Programme of 2nd International conference The Role of Green Hospitals in Counteracting Climate Change

Gdzie się znajdujesz: Strona główna » International Conference “The Role of Green Hospitals in Combating Climate Change” » Programme of 2nd International conference The Role of Green Hospitals in Counteracting Climate Change

II Międzynarodowa konferencja Rola „Zielonych Szpitali” w przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Zaprasza:
Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Sławomir Wysocki Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

2nd International conference

The Role of Green Hospitals in Counteracting Climate Change

Inviting parties:
Marek Woźniak, Marshal of Wielkopolska Voivodship
Sławomir Wysocki, CEO of the Provincial Specialist Complex of Health Care Centres for Lung Diseases and Tuberculosis in Wolica

AGENDA – version PL/EN
Termin / Date  13-14 czerwca 2023 roku 13-14 June 2023
Miejsce / Place Kalisz, Komoda Club Residence, ul. Niecała 6a, Polska

ONLINE

Kalisz, Komoda Club Residence, ul. Niecała 6a, Poland

ONLINE

Organizatorzy:

Organisers:

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza

Fundacja Szpital Wolica

Provincial Specialist Complex of Healthcare Institutions for Lung Diseases and Tuberculosis in Wolica near Kalisz

Wolica Hospital Foundation

Współorganizator:

Co-organiser:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marshal Office of Wielkopolska Voivodship in Poznan
Patronat honorowy:

 

Honorary Patronage:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski

Starosta Kaliski Krzysztof Nosal

Polska Federacja Szpitali

Marshal of Wielkopolska Voivodship, Marek Woźniak

Mayor of the City of Kalisz, Krystian Kinastowski

District Governor of Kalisz, Krzysztof Nosal

Polish Federation of Hospitals

Język / Conference language
Wszystkie sesje tłumaczone symultanicznie PL/EN All sessions translated simultaneously PL/EN

I dzień konferencji, Wtorek, 13 czerwca 2023 roku

CONFERENCE – DAY 1, Tuesday, 13 June 2023

9:30 – 10:30 Wizyta studyjna w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy
  • Budynek modułowy Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej w tym dla osób z powikłaniami po zakażeniu SARS- Cov2
  • Budynek modułowy- łącznik, sale dla chorych i pomieszczenia dla tomografu komputerowego.
  • Farma fotowoltaiczna
  • Oczyszczalnia ścieków i hydrofornia
  • Instalacja magazynowania wody deszczowej i nawadniania terenów zielonych

 

Study visit to the Provincial Specialist Complex of Health Care Institutions for Lung Diseases and Tuberculosis in Wolica
  • the Modular building of Pulmonary Rehabilitation Unit, used also for patients with complications after SARS- Cov2 infection
  • the Modular building – the Connector, patient rooms and rooms for the CT scanner.
  •  the PV farm
  • the  Wastewater treatment plant and Hydrophore
  • the Rainwater storage and landscape irrigation system

 

10:30 – 10:45 Rejestracja uczestników – Komoda Club – serwis kawowy Participant registration – Kalisz Komoda Club – coffee service
11:00 Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości
Paulina Stochniałek Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Opening of the conference and welcoming the guests
Paulina Stochniałek, Member of the Board of Wielkopolska Voivodship
Sesja I “Zielona transformacja w opiece zdrowotnej” Session 1 “Green transformation in healthcare”
11:10 – 11:30 “Działania proekologiczne szpitala w Wolicy jako profilaktyka schorzeń układu oddechowego” – Sławomir Wysocki, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy “Pro-environmental activities of the hospital in Wolica as prevention of respiratory diseases” – Slawomir Wysocki, MD, CEO of the Voivodship Specialist Complex of Health Care Institutions for Lung Diseases and Tuberculosis in Wolica
11:30 – 11:50 Zielone szpitale – Michalis Zouloufos, GGHH, Grecja Green hospitals – Michalis Zouloufos,   GGHH, Greece
11:50 – 12:10 “Redukcja emisji, poprawa efektywności energetycznej szpitali, zrównoważone projektowanie budynków, cyfryzacja, zrównoważony łańcuch dostaw dla szpitalnej gastronomii czy gospodarka odpadami, czyli o tym co zawiera -Raport UN GCNP „Zielone szpitale”- Kamil Wyszkowski, przedstawiciel na Polskę UN Global Compact. To największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana, prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. “Reducing emissions, improving the energy efficiency of hospitals, sustainable building design, digitisation, a sustainable supply chain for hospital catering and waste management – on the contents of the UN GCNP report “Green hospitals” – Kamil Wyszkowski, representative for Poland of the UN Global Compact. It is the world’s largest initiative bringing together sustainable businesses. Since its establishment in 2000 by UN Secretary-General Kofi Annan, it has been working for the environment, human rights, anti-corruption and decent and legal work.

 

12:10 – 12:30 „Zielona transformacja w wyrobach medycznych: cyrkularność i ekodesign” – Michał Kępowicz – Dyrektor ds. Relacji Strategicznych Philips Health Systems Poland & Baltics “Green transformation in medical devices: circularity and ecodesign” – Michał Kępowicz – Board Member at Philips Polska, Philips Health Systems Poland & Baltics,
12:30 – 12:50 „Wpływ smogu na choroby płuc mieszkańców Polski na tle Europy”- dr n.med. Ewa Zalc – Budziszewska – Z-ca dyrektora Szpitala w Wolicy ds. medycznych “Impact of smog on lung diseases in Poland compared to Europe” – Ewa Zalc – Budziszewska, PhD, MD, Deputy Medical Chief of Wolica Hospital
12:50 – 13:10 „Zastosowanie zielonego wodoru w medycynie. Prozdrowotne zastosowanie inhalatora opartego na zielonym wodorze” – Damian Michalak, Przewodniczący Panelu Biznesu Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. “Application of green hydrogen in medicine. Health-promoting application of a green hydrogen-based inhaler” – Damian Michalak, Chairman of the Business Panel of the Wielkopolska Hydrogen Platform.
13:10 – 13:30 Jaki powinien być nie tylko nowoczesny, ale również innowacyjny zielony szpital – Joanna Szyman, Prezes zarządu Neo hospital Grupę NEO Hospital tworzą krakowski Szpital na Klinach, Centrum Chirurgii Robotycznej oraz zespół gabinetów ambulatoryjnych What a green hospital that is not only modern but also innovative should be – Joanna Szyman, CEO of the Neo Hospital. The NEO Hospital Group is made up of Krakow’s Hospital in the Kliny district, the Centre for Robotic Surgery and outpatient clinics.
13:30 – 13:50 Serwis infuzyjny: zmiana organizacyjna i jakościowa w podmiotach leczniczych. Wsparcie „zielonych szpitali” – Maria Budnik – Szymoniuk, Asystent naukowo – dydaktyczny, Specjalista w dziedzinie zarządzania oraz w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Infusion service: an organizational and qualitative change in medical entities. Support for “green hospitals” – Maria Budnik – Szymoniuk, Research and Teaching Assistant, Specialist in Management and Epidemiological Nursing, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland
13:50 – 14:00 Podsumowanie – panel dyskusyjny Panel Discussion Summary
14:00 – 15:00 Obiad lunch/coffee service available all day
Sesja II “Dążenie do tworzenia sieci zielonych szpitali w Polsce i Wielkopolsce” Session 2 “Towards a network of Green Hospitals in POLAND and Greater Poland”
15:00 – 15:25 Akcja modernizacja –modernizacje i układy hybrydowe przyszłością w ciepłownictwie na podstawie polskich szpitali – Wojciech Barczak VIESSMANN Action modernisation – modernisation and hybrid systems – the future of district heating based on Polish hospitals – Wojciech Barczak, VIESSMANN

 

15:25 – 15:45 Wykorzystanie modelu BIM przy budowie ZIELONYCH SZPITALI MODUŁOWYCH – wysoka jakość dokumentacji projektowej podstawą bezproblemowej realizacji inwestycji- Jarosław Adamek, Budownictwo Modułowe Climatic. The use of the BIM model in the construction of GREEN MODULAR HOSPITALS – high quality of design documentation is the basis for trouble-free implementation of the investment- Jarosław Adamek – Climatic Modular Construction.
15:45 – 16:00 Dobre praktyki proekologiczne w szpitalu w Lesznie – Krzysztof Albiński, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie Good environmental practice in a hospital in Leszno –  Krzysztof Albinski CEO of the Provincial Complex Hospital in Leszno
16:00 – 16:15 „Działania WHO na rzecz zwiększania odporności klimatycznej i zmniejszania emisyjności w sektorze zdrowia” – dr n. med. Dorota Jarosińska, Europejskie Centrum Zdrowia i Środowiska, WHO “WHO action to increase climate resilience and decarbonise the health sector” – Dorota Jarosińska, PhD, MD, European Centre for Health and Environment, WHO
16:15 – 16:30 Dobre praktyki proekologiczne i rozwiązania modernizacyjne. Zmniejszenie zużycie energii w budynkach SP ZOZ w Słupcy – dr n. med. Maciej Sobkowski, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Good environmental practices and retrofit solutions. Reducing energy consumption in the buildings of the Independent Public Health Care Centre in Słupca – Maciej Sobkowski, PhD, MD, CEO of the Independent Public Health Care Centre in Słupca.
16:30 – 16:45 Nowoczesne technologie stosowane w produkcji sprzętu medycznego gwarancją minimalizacji oddziaływania na środowisko – Łukasz Miaśkiewicz Product Manager Aplikant GE Healthcare FAMED Żywiec Sp. z o.o. Modern technologies used in the production of medical equipment as a guarantee of minimising environmental impact – Łukasz Miaśkiewicz, Product Manager Applicant GE Healthcare FAMED Żywiec Sp. z o.o.
16:45 – 17:00 Proekologiczne inwestycje szansa na rozwój szpitala w Koninie. Dobre praktyki – Krystyna Brzezińska, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Pro-environmental investments an opportunity for the development of the Hospital in Konin. Good practices – Krystyna Brzezińska, CEO of the Province General Hospital named after Roman Ostrzycki, MD in Konin

17:00 – 18:00 Spotkanie Dyrektorów / Prezesów podmiotów leczniczych Województwa Wielkopolskiego podlegających Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego w kwestii wypracowania wzajemnego porozumienia na rzecz ochrony środowiska- spotkanie poprowadzi Anna Jackowska, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Meeting of CEO of health care entities in Wielkopolska Province reporting to the Office of the Marshal of the Wielkopolska Province on the development of a mutual agreement on environmental protection – meeting chaired by Anna Jackowska, chief of the Health Department of the Marshal’s Office in Poznań.
17:30 – 18:30 Zwiedzanie Kalisza – opcja dla chętnych gości konferencji Coffee/Tour of Kalisz
Sightseeing tour of Kalisz – as an option for conference guests willing to participate
19:30 Uroczysta kolacja Gala dinner
21:00 Wydarzenie towarzyszące:

Koncert Big Band “Po Godzinach”

Accompanying event:

Concert of a Big Band – “After Hours”

II dzień konferencji, środa, 14 czerwca 2023 r.

CONFERENCE – DAY 2, Wednesday, 14 June 2023 

Sesja III “Nowoczesne rozwiązania medyczne dla ochrony środowiska w Europie” Session 3. “Modern medical solutions for environmental protection in Europe”
9:30 – 9:50 “Zielona transformacja wielkopolskich szpitali w trosce o zdrowsze powietrze” – Paulina Stochniałek, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego “Green transformation of Wielkopolska hospitals for healthier air” – Paulina Stochniałek, Member of the Board of the Wielkopolska Province.
9:50 – 10:05 “Narażenie na szkodliwe chemikalia w plastikowych produktach medycznych”- Katia Pacella Circular Healthcare Projects Officer GGHH Exposure to harmful chemicals in plastic medical products- Katia Pacella, Circular Healthcare Projects Officer, GGHH
10:05 – 10:20 „Opieka zdrowotna przyjazna dla klimatu” – Gabriella Abruzzo, Climate Officer – Health Care Without Harm (HCWH) Europe Climate-smart Healthcare – Gabriella Abruzzo, Climate Officer – Health Care Without Harm (HCWH) Europe
10:20 – 10:40 Zastąpienie artykułów „jednorazowego użytku” w opiece zdrowotnej – krok w kierunku bardziej odpornej i zrównoważonej opieki zdrowotnej – Joel Fredholm, Project Manager – Sahlgrenska University Hospital, Szwecja Replacing ‘disposable’ items in healthcare– a step towards more resilient and sustainable healthcare – Joel Fredholm, Project Manager – Sahlgrenska University Hospital, Sweden
10:40-11:00 W stronę zielonej opieki zdrowotnej – doświadczenia włoskie – Izabela Ferrari i Sylwia Valcarossa Institute for Research, Hospitalization and Health Care, Auxologico, Włochy Towards green healthcare – the Italian experience – Izabela Ferrari and Sylwia Valcarossa, Institute for Research, Hospitalization and Health Care, Auxologico, Italy
11:00 – 11:20 Szpital przyszłości – jak wykorzystanie algorytmów ochrony środowiska poprawia
jakość opieki zdrowotnej – Dominika Maria Jaśkowiak EMBA, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
The hospital of the future – how the use of environmental protection algorithms improves
the quality of healthcare – Dominika Maria Jaskowiak, EMBA, Medical University of Lodz, Poland
11:20 – 11:40 “Zrównoważone zamówienia, jako część przyjaznej klimatowi polityki szpitala” – Hulda Steingrimsdottir M.Sc./M.A Environmental Manager – The National University Hospital of Iceland ‘Sustainable procurement as part of a climate-friendly hospital policy”   – Hulda Steingrimsdottir, M.Sc./M.A Environmental Manager – The National University Hospital of Iceland
11:40 – 12:00 “Nowoczesne szczepienia w dobie ochrony środowiska” –  lek.Łukasz Durajski, wakcynolog, wykładowca akademicki Warszawaksiego Uniwersytetu Madycznego, członek Telemedycznego Okragłego Stołu w Ministerstwie Zdrowia, lekarz specjalizujący się w dziedzinie pediatrii,
w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Instytutu “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
“Modern Vaccination in the Era of Environmental Protection”-Dr. Lukasz Durajski, a vaccinologist, academic lecturer at the Warsaw Madical University, a member of the Telemedical Round Table
at the Ministry of Health, a doctor specializing in pediatrics, at the Department of Pediatric Endocrinology and Diabetology of the “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” Institute in Warsaw
12:00 – 12:15 „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji fotowoltaicznych i ich wpływ na środowisko” –  Mariusz Stempniak – Członek Zarządu Aurelum Sp. z o.o. “Fire safety of photovoltaic installations and their impact on the environment”- Mariusz Stempniak – Member of the Board of Aurelum Sp. z o.o.
12:15 – 12:30 “Wykorzystanie algorytmów komputerowych do bieżącej optymalizacji kosztów energii elektrycznej w systemach HVAC – dr inż. Konrad Wojdan  dyrektor działu B+R w firmie Transition Technologies Science oraz adiunkt na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Techniki Cieplnej “The use of computer algorithms for online optimization of electricity costs in HVAC systems” – Konrad Wojdan, Ph.D., director of R&D at Transition Technologies Science and assistant professor at Warsaw University of Technology’s Institute of Thermal Technology
12:30 – 12:45 “Drewniane budownictwo modułowe – czyli jak ekologicznie i nowocześnie rozbudować szpital” – Jakub Borowski Dyrektor Sprzedaży Alteris SA – grupa kapitałowa VOXEL SA. “Wooden modular construction – or how to expand a hospital in an environmentally friendly and modern way” – Jakub Borowski Sales Manager of Alteris SA – VOXEL SA capital group.
12:45 – 13:00 Droga do zielonego szpitala w Grecji: Szpital Ogólny w Syros – Dimitrios Roussos, Grecja Road to a green hospital in Greece: Syros General Hospital- Dimitrios Roussos, Greece
13:00 – 13:20 Green Hospital oczami Wojewódzkiego Szpitala w Poznaniu– Piotr Nowicki, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Poznaniu ul. LutyckaGreen Hospital through the eyes of the Provincial Hospital in Poznan -Piotr Nowicki, CEO of the Provincial Hospital in Poznan at ul. Lutycka. Green Hospital through the eyes of the Provincial Hospital in Poznan -Piotr Nowicki, CEO of the Provincial Hospital in Poznan at ul. Lutycka.
13:20-13:40 “Dobre praktyki proekologiczne szpitala w Kościanie na przykładzie realizowanych inwestycji” – lek. med. Marian Zalejski specjalista neurolog, psychiatra, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie “Good environmental practices of the hospital in Kościan on the example of ongoing investments” – Marian Zalejski, PhD, MD, specialist in neurology, psychiatry, CEO of the Wielkopolska Neuropsychiatric Centre named after Oskar Bielawski in Kościan
13:40-14:00 „Zrzeszanie szpitali w sprawie ochrony środowiska- efekty współpracy ponad podziałami”- Urszula Szybowicz, dyrektor operacyjny Polskiej Federacji Szpitali oraz Michał Dybowski Chief Sustainability oficer (CSO) Polskiej Federacji Szpitali lub specjalista ds. Zielonych Szpitali w PFSz “Associating hospitals on environmental protection – the effects of cooperation across divisions” – Urszula Szybowicz, Chief Operating Officer of the Polish Federation of Hospitals and Michał Dybowski, Chief Sustainability Officer (CSO) of the Polish Federation of Hospitals or a Green Hospitals Specialist of the the Polish Federation of Hospitals
14:00 – 15:00 Obiad lunch / coffee service
Sesja IV “Porozumienie  ws. ochrony środowiska” SESSION 4 “The environmental agreement “
15:05 – 15:40 Podpisanie porozumienia wielkopolskich szpitali ws. ochrony środowiska – Anna Jackowska dyrektor departamentu Zdrowia UMWW Signing of environmental agreement by Wielkopolska hospitals – Anna Jackowska, Chief of the Health Department of the Marshal’s Office of Wielkopolska Voivodship
15:40 – 16:00 Konferencja prasowa na podsumowanie II Międzynarodowej Konferencji pn. ” Rola zielonych szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu” Press conference to conclude the “2nd International Conference on “The Role of Green Hospitals in Counteracting Climate Change”
Ikona - rozwiń
Najczęściej
zadawane pytania
Dla wygody użytkownikó przygotowaliśmy spis ABC pacjenta.
Ikona - Kontakt

Nie udało Ci się znaleźć pomocy?

Jeżeli nie udało Ci się znaleźć interesującego tematu,
a potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Nami

Skontaktuj się z Nami
Ikona - Strefa pacjenta Strefa pacjenta Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź
Ikona - Strefa pracownika Strefa pracownika Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź