Program Międzynarodowej Konferencji „Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu”

Gdzie się znajdujesz: Strona główna » Międzynarodowa Konferencja „Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu” » Program Międzynarodowej Konferencji „Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu”

II Międzynarodowa konferencja Rola „Zielonych Szpitali” w przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Zaprasza:
Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Sławomir Wysocki Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

2nd International conference

The Role of Green Hospitals in Counteracting Climate Change

Inviting parties:
Marek Woźniak, Marshal of Wielkopolska Voivodship
Sławomir Wysocki, CEO of the Provincial Specialist Complex of Health Care Centres for Lung Diseases and Tuberculosis in Wolica

AGENDA – do pobrania w .pdf (wersja PL/EN) AGENDA – (PL/EN version)
Termin / Date  13-14 czerwca 2023 roku 13-14 June 2023
Miejsce / Place Kalisz, Komoda Club Residence, ul. Niecała 6a, Polska

ONLINE

Kalisz, Komoda Club Residence, ul. Niecała 6a, Poland

ONLINE

Organizatorzy:

Organisers:

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza

Fundacja Szpital Wolica

Provincial Specialist Complex of Healthcare Institutions for Lung Diseases and Tuberculosis in Wolica near Kalisz

Wolica Hospital Foundation

Współorganizator:

Co-organiser:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marshal Office of Wielkopolska Voivodship in Poznan
Patronat honorowy:

 

Honorary Patronage:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski

Starosta Kaliski Krzysztof Nosal

Polska Federacja Szpitali

Marshal of Wielkopolska Voivodship, Marek Woźniak

Mayor of the City of Kalisz, Krystian Kinastowski

District Governor of Kalisz, Krzysztof Nosal

Polish Federation of Hospitals

Język / Conference language
Wszystkie sesje tłumaczone symultanicznie PL/EN All sessions translated simultaneously PL/EN

I dzień konferencji, Wtorek, 13 czerwca 2023 roku

CONFERENCE – DAY 1, Tuesday, 13 June 2023

9:30 – 10:30 Wizyta studyjna w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy
 • Budynek modułowy Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej w tym dla osób z powikłaniami po zakażeniu SARS- Cov2
 • Budynek modułowy- łącznik, sale dla chorych i pomieszczenia dla tomografu komputerowego.
 • Farma fotowoltaiczna
 • Oczyszczalnia ścieków i hydrofornia
 • Instalacja magazynowania wody deszczowej i nawadniania terenów zielonych

 

Study visit to the Provincial Specialist Complex of Health Care Institutions for Lung Diseases and Tuberculosis in Wolica
 • the Modular building of Pulmonary Rehabilitation Unit, used also for patients with complications after SARS- Cov2 infection
 • the Modular building – the Connector, patient rooms and rooms for the CT scanner.
 •  the PV farm
 • the  Wastewater treatment plant and Hydrophore
 • the Rainwater storage and landscape irrigation system

 

10:30 – 10:45 Rejestracja uczestników – Komoda Club – serwis kawowy Participant registration – Kalisz Komoda Club – coffee service
11:00 Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości
Paulina Stochniałek Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Opening of the conference and welcoming the guests
Paulina Stochniałek, Member of the Board of Wielkopolska Voivodship
Sesja I “Zielona transformacja w opiece zdrowotnej” Session 1 “Green transformation in healthcare”
11:10 – 11:30 “Działania proekologiczne szpitala w Wolicy jako profilaktyka schorzeń układu oddechowego” – Sławomir Wysocki, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy “Pro-environmental activities of the hospital in Wolica as prevention of respiratory diseases” – Slawomir Wysocki, MD, CEO of the Voivodship Specialist Complex of Health Care Institutions for Lung Diseases and Tuberculosis in Wolica
11:30 – 11:50 Zielone szpitale – Michalis Zouloufos, GGHH, Grecja Green hospitals – Michalis Zouloufos,   GGHH, Greece
11:50 – 12:10 “Redukcja emisji, poprawa efektywności energetycznej szpitali, zrównoważone projektowanie budynków, cyfryzacja, zrównoważony łańcuch dostaw dla szpitalnej gastronomii czy gospodarka odpadami, czyli o tym co zawiera -Raport UN GCNP „Zielone szpitale”- Kamil Wyszkowski, przedstawiciel na Polskę UN Global Compact. To największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana, prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. “Reducing emissions, improving the energy efficiency of hospitals, sustainable building design, digitisation, a sustainable supply chain for hospital catering and waste management – on the contents of the UN GCNP report “Green hospitals” – Kamil Wyszkowski, representative for Poland of the UN Global Compact. It is the world’s largest initiative bringing together sustainable businesses. Since its establishment in 2000 by UN Secretary-General Kofi Annan, it has been working for the environment, human rights, anti-corruption and decent and legal work.

 

12:10 – 12:30 „Zielona transformacja w wyrobach medycznych: cyrkularność i ekodesign” – Michał Kępowicz – Dyrektor ds. Relacji Strategicznych Philips Health Systems Poland & Baltics “Green transformation in medical devices: circularity and ecodesign” – Michał Kępowicz – Board Member at Philips Polska, Philips Health Systems Poland & Baltics,
12:30 – 12:50 „Wpływ smogu na choroby płuc mieszkańców Polski na tle Europy”- dr n.med. Ewa Zalc – Budziszewska – Z-ca dyrektora Szpitala w Wolicy ds. medycznych “Impact of smog on lung diseases in Poland compared to Europe” – Ewa Zalc – Budziszewska, PhD, MD, Deputy Medical Chief of Wolica Hospital
12:50 – 13:10 „Zastosowanie zielonego wodoru w medycynie. Prozdrowotne zastosowanie inhalatora opartego na zielonym wodorze” – Damian Michalak, Przewodniczący Panelu Biznesu Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. “Application of green hydrogen in medicine. Health-promoting application of a green hydrogen-based inhaler” – Damian Michalak, Chairman of the Business Panel of the Wielkopolska Hydrogen Platform.
13:10 – 13:30 Jaki powinien być nie tylko nowoczesny, ale również innowacyjny zielony szpital – Joanna Szyman, Prezes zarządu Neo hospital Grupę NEO Hospital tworzą krakowski Szpital na Klinach, Centrum Chirurgii Robotycznej oraz zespół gabinetów ambulatoryjnych What a green hospital that is not only modern but also innovative should be – Joanna Szyman, CEO of the Neo Hospital. The NEO Hospital Group is made up of Krakow’s Hospital in the Kliny district, the Centre for Robotic Surgery and outpatient clinics.
13:30 – 13:50 Serwis infuzyjny: zmiana organizacyjna i jakościowa w podmiotach leczniczych. Wsparcie „zielonych szpitali” – Maria Budnik – Szymoniuk, Asystent naukowo – dydaktyczny, Specjalista w dziedzinie zarządzania oraz w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Infusion service: an organizational and qualitative change in medical entities. Support for “green hospitals” – Maria Budnik – Szymoniuk, Research and Teaching Assistant, Specialist in Management and Epidemiological Nursing, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland
13:50 – 14:00 Podsumowanie – panel dyskusyjny Panel Discussion Summary
14:00 – 15:00 Obiad lunch/coffee service available all day
Sesja II “Dążenie do tworzenia sieci zielonych szpitali w Polsce i Wielkopolsce” Session 2 “Towards a network of Green Hospitals in POLAND and Greater Poland”
15:00 – 15:25 Akcja modernizacja –modernizacje i układy hybrydowe przyszłością w ciepłownictwie na podstawie polskich szpitali – Wojciech Barczak VIESSMANN Action modernisation – modernisation and hybrid systems – the future of district heating based on Polish hospitals – Wojciech Barczak, VIESSMANN

 

15:25 – 15:45 Wykorzystanie modelu BIM przy budowie ZIELONYCH SZPITALI MODUŁOWYCH – wysoka jakość dokumentacji projektowej podstawą bezproblemowej realizacji inwestycji- Jarosław Adamek, Budownictwo Modułowe Climatic. The use of the BIM model in the construction of GREEN MODULAR HOSPITALS – high quality of design documentation is the basis for trouble-free implementation of the investment- Jarosław Adamek – Climatic Modular Construction.
15:45 – 16:00 Dobre praktyki proekologiczne w szpitalu w Lesznie – Krzysztof Albiński, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie Good environmental practice in a hospital in Leszno –  Krzysztof Albinski CEO of the Provincial Complex Hospital in Leszno
16:00 – 16:15 „Działania WHO na rzecz zwiększania odporności klimatycznej i zmniejszania emisyjności w sektorze zdrowia” – dr n. med. Dorota Jarosińska, Europejskie Centrum Zdrowia i Środowiska, WHO “WHO action to increase climate resilience and decarbonise the health sector” – Dorota Jarosińska, PhD, MD, European Centre for Health and Environment, WHO
16:15 – 16:30 Dobre praktyki proekologiczne i rozwiązania modernizacyjne. Zmniejszenie zużycie energii w budynkach SP ZOZ w Słupcy – dr n. med. Maciej Sobkowski, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Good environmental practices and retrofit solutions. Reducing energy consumption in the buildings of the Independent Public Health Care Centre in Słupca – Maciej Sobkowski, PhD, MD, CEO of the Independent Public Health Care Centre in Słupca.
16:30 – 16:45 Nowoczesne technologie stosowane w produkcji sprzętu medycznego gwarancją minimalizacji oddziaływania na środowisko – Łukasz Miaśkiewicz Product Manager Aplikant GE Healthcare FAMED Żywiec Sp. z o.o. Modern technologies used in the production of medical equipment as a guarantee of minimising environmental impact – Łukasz Miaśkiewicz, Product Manager Applicant GE Healthcare FAMED Żywiec Sp. z o.o.
16:45 – 17:00 Proekologiczne inwestycje szansa na rozwój szpitala w Koninie. Dobre praktyki – Krystyna Brzezińska, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Pro-environmental investments an opportunity for the development of the Hospital in Konin. Good practices – Krystyna Brzezińska, CEO of the Province General Hospital named after Roman Ostrzycki, MD in Konin

17:00 – 18:00 Spotkanie Dyrektorów / Prezesów podmiotów leczniczych Województwa Wielkopolskiego podlegających Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego w kwestii wypracowania wzajemnego porozumienia na rzecz ochrony środowiska- spotkanie poprowadzi Anna Jackowska, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Meeting of CEO of health care entities in Wielkopolska Province reporting to the Office of the Marshal of the Wielkopolska Province on the development of a mutual agreement on environmental protection – meeting chaired by Anna Jackowska, chief of the Health Department of the Marshal’s Office in Poznań.
17:30 – 18:30 Zwiedzanie Kalisza – opcja dla chętnych gości konferencji Coffee/Tour of Kalisz
Sightseeing tour of Kalisz – as an option for conference guests willing to participate
19:30 Uroczysta kolacja Gala dinner
21:00 Wydarzenie towarzyszące:

Koncert Big Band “Po Godzinach”

Accompanying event:

Concert of a Big Band – “After Hours”

II dzień konferencji, środa, 14 czerwca 2023 r.

CONFERENCE – DAY 2, Wednesday, 14 June 2023 

Sesja III “Nowoczesne rozwiązania medyczne dla ochrony środowiska w Europie” Session 3. “Modern medical solutions for environmental protection in Europe”
9:30 – 9:50 “Zielona transformacja wielkopolskich szpitali w trosce o zdrowsze powietrze” – Paulina Stochniałek, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego “Green transformation of Wielkopolska hospitals for healthier air” – Paulina Stochniałek, Member of the Board of the Wielkopolska Province.
9:50 – 10:05 “Narażenie na szkodliwe chemikalia w plastikowych produktach medycznych”- Katia Pacella Circular Healthcare Projects Officer GGHH Exposure to harmful chemicals in plastic medical products- Katia Pacella, Circular Healthcare Projects Officer, GGHH
10:05 – 10:20 „Opieka zdrowotna przyjazna dla klimatu” – Gabriella Abruzzo, Climate Officer – Health Care Without Harm (HCWH) Europe Climate-smart Healthcare – Gabriella Abruzzo, Climate Officer – Health Care Without Harm (HCWH) Europe
10:20 – 10:40 Zastąpienie artykułów „jednorazowego użytku” w opiece zdrowotnej – krok w kierunku bardziej odpornej i zrównoważonej opieki zdrowotnej – Joel Fredholm, Project Manager – Sahlgrenska University Hospital, Szwecja Replacing ‘disposable’ items in healthcare– a step towards more resilient and sustainable healthcare – Joel Fredholm, Project Manager – Sahlgrenska University Hospital, Sweden
10:40-11:00 W stronę zielonej opieki zdrowotnej – doświadczenia włoskie – Izabela Ferrari i Sylwia Valcarossa Institute for Research, Hospitalization and Health Care, Auxologico, Włochy Towards green healthcare – the Italian experience – Izabela Ferrari and Sylwia Valcarossa, Institute for Research, Hospitalization and Health Care, Auxologico, Italy
11:00 – 11:20
Szpital przyszłości – jak wykorzystanie algorytmów ochrony środowiska poprawia jakość opieki zdrowotnej – Dominika Maria Jaśkowiak EMBA, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
The hospital of the future – how the use of environmental protection algorithms improves
the quality of healthcare – Dominika Maria Jaskowiak, EMBA, Medical University of Lodz, Poland
11:20 – 11:40 “Zrównoważone zamówienia, jako część przyjaznej klimatowi polityki szpitala” – Hulda Steingrimsdottir M.Sc./M.A Environmental Manager – The National University Hospital of Iceland ‘Sustainable procurement as part of a climate-friendly hospital policy”   – Hulda Steingrimsdottir, M.Sc./M.A Environme
ntal Manager – The National University Hospital of Iceland
11:40 – 12:00 “Nowoczesne szczepienia w dobie ochrony środowiska” –  lek. Łukasz Durajski, wakcynolog, wykładowca akademicki Warszawaksiego Uniwersytetu Madycznego, członek Telemedycznego Okragłego Stołu w Ministerstwie Zdrowia, lekarz specjalizujący się w dziedzinie pediatrii,
w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Instytutu “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
“Modern Vaccination in the Era of Environmental  Protection”-Dr. Lukasz Durajski, a vaccinologist, academic lecturer at the Warsaw Madical University, a member of the Telemedical Round Table
at the Ministry of Health, a doctor specializing in pediatrics, at the Department of Pediatric Endocrinology and Diabetology of the “Pomnik-  Centrum Zdrowia Dziecka” Institute in Warsaw
12:00 – 12:15 „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji fotowoltaicznych i ich wpływ na środowisko” –  Mariusz Stempniak – Członek Zarządu Aurelum Sp. z o.o. “Fire safety of photovoltaic installations and their impact on the environment”- Mariusz Stempniak – Member of the Board of Aurelum Sp. z o.o.
12:15 – 12:30 “Wykorzystanie algorytmów komputerowych do bieżącej optymalizacji kosztów energii elektrycznej w systemach HVAC – dr inż. Konrad Wojdan  dyrektor działu B+R w firmie Transition Technologies Science oraz adiunkt na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Techniki Cieplnej “The use of computer algorithms for online optimization of electricity costs in HVAC systems” – Konrad Wojdan, Ph.D., director of R&D at Transition Technologies Science and assistant professor at Warsaw University of Technology’s Institute of Thermal Technology
12:30 – 12:45 “Drewniane budownictwo modułowe – czyli jak ekologicznie i nowocześnie rozbudować szpital” – Jakub Borowski Dyrektor Sprzedaży Alteris SA – grupa kapitałowa VOXEL SA. “Wooden modular construction – or how to expand a hospital in an environmentally friendly and modern way” – Jakub Borowski Sales Manager of Alteris SA – VOXEL SA capital group.
12:45 – 13:00 Droga do zielonego szpitala w Grecji: Szpital Ogólny w Syros – Dimitrios Roussos, Grecja Road to a green hospital in Greece: Syros General Hospital- Dimitrios Roussos, Greece
13:00 – 13:20 Green Hospital oczami Wojewódzkiego Szpitala w Poznaniu– Piotr Nowicki, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Poznaniu ul. LutyckaGreen Hospital through the eyes of the Provincial Hospital in Poznan -Piotr Nowicki, CEO of the Provincial Hospital in Poznan at ul. Lutycka. Green Hospital through the eyes of the Provincial Hospital in Poznan -Piotr Nowicki, CEO of the Provincial Hospital in Poznan at ul. Lutycka.
13:20-13:40 “Dobre praktyki proekologiczne szpitala w Kościanie na przykładzie realizowanych inwestycji” – lek. med. Marian Zalejski specjalista neurolog, psychiatra, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie “Good environmental practices of the hospital in Kościan on the example of ongoing investments” – Marian Zalejski, PhD, MD, specialist in neurology, psychiatry, CEO of the Wielkopolska Neuropsychiatric Centre named after Oskar Bielawski in Kościan
13:40-14:00 „Zrzeszanie szpitali w sprawie ochrony środowiska- efekty współpracy ponad podziałami”- Urszula Szybowicz, dyrektor operacyjny Polskiej Federacji Szpitali oraz Michał Dybowski Chief Sustainability oficer (CSO) Polskiej Federacji Szpitali lub specjalista ds. Zielonych Szpitali w PFSz “Associating hospitals on environmental protection – the effects of cooperation across divisions” – Urszula Szybowicz, Chief Operating Officer of the Polish Federation of Hospitals and Michał Dybowski, Chief Sustainability Officer (CSO) of the Polish Federation of Hospitals or a Green Hospitals Specialist of the the Polish Federation of Hospitals
14:00 – 15:00 Obiad lunch / coffee service
Sesja IV “Porozumienie  ws. ochrony środowiska” SESSION 4 “The environmental agreement “
15:05 – 15:40 Podpisanie porozumienia wielkopolskich szpitali ws. ochrony środowiska – Anna Jackowska dyrektor departamentu Zdrowia UMWW Signing of environmental agreement by Wielkopolska hospitals – Anna Jackowska, Chief of the Health Department of the Marshal’s Office of Wielkopolska Voivodship
15:40 – 16:00 Konferencja prasowa na podsumowanie II Międzynarodowej Konferencji pn. ” Rola zielonych szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu” Press conference to conclude the “2nd International Conference on “The Role of Green Hospitals in Counteracting Climate Change”
Ikona - rozwiń
Najczęściej
zadawane pytania
Dla wygody użytkownikó przygotowaliśmy spis ABC pacjenta.
Środkami komunikacji miejskiej: 
 • Autobus KLA linii 3B (rozkład jazdy: pobierz )

Własnym środkiem transportu,

 • Zgodnie z poniższą mapką

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że podczas przyjęcia do Szpitala, w Izbie Przyjęć należy przedstawić następujące dokumenty:

 • skierowanie do szpitala
 • dowód osobisty
 • dokumentację medyczną dotychczasowego leczenia (wypisy ze szpitala, dotychczasowe badnia, spis przyjmowanych leków)

W trakcie wypełniania dokumentacji medycznej pacjent podaje również:

 • swój numer telefonu
 • dane i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu oraz otrzymywania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta


Szanowni Państwo, 

częste poczucie senności, które może się urealnić bez naszej świadomości, a tym samym stać się w niektórych przypadkach groźne dla nas samych i dla otoczenia może być objawem chorobowym naszego organizmu. Zanim jednak skierujemy się z tym problemem do lekarza, sami możemy wstępnie ocenić sytuację, wypełniając poniższą tabelkę (ocenę senności w skali EPWORTH). Jeżeli wynik przyjmie dwucyfrową postać, wskazane jest udanie się do lekarza rodziinego po skierowanie do naszej Pracowni Badanai Snu.

Prosimy określić, jak duże było w ostatnim czasie prawdopodobieństwo zaśnięcia w wymienionych poniżej sytuacjach, w odróżnieniu od uczucia ogólnego zmęczenia. Jeśli Pan/i  nie wykonywał/a  tych czynności w ostatnim okresie, proszę je sobie wyobrazić i określić, jak wpłynęłyby one na Pana/ią.

Proszę posłużyć się poniższą skalą od 0 do 3 i wybrać cyfrę, najbardziej pasującą do każdej sytuacji:

0 = zerowe prawdopodobieństwo zaśnięcia
1 = małe prawdopodobieństwo zaśnięcia
2 = średnie prawdopodobieństwo zaśnięcia
3 = duże prawdopodobieństwo zaśnięcia

Z jaką łatwością zapada Pan/i  w sen w sytuacjach niżej opisanych?

 

1. Siedząc lub/i czytając 0 1 2 3
2. Oglądając telewizję 0 1 2 3
3. Siedząc w miejscu publicznym, np.: w teatrze, na zebraniu, w kościele 0 1 2 3
4. Podczas godzinnej jazdy autobusem, koleją, samochodem jako pasażer 0 1 2 3
5. Leżąc i odpoczywając po południu, jeśli okoliczności na to pozwalają 0 1 2 3
6. W czasie rozmowy, siedząc 0 1 2 3
7. Po obiedzie (bez alkoholu), siedząc w spokojnym miejscu 0 1 2 3
8. Prowadząc samochód, podczas kilkuminutowego postoju w korku lub na czerwonym świetle 0 1 2 3
Suma punktów  

 Dieta podstawowa

Dozwolone są wszystkie produkty i potrawy, oraz wszystkie techniki sporządzania posiłków. Planuje się 4 – 5 posiłków dziennie, spożywa się większą liczbę posiłków o mniejszej objętości, nie występują wtedy objawy pełności i wzdęcia. Celem diety jest zabezpieczenie zapotrzebowania pacjenta na energię, oraz wszystkie niezbędne składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, utrzymania masy ciała i zachowania zdrowia.

Dieta lekkostrawna

Liczba posiłków w ciągu dnia to pięć razy dziennie, a przerwy między posiłkami od 3-4 godzin, ale nie dłuższe. Wyklucza się w niej potrawy wędzone, smażone, tłuste, pikantne, surowe owoce oraz pokarmy zawierające duże ilości błonnika. Podaje się czerstwe białe pieczywo, chude gotowane mięso cielęce lub drób, chude ryby, świeże mleko i jajka. Potrawy można gotować w wodzie lub na parze, piec w folii lub pergaminie.

Dieta cukrzycowa

Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze.Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu.

Dieta cukrzycowo insulinowa

Cele i zalecenia żywieniowe w diecie cukrzycowo insulinowej pozostają takie same jak w diecie cukrzycowej, a postępowanie dietetyczne skupia się przede wszystkim na kontroli glikemii. Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze. Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu

Dieta wątrobowa

Celem tej diety jest dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych, aby utrzymać równowagę metaboliczną i wyrównać niedobory pokarmowe. Zaleca się produkty zawierające białko zwierzęce ze znacznym ograniczeniem ilości białka roślinnego. Należy wyeliminować wywary z mięs, podroby, grzyby, makarony, kasze i produkty roślinne zawierające dużą ilość białka.

Dieta bogatobiałkowa

Celem tej diety jest dostarczenie organizmowi odpowiednich do odbudowy tkanek i ilości białka. Podstawowymi produktami są:chude mięsa cielęce, wołowe i drobiowe gotowane bądź pieczone w folii, a także wędliny drobiowe, mleko i jego przetwory oraz jajka.

Dieta papkowata

Potrawy w tej diecie podajemy w formie niewymagającej gryzienia stosowana jest u osób, które mają problem z rozdrabnianiem pokarmu i połykaniem. Zalecamy pieczywo miękkie, delikatne pozbawione skórki, namoczone w mleku, jajka na parze, mięso, ryby i drób zmiksowane, wędliny zmielone i przygotowane w formie pasty. Warzywa i ziemniaki ugotowane do całkowitej miękkości.

Dieta kleikowa

Składa się z kleiku z ryżu, kaszy jęczmiennej, płatków owsianych na wodzie, gorzkiej herbaty i namoczonych sucharków. Można dodać cukier, masło, sól, przegotowane przetarte owoce lub mleko.

Dieta bezglutenowa

Wykluczamy z jadłospisu produkty zawierające gluten i uważamy na produkty, w których gluten jest ukryty. Zakaz spożywanie pieczywa i wszystkich wyrobów zawierających pszenną mąkę. Unikamy zbożowej kawy, owocowych przetworów, gotowych sosów i lodów. Owoce i warzywa można jeść bez ograniczeń, pieczywo, makarony bezglutenowe, masło, świeże mięso, podroby, ryby i wędliny są w grupie dozwolonej.


dietetyk: Daria Pawlak

Kontakt  e-mail: 
pawlak.daria@wp.pl


Szanowni Państwo,

kadra medyczna oraz personel administracji Szpitala i specjalistycznej Przychodni dokładają wszelkich starań, by opieka nad Pacjentem spełniała oczekiwania chorego w zakresie leczenia i rehabilitacji pulmonologicznej. Jeśli jednak uznacie Państwo, że w trakcie pobytu w naszym Szpitalu zostały naruszone Wasze prawa, możecie  złożyć  skargę do:

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – p. Natalia Bartczak
drogą pocztową, na adres:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy
Wolica 113, 62-872 Godziesz Małe
lub e-mailem na adres: prawapacjenta@szpital.wolica.pl

Macie Państwo również prawo skierować swoje uwagi i skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, działającego przy Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przyjmuje interesantów w dni powszednie (poniedziałek-piątek)
w  godzinach : 9.00 -15.00; tel.: 22 532 82 50, fax.: 22 532 82 30, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 – 190 – 590

(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna: poniedziałek ? piątek,  w godz. 9.00 – 21.00

Swoje zastrzeżenia można przekazać drogą pocztową, na adres:
Rzecznik Praw Pacjenta – Krystyna B. Kozłowska,
ul. Młynarska 46,
01-171 Warszawa

Uwaga!
Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat.
Kartę Praw Pacjenta znajdziecie na stronie:
www.bpp.gov.pl Rzecznika Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 – 190 – 590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
tel: (22) 532 – 82 – 50
fax: (22) 506 – 50 – 64

Zadania Rzecznika

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika należy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53;
 • w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;
 • ochrona praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685);
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów

Pełnomocnik Rzecznika ds. Praw Pacjenta

Bożena Jopek – Pielęgniarka oddziałowa Oddział C

Tel. 62 761-25-01

+48 728 949 013

e-mail: b.jopek@szpital.wolica.pl

 


Kto wchodzi w skład zespołu ds Etyki?

W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, psycholog oraz osoba duchowna.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii, w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
3. Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:

 • personel ? pacjent bądź jego rodzina
 • przełożony ? pracownik,
 • pracownik ? pracownik.

4. Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:

 • naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny,
 • naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
 • trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia
 • podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu,
 • wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,
 • donacji narządów i podejmowanych rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobraniu narządów (wsparcie dla lekarza, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
 • wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii);

5. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
6. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki, Kodeksu Etyki Lekarskiej, Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej, Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa bądź Kodeksu Etyki innych grup zawodowych.

Kiedy i w jakich okolicznościach wskazany jest kontakt z Zespołem ds Etyki?

Kontakt z Zespołem Etyki jest wskazany, w sytuacji gdy:

1. Osoba zgłaszająca dostrzega, że istnieje problem etyczny w opiece nad chorym jak naruszenie jego praw, godności, otwarty konflikt, działanie na szkodę etc. lub gdy
2. Mimo upływu czasu istnieje brak możliwości wypracowania satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania problemu.
3. Do kontaktu i współpracy z Zespołem ds Etyki zachęcamy ponadto wszystkich pracowników Szpitala, którzy chcą w konstruktywny sposób ulepszyć pracę Zespołu.

Czego mogę oczekiwać od Zespołu ds Etyki po zgłoszeniu wniosku?

Zespół ds. Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek. W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Jak mogę skontaktować się z Zespołem?

 • Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję Etyczną może odbywać się przez:
  pisemnie do Administracji Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki,
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: n.bartczak@szpital.wolica.pl

Wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
2. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
3. adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej),
4. opis problemu etycznie wątpliwego.
Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z zasadą poufności.


Informujemy, że od dnia 29.05. 2019 r. funkcjonują w sekretariatach Oddziałów A, B, C Rejestry odbioru wyników histopatologicznych przez pacjentów lub osoby upoważnione. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej i zawiera dane osobowe: imię i nazwisko pacjenta, pesel, czytelny podpis osoby odbierającej lub osoby upoważnionej.

Przy odbieraniu podpisu będzie zachowana ochrona danych osobowych- uwidocznione będzie tylko imię, nazwisko i pozostałe dane zainteresowanego pacjenta / odbierającego.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jacek Gołdych


Ikona - Kontakt

Nie udało Ci się znaleźć pomocy?

Jeżeli nie udało Ci się znaleźć interesującego tematu,
a potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Nami

Skontaktuj się z Nami
Ikona - Strefa pacjenta Strefa pacjenta Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź
Ikona - Strefa pracownika Strefa pracownika Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź