na Uniwersytecie w Göteborgu, Szkole Biznesu, Ekonomii i Prawa w Szwecji, ze szczególnym naciskiem na CSR i zarządzanie środowiskiem. Od 2015 roku kieruje pracą środowiskową w szpitalu Landspitali, koncentrując się na różnych projektach, w tym na pracach związanych z klimatem, gospodarką odpadami, zrównoważonym transportem, minimalizowaniem wpływu gazów anestezjologicznych, zielonymi zamówieniami publicznymi i wzmacnianiem pozycji pracowników. Zaowocowało to wieloma nagrodami; najnowsza nagroda klimatyczna 2020 przyznana przez Reykjavik City i Festa – Center for Sustainability oraz nagrodę HCWH Climate Challenge Award. Hulda jest specjalistą w dziedzinie planów zarządzania i wdrażania, kwestii środowiskowych i jakościowych, społecznej odpowiedzialności biznesu, zielonych zamówień publicznych i strategii wzmacniania pozycji, a także pomagała wielu organizacjom w pracach z zakresu CSR i klimatu.

Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Hulda Steingrimsdottir

Hulda Steingrimsdottir holds a MSc/MA degree in Environmental Science from University of Gothenburg, School of business, economics and laws, Sweden, with special emphasis on CSR and Environmental Management. She has led the environmental work at Landspitali hospital since 2015, with focus on various projects including climate work, waste management, sustainable transports, minimizing impacts from anaesthesic gases, green public procurement and empowering employees. Resulting in a number of awards; the latest in 2020 Climate award from Reykjavik City and Festa – Center for Sustainability respective HCWH Climate Challenge Award.
Hulda is a specialist in the fields of management plans and implementation, environmental and quality issues, corporate social responsibility, green public procurement and empowerment strategies and has assisted multiple number of organizations in CSR and Climate work.

Specjalista ds. bezpieczeństwa p.poż instalacji fotowoltaicznych, koordynator budowy farm fotowoltaicznych w Aurelum Sp. z o.o.

Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Mariusz Stempniak

Specialist in fire safety of photovoltaic installations, coordinator of the construction of photovoltaic farms in Aurelum Sp. z o. o

Dyrektor Operacyjna Polskiej Federacji Szpitali, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Prezes i założyciel Fundacji Nie Widać Po Mnie, ekspertka w dziedzinie zdrowia publicznego, zarządzania w opiece zdrowotnej.  Z powodzeniem wdraża innowacje w podmiotach leczniczych, uczestniczy w wielu projektach dot. wykorzystania analizy danych z ochrony zdrowia i farmacji, projektów dot. koordynowanej ochrony zdrowia, zrównoważonego rozwoju  a także w projektach regulacji prawnych dla sektora ochrony zdrowia. Konsultantka wielu podmiotów z zakresu nowych kierunków rozwoju i wykorzystania innowacji w sektorze healthcare.

Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Urszula Szybowicz

Urszula Szybowicz, Chief Operating Officer of the Polish Federation of Hospitals, Vice President of the Polish Association of Coordinated Healthcare, President and the founder of the Nie Widać Po Mnie Foundation, expert in public health, management in healthcare.  She successfully implements innovations in health care entities, participates in many projects on the use of data analysis in health care and pharmacy, projects on coordinated health care, sustained development, as well as regulatory projects for the health care sector. She is a consultant to many subjects on new developments and use of innovations in the healthcare sector.

Menadżerka, przedsiębiorczyni oraz ekspertka z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w branży medycznej oraz finansowej w obszarach zarządzania strategicznego i operacyjnego. Obecnie pełni funkcje prezeski zarządu Grupy NEO Hospital, wiceprezeski zarządu w Grupie Upper Finance, prezeski zarządu Centrum CBT oraz członkini Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali.  W 2019 roku stworzyła Grupę NEO Hospital, prowadzącą jeden z najbardziej innowacyjnych, efektywnych i przyjaznych pacjentom ośrodków medycznych w Europie. W 2021 roku szpital został uhonorowany w Barcelonie, prestiżową nagrodą w konkursie organizowanym przez Międzynarodową Federację Szpitali w kategorii American College of Healthcare Executives Excellence Award for Leadership and Management. Specjalistka i trendsetterka w obszarze zarządzania innowacyjnymi placówkami medycznymi, w których wdrażała nowe technologie, w tym robotykę chirurgiczną, rozszerzoną rzeczywistości i rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Joanna Szyman

Manager, entrepreneur and expert with nearly 20 years of experience in the medical and financial industries in the areas of strategic and operational management. She currently serves as CEO of NEO Hospital Group, Vice President of the Board of Directors at Upper Finance Group, President of the Board of Directors of the CBT Center, and member of the General Council of the Polish Federation of Hospitals. In 2019, she created the NEO Hospital Group, running one of the most innovative, efficient and patient-friendly medical centers in Europe. In 2021, the hospital was honored in Barcelona with a prestigious award in a competition organized by the International Federation of Hospitals in the American College of Healthcare Executives Excellence Award for Leadership and Management category. She is a specialist and trendsetter in the area of managing innovative medical facilities, where she has implemented new technologies, including surgical robotics, augmented reality and artificial intelligence solutions.

Ukończyła studia na  kierunku  BHP i Środowisko, ma 15-letnie doświadczenie w różnych branżach i 2-letnim doświadczenie w sektorze opieki zdrowotnej, zawsze pasjonowała się zrównoważonym rozwojem środowiska, zapobieganiem zanieczyszczeniom i gospodarką odpadami. Była podekscytowana dołączeniem do projektu zrównoważonego rozwoju środowiska w Auxologico, gdzie rozpoczęła pracę w 2022 roku. Jako jeden z koordynatorów Green Team skupia się na identyfikacji i wdrażaniu najlepszych dostępnych technik gospodarowania i przetwarzania odpadów specjalnych. Ściśle współpracuję z Isabellą Ferrari i zawsze chętnie zachęca i pomaga innym współpracownikom w rozwijaniu ich konkretnych zielonych projektów. Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Silvia Valcarossa

As a Health, Safety, and Environment Manager graduated in environmental science with over 15 years of experience in various industries and 2 years in the healthcare sector, I have always been passionate about environmental sustainability, pollution prevention, and waste management. I was thrilled to join the environmental sustainability project at Auxologico, where I began working in 2022. As one of the coordinators of the Green Team, I am focused on identifying and implementing the best available techniques for special waste management and treatment. I work closely with Isabella Ferrari and I am always eager to encourage and help other colleagues developing their specific green projects.

dr inż. Konrad Wojdan jest dyrektorem działu B+R w firmie Transition Technologies Science oraz adiunktem na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Techniki Cieplnej. Zawodowo zajmuje się rozwojem i wdrażaniem metod Sztucznej Inteligencji w medycynie i przemyśle. Prowadzi projekty związane ze zaawansowanym sterowaniem i optymalizacją budynków, elektrowni, sieci ciepłowniczych i chłodniczych. Jednocześnie wykorzystuje też metody uczenia maszynowego w przewidywaniu odpowiedzi pacjenta na leczenie i wspomaganiu diagnostyki w oparciu o dane kliniczne, molekularne i obrazowe.

Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Konrad Wojdan

Konrad Wojdan, Ph.D., is director of R&D at Transition Technologies Science and an assistant professor at Warsaw University of Technology’s Institute of Thermal Technology. Professionally, he is involved in the development and implementation of Artificial Intelligence methods in medicine and industry. He leads projects related to advanced control and optimization of buildings, power plants, heating and cooling networks. At the same time, he also uses machine learning methods in predicting a patient’s response to treatment and supporting diagnostics based on clinical, molecular and imaging data.

Od 2002 roku związany z ONZ. W latach 2002-2009 w United Nations Development Programme (UNDP) odpowiadał m.in. za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz za rozwój programów w Europie i Azji. Od 2009 do 2014 roku Dyrektor Biura UNDP w Polsce. Od 2004 do 2021 Przedstawiciel Krajowy i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland – UN GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia United Nations Global Compact współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi; więcej: ungc.org.pl). Od 2021 Przedstawiciel Krajowy i Dyrektor Wykonawczy UN GCNP. Od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know-How Hub. Od 2021 Wiceprzewodniczący Rady United Nations Association Poland. Wykładowca m.in.: Central European University, SGH, ALK, Collegium Civitas, SWPS – Uniwersytetu Humanistycznospołeczny, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Paderewskiego przy MSZ oraz Uniwersytet Warszawski. Pełnomocnik Rektora SGH ds. Współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w obszarze działań na styku biznesu, administracji i nauki oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów, polityk i standardów ONZ. Specjalista zajmujący się współpracą rozwojową, współpracą wielostronną, transferem wiedzy. Jako pracownik ONZ zajmujący się dyplomacją ekonomiczną, zmianami klimatycznymi, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych i mega trendów w biznesie w szczególności w odpowiedzi na zmiany klimatyczne i adaptacje do nich. Prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym. Absolwent prestiżowej United Nations Development Programme Academy (UNDP VDA). Od 2003 do 2006 r. w członek Grupy strategicznej przy Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ oraz Dyrektora Regionalnego UNDP na Europę i kraje WNP. Od 2009 do 2012 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w Polsce. Z ramienia Zespołu Doradców Premiera m.in. Współautor Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 r. oraz koordynator Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do 2020 r. Od 2014 roku w Radzie Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. Innowacji w gospodarce i innowacji społecznych. Od 2016 r. w gronie członków zespołu ds. innowacji w Ministerstwie Rozwoju. Od 2018 r. doradca Ministra Inwestycji i Rozwoju. Od 2019 ekspert Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ds. międzynarodowych, pomocy rozwojowej oraz polityk klimatycznych. Od 2019 doradca Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Kamil Wyszkowski

Since 2002, he has been associated with the United Nations. In the years 2002-2009 in the United Nations Development Program (UNDP) he was responsible, among others, for for international and multilateral cooperation and for the development of programs in Europe and Asia. From 2009 to 2014, the Director of the UNDP Office in Poland. From 2004 to 2021 National Representative and President of the UN Global Compact Network Poland – UN GCNP (UN network coordinating cooperation with business, cities, universities, public administration and non-governmental organizations on behalf of the United Nations Global Compact; more: ungc.org. pl). From 2021, National Representative and Executive Director of UN GCNP. Since 2011, the Director of the Knowledge Transfer Center – Know-How Hub. From 2021, Vice-Chairman of the Council of the United Nations Association Poland. Lecturer at, among others: Central European University, SGH, KU, Collegium Civitas, SWPS – University of Social Sciences and Humanities, Cracow University of Economics, Institute of Diplomacy. Ignacy Paderewski at the Ministry of Foreign Affairs and the University of Warsaw. Plenipotentiary of the Rector of the Warsaw School of Economics for Cooperation with the United Nations. An expert in the field of UN and EU policies, in particular in the area of ​​activities at the interface of business, administration and science, as well as involving the private sector in the implementation of UN goals, policies and standards. Specialist in development cooperation, multilateral cooperation, knowledge transfer. As a UN employee dealing with economic diplomacy, climate change, social and economic innovation, social economy and designing development leaps and mega trends in business, in particular in response to climate change and adaptation to it. Lawyer specializing in international law. A graduate of the prestigious United Nations Development Program Academy (UNDP VDA). From 2003 to 2006, he was a member of the Strategic Group at the UN Deputy Secretary General and UNDP Regional Director for Europe and CIS countries. From 2009 to 2012, he was a member of the Team of Strategic Advisors to the Prime Minister in Poland. On behalf of the Prime Minister’s Advisory Team, i.a. Co-author of the Long-term National Development Strategy until 2030 and coordinator of the Human Capital Development Strategy until 2020. From 2014, member of the Council of Experts of the National Center for Research and Development for Innovation in the Economy and Social Innovation. From 2016, among the members of the innovation team at the Ministry of Development. From 2018, advisor to the Minister of Investment and Development. From 2019, an expert of the Senate of the Republic of Poland for international affairs, development aid and climate policies. From 2019, advisor to the Minister of Development Funds and Regional Policy.

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi (1984), specjalista chorób płuc (1993). W 1999 uzyskała tytuł dr n. medycznych na Akademii Medycznej w Łodzi. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie w ochronie zdrowia Akademii Medycznej w Poznaniu i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2004). Inicjatorka Pracowni Badania Snu w Szpitalu w Wolicy, powstałej w 2010, jednej z najprężniej pracujących jednostek tego typu w kraju. Inicjatorka prowadzenie w Szpitalu w Wolicy leczenia metodą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej u chorych z niewydolnością oddychania, od 2011. Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Ewa Zalc-Budziszewska

Graduate of the Medical Academy in Łódź (1984), specialist in lung diseases (1993). In 1999 she obtained the title of doctor of medical sciences at the Medical Academy in Łódź. A graduate of postgraduate studies in “Management in health care” at the Medical Academy in Poznań and the Poznań University of Economics (2004). Initiator of the Sleep Research Laboratory at the Hospital in Wolica, established in 2010, one of the most dynamically working units of this type in the country. Initiator of the treatment of patients with respiratory failure at the Wolica Hospital using non-invasive mechanical ventilation, since 2011.

Marian Zalejski – od 1990 r. dyrektor Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, lekarz specjalista neurolog, psychiatra, zastępca Prezesa Związku Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień.

Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Marian Zalejski

Marian Zalejski – since 1990, CEO the Oskar Bielawski Wielkopolski Neuropsychiatric Center in Koscian, specialist in neurology, psychiatry, deputy chairman of the Association of Employers of Psychiatric Care and Addiction Treatment.

Pełnił funkcję Wspólnego Dyrektora Generalnego Szpitali Ogólnych Wysp Syros i Naxos w Grecji. Od 2002 roku pracuje jako konsultant ds. środowiska. Greckie Ministerstwo Zdrowia ogłosiło Szpital Ogólny w Syros w 2021 r.  nowatorskim, cyfrowym szpitalem. Zerowe zużycie papieru i całkowita inwestycja w efektywność energetyczną to tylko dwie z inicjatyw Szpitala na rzecz zrównoważonej opieki zdrowotnej w latach 2020-2021. General Hospital of Syros otrzymał kilka międzynarodowych nagród za swoje inicjatywy środowiskowe. Dziedzictwem pana Zouloufosa będzie priorytetowe traktowanie działań środowiskowych i kampanii o zerowej emisji. Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Michail E. Zouloufos

He was joint CEO of General Hospitals of Syros and Naxos Islands, Greece. He has worked as an environmental consultant since 2002. The Greek Ministry of Health declared General Hospital of Syros, in 2021, a novel, digital Hospital. Zero paper use and a complete energy efficiency investment were just two of the Hospitals initiatives for sustainable healthcare in 2020-2021. General Hospital of Syros has been awarded several international prizes for its environmental initiatives. Mr. Zouloufos legacy will be the prioritization of environmental operation and the zero-emissions campaign.

Magister zarządzania przemysłowego i ekonomii na Uniwersytecie Lund w Szwecji, w tym studia zagraniczne w Hiszpanii i na Ukrainie. Doświadczenie na stanowiskach biznesowych w branżach takich jak żywność, energia, technologia przepływu i nieruchomości. Przez ostatnie sześć lat zajmował się rozwojem działalności w sektorze opieki zdrowotnej, w tym projektami innowacyjnymi. Obecnie zarządza projektami inwestycyjnymi w nowe obiekty szpitalne w Szpitalu Uniwersyteckim Sahlgrenska w Szwecji. Jest pasjonatem zrównoważonego rozwoju, współpracy międzynarodowej, biznesu i dobrobytu. Prywatnie jest zapalonym kibicem szwedzkiej i argentyńskiej piłki nożnej. Lubi przyrodę, pływanie w jeziorach i morzach, zimą najlepiej z sauną w pobliżu. Inne zainteresowania to polityka, kultura i biwakowanie.

Prelegenci, Szpital Wolica w Kaliszu

Joel Fredholm

M.Sc in industrial management and economics from Lund University, Sweden including foreign studies in Spain and Ukraine. Experience from business positions in industries such as food, energy, flow technology and real estate. The past six years I have been working with operations development in healthcare, including innovation projects. Currently I manage investment projects in new hospital facilities at Sahlgrenska University Hospital, Sweden. I am passionate about sustainable development, international cooperation, business and welfare. Privately I am a passionate follower of Swedish and Argentine football. I enjoy nature, swimming in lakes and seas, wintertime preferably with a sauna nearby. Other interests are politics, culture and camping.

Najczęściej
zadawane pytania
Dla wygody użytkownikó przygotowaliśmy spis ABC pacjenta.
Środkami komunikacji miejskiej: 
 • Autobus KLA linii 3B (rozkład jazdy: pobierz )

Własnym środkiem transportu,

 • Zgodnie z poniższą mapką

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że podczas przyjęcia do Szpitala, w Izbie Przyjęć należy przedstawić następujące dokumenty:

 • skierowanie do szpitala
 • dowód osobisty
 • dokumentację medyczną dotychczasowego leczenia (wypisy ze szpitala, dotychczasowe badnia, spis przyjmowanych leków)

W trakcie wypełniania dokumentacji medycznej pacjent podaje również:

 • swój numer telefonu
 • dane i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu oraz otrzymywania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta


Szanowni Państwo, 

częste poczucie senności, które może się urealnić bez naszej świadomości, a tym samym stać się w niektórych przypadkach groźne dla nas samych i dla otoczenia może być objawem chorobowym naszego organizmu. Zanim jednak skierujemy się z tym problemem do lekarza, sami możemy wstępnie ocenić sytuację, wypełniając poniższą tabelkę (ocenę senności w skali EPWORTH). Jeżeli wynik przyjmie dwucyfrową postać, wskazane jest udanie się do lekarza rodziinego po skierowanie do naszej Pracowni Badanai Snu.

Prosimy określić, jak duże było w ostatnim czasie prawdopodobieństwo zaśnięcia w wymienionych poniżej sytuacjach, w odróżnieniu od uczucia ogólnego zmęczenia. Jeśli Pan/i  nie wykonywał/a  tych czynności w ostatnim okresie, proszę je sobie wyobrazić i określić, jak wpłynęłyby one na Pana/ią.

Proszę posłużyć się poniższą skalą od 0 do 3 i wybrać cyfrę, najbardziej pasującą do każdej sytuacji:

0 = zerowe prawdopodobieństwo zaśnięcia
1 = małe prawdopodobieństwo zaśnięcia
2 = średnie prawdopodobieństwo zaśnięcia
3 = duże prawdopodobieństwo zaśnięcia

Z jaką łatwością zapada Pan/i  w sen w sytuacjach niżej opisanych?

 

1. Siedząc lub/i czytając 0 1 2 3
2. Oglądając telewizję 0 1 2 3
3. Siedząc w miejscu publicznym, np.: w teatrze, na zebraniu, w kościele 0 1 2 3
4. Podczas godzinnej jazdy autobusem, koleją, samochodem jako pasażer 0 1 2 3
5. Leżąc i odpoczywając po południu, jeśli okoliczności na to pozwalają 0 1 2 3
6. W czasie rozmowy, siedząc 0 1 2 3
7. Po obiedzie (bez alkoholu), siedząc w spokojnym miejscu 0 1 2 3
8. Prowadząc samochód, podczas kilkuminutowego postoju w korku lub na czerwonym świetle 0 1 2 3
Suma punktów  

 


Aktualny cennik usług medycznych obowiązujący od 10 stycznia 2024 r. Cennik usług medycznych, Szpital Wolica w Kaliszu Cennik_2024_a


Dieta podstawowa

Dozwolone są wszystkie produkty i potrawy, oraz wszystkie techniki sporządzania posiłków. Planuje się 4 – 5 posiłków dziennie, spożywa się większą liczbę posiłków o mniejszej objętości, nie występują wtedy objawy pełności i wzdęcia. Celem diety jest zabezpieczenie zapotrzebowania pacjenta na energię, oraz wszystkie niezbędne składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, utrzymania masy ciała i zachowania zdrowia.

Dieta lekkostrawna

Liczba posiłków w ciągu dnia to pięć razy dziennie, a przerwy między posiłkami od 3-4 godzin, ale nie dłuższe. Wyklucza się w niej potrawy wędzone, smażone, tłuste, pikantne, surowe owoce oraz pokarmy zawierające duże ilości błonnika. Podaje się czerstwe białe pieczywo, chude gotowane mięso cielęce lub drób, chude ryby, świeże mleko i jajka. Potrawy można gotować w wodzie lub na parze, piec w folii lub pergaminie.

Dieta cukrzycowa

Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze.Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu.

Dieta cukrzycowo insulinowa

Cele i zalecenia żywieniowe w diecie cukrzycowo insulinowej pozostają takie same jak w diecie cukrzycowej, a postępowanie dietetyczne skupia się przede wszystkim na kontroli glikemii. Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze. Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu

Dieta wątrobowa

Celem tej diety jest dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych, aby utrzymać równowagę metaboliczną i wyrównać niedobory pokarmowe. Zaleca się produkty zawierające białko zwierzęce ze znacznym ograniczeniem ilości białka roślinnego. Należy wyeliminować wywary z mięs, podroby, grzyby, makarony, kasze i produkty roślinne zawierające dużą ilość białka.

Dieta bogatobiałkowa

Celem tej diety jest dostarczenie organizmowi odpowiednich do odbudowy tkanek i ilości białka. Podstawowymi produktami są:chude mięsa cielęce, wołowe i drobiowe gotowane bądź pieczone w folii, a także wędliny drobiowe, mleko i jego przetwory oraz jajka.

Dieta papkowata

Potrawy w tej diecie podajemy w formie niewymagającej gryzienia stosowana jest u osób, które mają problem z rozdrabnianiem pokarmu i połykaniem. Zalecamy pieczywo miękkie, delikatne pozbawione skórki, namoczone w mleku, jajka na parze, mięso, ryby i drób zmiksowane, wędliny zmielone i przygotowane w formie pasty. Warzywa i ziemniaki ugotowane do całkowitej miękkości.

Dieta kleikowa

Składa się z kleiku z ryżu, kaszy jęczmiennej, płatków owsianych na wodzie, gorzkiej herbaty i namoczonych sucharków. Można dodać cukier, masło, sól, przegotowane przetarte owoce lub mleko.

Dieta bezglutenowa

Wykluczamy z jadłospisu produkty zawierające gluten i uważamy na produkty, w których gluten jest ukryty. Zakaz spożywanie pieczywa i wszystkich wyrobów zawierających pszenną mąkę. Unikamy zbożowej kawy, owocowych przetworów, gotowych sosów i lodów. Owoce i warzywa można jeść bez ograniczeń, pieczywo, makarony bezglutenowe, masło, świeże mięso, podroby, ryby i wędliny są w grupie dozwolonej.


dietetyk: Daria Pawlak

Kontakt  e-mail: 
d.pawlak@szpital.wolica.pl


Szanowni Państwo,

kadra medyczna oraz personel administracji Szpitala i specjalistycznej Przychodni dokładają wszelkich starań, by opieka nad Pacjentem spełniała oczekiwania chorego w zakresie leczenia i rehabilitacji pulmonologicznej. Jeśli jednak uznacie Państwo, że w trakcie pobytu w naszym Szpitalu zostały naruszone Wasze prawa, możecie  złożyć  skargę do:

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – p. Natalia Bartczak
drogą pocztową, na adres:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy
Wolica 113, 62-872 Godziesz Małe
lub e-mailem na adres: prawapacjenta@szpital.wolica.pl

Macie Państwo również prawo skierować swoje uwagi i skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, działającego przy Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przyjmuje interesantów w dni powszednie (poniedziałek-piątek)
w  godzinach : 9.00 -15.00; tel.: 22 532 82 50, fax.: 22 532 82 30, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 – 190 – 590

(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna: poniedziałek ? piątek,  w godz. 9.00 – 21.00

Swoje zastrzeżenia można przekazać drogą pocztową, na adres:
Rzecznik Praw Pacjenta – Krystyna B. Kozłowska,
ul. Młynarska 46,
01-171 Warszawa

Uwaga!
Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat.
Kartę Praw Pacjenta znajdziecie na stronie:
www.bpp.gov.pl 

Poniżej do pobrania – Prawa i obowiązki Pacjenta. Wersja 04 z dnia 12.09.2022

Prawa i obowiązki pacjenta_wersja_04 z dnia 12_09_2022Rzecznika Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 – 190 – 590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
tel: (22) 532 – 82 – 50
fax: (22) 506 – 50 – 64

Zadania Rzecznika

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika należy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53;
 • w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;
 • ochrona praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685);
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów

Pełnomocnik Rzecznika ds. Praw Pacjenta

Bożena Jopek – Pielęgniarka oddziałowa Oddział C

Tel. 62 761-25-01

+48 728 949 013

e-mail: b.jopek@szpital.wolica.pl

 


Kto wchodzi w skład zespołu ds Etyki?

W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, psycholog oraz osoba duchowna.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii, w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
3. Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:

 • personel ? pacjent bądź jego rodzina
 • przełożony ? pracownik,
 • pracownik ? pracownik.

4. Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:

 • naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny,
 • naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
 • trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia
 • podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu,
 • wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,
 • donacji narządów i podejmowanych rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobraniu narządów (wsparcie dla lekarza, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
 • wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii);

5. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
6. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki, Kodeksu Etyki Lekarskiej, Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej, Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa bądź Kodeksu Etyki innych grup zawodowych.

Kiedy i w jakich okolicznościach wskazany jest kontakt z Zespołem ds Etyki?

Kontakt z Zespołem Etyki jest wskazany, w sytuacji gdy:

1. Osoba zgłaszająca dostrzega, że istnieje problem etyczny w opiece nad chorym jak naruszenie jego praw, godności, otwarty konflikt, działanie na szkodę etc. lub gdy
2. Mimo upływu czasu istnieje brak możliwości wypracowania satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania problemu.
3. Do kontaktu i współpracy z Zespołem ds Etyki zachęcamy ponadto wszystkich pracowników Szpitala, którzy chcą w konstruktywny sposób ulepszyć pracę Zespołu.

Czego mogę oczekiwać od Zespołu ds Etyki po zgłoszeniu wniosku?

Zespół ds. Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek. W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Jak mogę skontaktować się z Zespołem?

 • Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję Etyczną może odbywać się przez:
  pisemnie do Administracji Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki,
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: n.bartczak@szpital.wolica.pl

Wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
2. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
3. adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej),
4. opis problemu etycznie wątpliwego.
Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z zasadą poufności.


Informujemy, że od dnia 29.05. 2019 r. funkcjonują w sekretariatach Oddziałów A, B, C Rejestry odbioru wyników histopatologicznych przez pacjentów lub osoby upoważnione. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej i zawiera dane osobowe: imię i nazwisko pacjenta, pesel, czytelny podpis osoby odbierającej lub osoby upoważnionej.

Przy odbieraniu podpisu będzie zachowana ochrona danych osobowych- uwidocznione będzie tylko imię, nazwisko i pozostałe dane zainteresowanego pacjenta / odbierającego.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jacek Gołdych


Ikona - Kontakt

Nie udało Ci się znaleźć pomocy?

Jeżeli nie udało Ci się znaleźć interesującego tematu,
a potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Nami

Skontaktuj się z Nami
Ikona - Strefa pacjenta Strefa pacjenta Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź
Ikona - Strefa pracownika Strefa pracownika Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź